พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ผู้ซึ่งได้ทรงปรากฏเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์ ทรงแสดงความจริงทั้งมวลที่ชำระมวลมนุษย์ให้บริสุทธิ์และช่วยมวลมนุษย์ให้รอด และความจริงทั้งปวงนั้นถูกรวมอยู่ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ นี่เป็นการทำให้สิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ได้ลุล่วงไป ความว่า “ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า(ยอห์น 1:1) สำหรับ พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ แล้วนั้น นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสร้างโลกที่พระเจ้าได้ทรงปราศรัยกับมวลมนุษย์ทั้งปวง พระดำรัสเหล่านี้ก่อร่างขึ้นเป็นข้อมูลอักษรแรกที่พระเจ้าทรงปราศรัยท่ามกลางมวลมนุษย์ ซึ่งพระองค์ทรงเปิดโปงผู้คน ทรงนำพวกเขา พิพากษาพวกเขา และตรัสอย่างเปิดใจกับพวกเขาอยู่ในนั้น และดังนั้น พระดำรัสเหล่านี้ยังเป็นพระดำรัสแรกที่พระเจ้าทรงยอมให้ผู้คนรู้จักย่างพระบาทของพระองค์ แห่งหนที่พระองค์ทรงอิงพระวรกาย พระอุปนิสัยของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็น ความคิดของพระเจ้า และความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยเช่นกัน สามารถกล่าวได้ว่า เหล่านี้คือพระดำรัสแรกที่พระเจ้าได้ตรัสต่อมวลมนุษย์จากสวรรค์ชั้นที่สามนับตั้งแต่การทรงสร้าง และเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าได้ทรงใช้พระอัตลักษณ์ประจำพระองค์เพื่อทรงปรากฏและทรงแสดงพระสุรเสียงจากพระทัยของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ท่ามกลางพระวจนะทั้งหลาย
พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ (ชื่อย่อ พระวจนะฯ) โดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ปัจจุบันมีหกเล่ม ได้แก่ เล่มหนึ่ง การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เล่มสอง ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, เล่มสาม บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, เล่มสี่ การเปิดโปงพวกศัตรูของพระคริสต์, เล่มห้า หน้าที่รับผิดชอบของผู้นำและคนทำงาน, และ เล่มหก ว่าด้วยการไล่ตามเสาะหาความจริง

พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย

ติดต่อเราผ่าน Messenger