พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

คำนำ

ภาคที่หนึ่ง

พระดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล

—พระวจนะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถึงคริสตจักรทั้งหลาย

(11 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1991 ถึง 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1991)

อารัมภบท