งานและการเข้าสู่ (6)

งานและการเข้าสู่นั้นสัมพันธ์กับชีวิตจริงโดยธรรมชาติ สิ่งเหล่านั้นหมายถึงพระราชกิจของพระเจ้าและการเข้าสู่ของมนุษย์  การไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิงของมนุษย์ที่จะบุกฝ่าเข้าไปในพระพักตร์ที่แท้จริงของพระเจ้า และพระราชกิจของพระเจ้าได้นำความลำบากยากเย็นอย่างที่สุดมาให้แก่การเข้าสู่ของเขา  จนถึงวันนี้ ผู้คนมากมายยังคงไม่รู้ว่าพระราชกิจใดที่พระเจ้าจะทรงทำให้สำเร็จลุล่วงในยุคสุดท้าย หรือเหตุใดพระเจ้าจึงได้ทรงสู้ทนการเหยียดหยามสุดขีดเพื่อที่จะมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อยืนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับมนุษย์  จากเป้าหมายในพระราชกิจของพระเจ้าจนถึงจุดประสงค์ในแผนของพระเจ้าสำหรับยุคสุดท้ายนั้น มนุษย์ทั้งหมดอยู่ในความมืดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้  ผู้คนมักจะไม่กระตือรือร้นและกำกวม[1] เกี่ยวกับการเข้าสู่ที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์จากพวกเขาด้วยเหตุผลต่าง ๆ นานาอยู่เสมอ ซึ่งได้นำความลำบากยากเย็นอย่างที่สุดมาให้แก่พระราชกิจในเนื้อหนังของพระเจ้า  มันคงจะปรากฏชัดว่าผู้คนล้วนได้กลายเป็นอุปสรรค และจนถึงวันนี้พวกเขาก็ยังคงไม่เข้าใจชัดเจน  ด้วยเหตุผลนี้เอง เราคิดว่าพวกเราควรพูดคุยกันเกี่ยวกับพระราชกิจที่พระเจ้าทรงทำกับมนุษย์ และเจตนารมณ์เร่งด่วนของพระเจ้า เพื่อทำให้พวกเจ้าทุกคนเป็นผู้รับใช้ที่จงรักภักดีของพระเจ้า ผู้ซึ่งจะเลือกตายมากกว่าที่จะละทิ้งพระเจ้า โดยสู้ทนทุกการเหยียดหยามเหมือนกับโยบ และผู้ซึ่งจะมอบถวายการเป็นอยู่ทั้งหมดของเจ้าแด่พระเจ้าและกลายเป็นคนสนิทที่พระเจ้ารับไว้ในยุคสุดท้ายเหมือนกับเปโตร  พี่น้องชายหญิงทุกคนจะได้สามารถมอบทั้งหมดของพวกเขาและมอบถวายการเป็นอยู่ทั้งหมดของพวกเขาแด่น้ำพระทัยจากสวรรค์ของพระเจ้า กลายเป็นผู้รับใช้ที่บริสุทธิ์ในพระนิเวศของพระเจ้า และชื่นชมสัญญาแห่งความไม่มีที่สิ้นสุดที่พระเจ้าได้ประทานให้ เพื่อที่พระทัยของพระเจ้าพระบิดาจะได้ชื่นชมกับการหยุดพักอันสงบสุขในไม่ช้า คำว่า “ทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาสำเร็จลุล่วง” นั้น ควรจะเป็นคติพจน์ของทุกคนที่รักพระเจ้า  คำพูดเหล่านี้ควรจะทำหน้าที่เป็นสิ่งนำทางของมนุษย์เพื่อการเข้าสู่ และเป็นเข็มทิศนำทางการกระทำของเขา  นี่คือความมุ่งมั่นที่มนุษย์ควรจะมี  การนำพระราชกิจบนแผ่นดินโลกของพระเจ้าไปสู่ความครบบริบูรณ์ที่ครบถ้วนและร่วมมือกับพระราชกิจในเนื้อหนังของพระเจ้า─นี่คือหน้าที่ของมนุษย์ จนกระทั่งถึงวันหนึ่ง เมื่อพระราชกิจของพระเจ้าได้เสร็จสิ้นแล้ว มนุษย์จะกล่าวอำลาพระองค์อย่างชื่นบานยินดีขณะที่พระองค์ทรงหวนคืนสู่พระบิดาในสวรรค์ก่อนกำหนด  นี่ไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบที่มนุษย์ควรจะทำให้ลุล่วงหรอกหรือ?

ในยุคพระคุณนั้น เมื่อพระเจ้ากลับสู่สวรรค์ชั้นที่สาม พระราชกิจแห่งการไถ่มวลมนุษย์ทั้งปวงของพระเจ้าได้เคลื่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของมันแล้วอย่างแท้จริง  ทั้งหมดที่ยังคงเหลือบนแผ่นดินโลกก็คือกางเขนที่พระเยซูทรงแบกไว้บนพระปฤษฎางค์ของพระองค์ ผ้าลินินเนื้อดีที่เคยห่อพระเยซูไว้ และมงกุฎหนามและเสื้อคลุมสีเลือดหมูที่พระเยซูทรงสวม (เหล่านี้คือสิ่งที่คนยิวใช้เพื่อเยาะเย้ยพระองค์)  กล่าวคือ หลังจากที่พระราชกิจแห่งการตรึงกางเขนพระเยซูได้ก่อให้เกิดการสำนึกรับรู้ที่ยิ่งใหญ่แล้วนั้น สิ่งต่างๆ ก็คลี่คลายลงอีกครั้ง  จากนั้นเป็นต้นมา บรรดาสาวกของพระเยซูก็ได้เริ่มดำเนินพระราชกิจของพระองค์ ทำการเป็นผู้เลี้ยงและให้น้ำในคริสตจักรทุกแห่ง  เนื้อหาของงานของพวกเขามีดังต่อไปนี้ กล่าวคือ พวกเขาได้ขอให้ผู้คนทั้งปวงกลับใจ สารภาพบาปของพวกเขา และรับบัพติศมา  และอัครทูตทั้งหมดได้ออกไปเผยแผ่เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลัง เหตุการณ์ที่ไม่เลือนหายไป เกี่ยวกับการตรึงกางเขนพระเยซู และดังนั้น จึงช่วยไม่ได้ที่ทุกคนจะเพียงแต่ทรุดลงกราบเฉพาะพระพักตร์ของพระเยซูเพื่อสารภาพบาปของพวกเขา และยิ่งไปกว่านั้น บรรดาอัครทูตได้ไปทุกหนแห่งเพื่อถ่ายทอดพระวจนะที่พระเยซูได้ตรัสไว้  จากจุดนั้นก็ได้เริ่มมีการสร้างคริสตจักรขึ้นในยุคพระคุณ  สิ่งที่พระเยซูได้ทรงทำไว้ในระหว่างยุคนั้นยังเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์และน้ำพระทัยของพระบิดาบนสวรรค์ด้วยเช่นกัน มีเพียงคำคมและการปฏิบัติมากมายเหล่านั้นเท่านั้นที่แตกต่างไปอย่างมากจากคำคมและการปฏิบัติของวันนี้ เนื่องจากเป็นยุคที่แตกต่างกัน  อย่างไรก็ตาม ในเนื้อแท้แล้วพวกมันยังเป็นแบบเดียวกัน กล่าวคือ ทั้งคำคมและการปฏิบัติเหล่านั้นคือพระราชกิจของพระวิญญาณของพระเจ้าในเนื้อหนัง และเป็นเช่นนั้นอย่างชัดเจนและแน่นอน  พระราชกิจและถ้อยดำรัสประเภทนี้ได้ดำเนินต่อเนื่องมาตลอดเส้นทางจนถึงวันนี้ และดังนั้น สิ่งจำพวกนี้ยังคงมีร่วมกันท่ามกลางสถาบันทางศาสนาทั้งหลายในปัจจุบัน และมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง  เมื่อพระราชกิจของพระเยซูได้รับการสรุปปิดตัว และคริสตจักรทั้งหลายได้มาอยู่บนร่องครรลองที่ถูกต้องของพระเยซูคริสต์แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม พระเจ้าก็ได้ทรงริเริ่มแผนของพระองค์สำหรับพระราชกิจของพระองค์ในอีกช่วงระยะหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสด็จมาเป็นมนุษย์ของพระองค์ในยุคสุดท้าย  ดังที่มนุษย์มองเห็นนั้น การตรึงกางเขนของพระเจ้าได้สรุปปิดตัวพระราชกิจแห่งการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าไปแล้ว ได้ไถ่มวลมนุษย์ทั้งปวงไปแล้ว และได้ทำให้พระองค์ได้ยึดกุญแจสู่แดนคนตายไว้แล้ว  ทุกคนคิดว่าพระราชกิจของพระเจ้าได้สำเร็จลุล่วงอย่างครบถ้วนแล้ว  ในความเป็นจริง จากมุมมองของพระเจ้าแล้วนั้น มีเพียงส่วนเล็กน้อยในพระราชกิจของพระองค์เท่านั้นที่ได้สำเร็จลุล่วงไป  ทั้งหมดที่พระองค์ได้ทรงทำไปคือการไถ่มวลมนุษย์ พระองค์ยังไม่ได้ทรงพิชิตมวลมนุษย์ด้วยซ้ำ นับประสาอะไรที่จะได้เปลี่ยนโฉมหน้าเยี่ยงซาตานของมนุษย์  นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าตรัสว่า “ถึงแม้เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์ของเราจะได้ก้าวผ่านความเจ็บปวดของความตาย นั่นไม่ใช่เป้าหมายทั้งหมดของการจุติเป็นมนุษย์ของเรา  พระเยซูคือบุตรผู้เป็นที่รักของเราและได้ถูกตรึงที่กางเขนเพื่อเรา แต่พระองค์ไม่ได้สรุปปิดตัวงานของเราอย่างละเอียดถี่ถ้วน  พระองค์เพียงแต่ได้ทำส่วนหนึ่งของงานนั้นเท่านั้น”  ด้วยเหตุนี้เอง พระเจ้าได้ทรงริเริ่มแผนรอบที่สองเพื่อสานต่อพระราชกิจแห่งการจุติเป็นมนุษย์  เจตนารมณ์สูงสุดของพระเจ้าคือเพื่อทำให้ผู้คนได้รับความเพียบพร้อมและเพื่อรับผู้คนทั้งหมดที่รอดจากเงื้อมมือของซาตานไว้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงตระเตรียมอีกครั้งหนึ่งเพื่อกล้าเผชิญอันตรายแห่งการมาเป็นมนุษย์  สิ่งที่เป็นความหมายของ “การจุติเป็นมนุษย์” อ้างอิงถึง องค์หนึ่งเดียวผู้ซึ่งไม่ได้ทรงนำสง่าราศีมา (เพราะพระราชกิจของพระเจ้ายังไม่เสร็จสิ้น) แต่เป็นผู้ทรงปรากฏในอัตลักษณ์ของพระบุตรผู้เป็นที่รัก และเป็นพระคริสต์ ผู้ซึ่งพระเจ้าพอพระทัยในพระองค์  นั่นคือเหตุผลที่การนี้ถูกกล่าวถึงว่าเป็น “การกล้าเผชิญอันตราย”  เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์นี้มีพลังอำนาจอันน้อยนิด และต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง[2]และฤทธานุภาพของพระองค์อยู่ห่างกันคนละขั้วจากสิทธิอำนาจของพระบิดาในสวรรค์ พระองค์เพียงแต่ทรงทำให้พันธกิจแห่งเนื้อหนังลุล่วงเท่านั้น โดยทำให้พระราชกิจของพระบิดาและพระบัญชาของพระองค์ครบบริบูรณ์โดยไม่กลับกลายมาเกี่ยวข้องในพระราชกิจอื่น และพระองค์เพียงแต่ทรงทำให้ส่วนหนึ่งของพระราชกิจครบบริบูรณ์เท่านั้น  นี่คือเหตุผลที่พระเจ้าทรงมีพระนามว่า “พระคริสต์” ทันทีที่พระองค์เสด็จมายังแผ่นดินโลก─นั่นคือความหมายที่ฝังอยู่ในพระนามนี้  เหตุผลที่มีการกล่าวว่า การเสด็จมานั้นจะมาถึงพร้อมกับการทดลอง ก็เป็นเพราะว่ามีเพียงพระราชกิจชิ้นเดียวเท่านั้นที่ได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์  ยิ่งไปกว่านั้น เหตุผลที่พระเจ้าพระบิดาทรงเรียกพระองค์ว่า “พระคริสต์” และ “พระบุตรผู้เป็นที่รัก” เท่านั้น แต่มิได้ทรงมอบสง่าราศีทั้งหมดให้พระองค์ก็เป็นเพราะว่าเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์จะมาทำพระราชกิจชิ้นหนึ่งอย่างชัดเจน ไม่ใช่เพื่อเป็นตัวแทนของพระบิดาในสวรรค์ แต่เพื่อทำพันธกิจของพระบุตรผู้เป็นที่รักให้ลุล่วงต่างหาก  เมื่อพระบุตรผู้เป็นที่รักทรงทำพระบัญชาทั้งหมดทั้งมวลที่พระองค์ได้รับไว้บนบ่าของพระองค์ให้ครบบริบูรณ์ พระบิดาจึงจะทรงมอบสง่าราศีเต็มเปี่ยมให้พระองค์ พร้อมด้วยพระอัตลักษณ์ของพระบิดา  คนเราสามารถกล่าวได้ว่า นี่คือ “รหัสแห่งสวรรค์”  เพราะองค์หนึ่งเดียวผู้ซึ่งได้เสด็จมาเป็นมนุษย์และพระบิดาในสวรรค์นั้นทรงสถิตในสองอาณาจักรที่แตกต่างกัน ทั้งสองพระองค์เพียงแต่ทรงเพ่งมองกันในพระวิญญาณ พระบิดาทรงจับพระเนตรมองพระบุตรผู้เป็นที่รัก แต่พระบุตรไม่ทรงสามารถมองเห็นพระบิดาจากที่ไกลได้  เป็นเพราะภาระหน้าที่ที่เนื้อหนังสามารถทำได้นั้นเล็กน้อยเกินไป และพระองค์ทรงสามารถมีโอกาสที่จะถูกฆ่าได้ทุกขณะนั่นเอง คนเราจึงสามารถพูดได้ว่าการมาครั้งนี้เต็มไปด้วยอันตรายอันใหญ่หลวงที่สุด  การนี้เป็นประหนึ่งว่าพระเจ้าทรงสละพระบุตรผู้เป็นที่รักของพระองค์เข้าปากเสืออีกครั้งหนึ่ง ที่ซึ่งพระชนม์ชีพของพระองค์อยู่ในอันตราย ทรงวางพระองค์ลงในที่ซึ่งซาตานรวมกำลังอยู่มากที่สุด  แม้แต่ในรูปการณ์แวดล้อมที่เลวร้ายเหล่านี้ พระเจ้าก็ยังคงทรงส่งมอบพระบุตรผู้เป็นที่รักของพระองค์ให้แก่ผู้คนแห่งสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยความโสโครกและความผิดศีลธรรม เพื่อให้พวกเขา “เลี้ยงดูพระองค์จนถึงวัยผู้ใหญ่”  นี่เป็นเพราะการทำเช่นนั้นคือหนทางเดียวที่จะทำให้พระราชกิจของพระเจ้าดูเหมือนเหมาะสมและเป็นธรรมชาติ และนั่นเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ความปรารถนาทั้งหมดของพระเจ้าพระบิดาสำเร็จลุล่วง และทำให้พระราชกิจส่วนสุดท้ายของพระองค์ท่ามกลางมวลมนุษย์ครบบริบูรณ์  พระเยซูมิได้ทรงทำมากไปกว่าทำให้ช่วงระยะหนึ่งของพระราชกิจของพระเจ้าพระบิดาสำเร็จลุล่วงเท่านั้น  เนื่องจากอุปสรรคที่เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์กำหนดให้มีและความแตกต่างในพระราชกิจที่จะทำให้ครบบริบูรณ์ พระเยซูพระองค์เองจึงไม่ทรงรู้ว่าจะมีการกลับมายังเนื้อหนังเป็นครั้งที่สอง  ดังนั้น ไม่มีผู้อธิบายพระคัมภีร์หรือผู้เผยพระวจนะคนใดกล้าที่จะเผยพระวจนะอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าจะทรงจุติมาเป็นมนุษย์อีกครั้งในยุคสุดท้าย นั่นก็คือ ว่าพระองค์จะเสด็จมาสู่เนื้อหนังอีกครั้งเพื่อทรงพระราชกิจส่วนที่สองของพระองค์ในเนื้อหนัง  ดังนั้น จึงไม่มีผู้ใดได้ตระหนักว่าพระเจ้าได้ทรงซ่อนเร้นพระองค์เองในเนื้อหนังนานมาแล้ว  ไม่น่าประหลาดใจนัก ในเมื่อหลังจากที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์และเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วเท่านั้นที่พระองค์ได้ทรงรับพระบัญชานี้ ดังนั้น จึงไม่มีคำเผยพระวจนะที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจุติเป็นมนุษย์ครั้งที่สองของพระเจ้า และไม่สามารถประเมินค่าได้ต่อจิตใจมนุษย์  ในหนังสือการเผยพระวจนะทั้งหมดในพระคัมภีร์นั้น ไม่มีพระวจนะที่กล่าวถึงการนี้อย่างชัดเจน  แต่เมื่อพระเยซูเสด็จมาทรงพระราชกิจ ได้มีการเผยพระวจนะที่ชัดเจนอยู่แล้วซึ่งได้กล่าวว่า หญิงพรมจารีคนหนึ่งจะอยู่กับเด็ก และจะให้กำเนิดบุตรคนหนึ่ง ซึ่งหมายความว่าพระองค์ได้ก่อเกิดขึ้นโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์  แม้จะเป็นเช่นนั้น พระเจ้ายังคงได้ตรัสว่าการนี้เกิดขึ้นโดยเสี่ยงกับความตาย ดังนั้นแล้วมันจะเสี่ยงมากกว่าสักเพียงใดที่จะเป็นกรณีในปัจจุบัน?  ไม่น่าประหลาดใจเลยที่พระเจ้าตรัสว่าการจุติเป็นมนุษย์ครั้งนี้เป็นการเสี่ยงอันตรายอันใหญ่หลวงกว่าอันตรายที่เคยเกิดขึ้นในระหว่างยุคพระคุณหลายพันเท่า  พระเจ้าได้เผยพระวจนะไว้ในหลายๆ แห่งว่า พระองค์จะกำลังทรงได้รับเอากลุ่มบรรดาผู้มีชัยชนะในแผ่นดินซีนิม  ในเมื่อมันเป็นในทิศตะวันออกของโลกนี่เองที่บรรดาผู้มีชัยชนะจะได้รับการรับไว้ ดังนั้น สถานที่ซึ่งพระเจ้าจะทรงเหยียบย่างในการจุติเป็นมนุษย์ครั้งที่สองของพระองค์ก็ต้องเป็นดินแดนแห่งซีนิมโดยไม่มีข้อสงสัย ซึ่งเป็นจุดที่แน่ชัดว่าเป็นที่ซึ่งมังกรใหญ่สีแดงนอนขดตัวอยู่  ที่นั่น พระเจ้าจะทรงได้รับพงศ์พันธุ์ของพญานาคใหญ่สีแดง เพื่อที่มันจะได้ถูกทำให้พ่ายแพ้อย่างราบคาบและได้รับความอับอาย  พระเจ้ากำลังจะทรงปลุกผู้คนเหล่านี้ให้ตื่น โดยแบกรับความทุกข์อย่างหนัก เพื่อปลุกเร้าพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะตื่นอย่างเต็มที่ และเพื่อทำให้พวกเขาเดินออกจากหมอกและละทิ้งพญานาคใหญ่สีแดง  พวกเขาจะตื่นจากความฝันของพวกเขา จะระลึกได้ว่าพญานาคใหญ่สีแดงที่จริงแล้วมันคืออะไร จะกลายเป็นสามารถมอบหัวใจทั้งดวงของพวกเขาให้แก่พระเจ้าได้ จะลุกขึ้นจากการกดขี่ของพลังมืด จะยืนขึ้นในทิศตะวันออกของโลก และจะกลายเป็นข้อพิสูจน์แห่งชัยชนะของพระเจ้า  ในหนทางนี้เท่านั้นที่พระเจ้าจะทรงได้รับสง่าราศี  ด้วยเหตุผลนี้อย่างเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงนำพระราชกิจที่เคยมาถึงบทอวสานในอิสราเอลมาสู่ดินแดนที่พญานาคใหญ่สีแดงนอนขดตัวอยู่ และหลังจากที่ได้จากไปเกือบสองพันปี ก็ได้มาสู่เนื้อหนังอีกครั้งเพื่อสานต่อพระราชกิจแห่งยุคพระคุณ  พระเจ้ากำลังทรงเปิดตัวพระราชกิจใหม่ในเนื้อหนังต่อตาเปล่าของมนุษย์  แต่ในทรรศนะของพระเจ้า พระองค์กำลังทรงสานต่องานแห่งยุคพระคุณ แต่หลังจากช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อไม่กี่พันปีแล้วเท่านั้น และด้วยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่ตั้งและโครงการในพระราชกิจของพระองค์เท่านั้น  ถึงแม้ว่าฉายาที่กายแห่งเนื้อหนังได้ใช้ในพระราชกิจของวันนี้จะปรากฏแตกต่างไปจากพระเยซูโดยสิ้นเชิง แต่พวกพระองค์ก็ทรงกลายมาจากเนื้อแท้และรากเหง้าเดียวกัน และพวกพระองค์ก็ทรงมาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน  พวกพระองค์อาจจะทรงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างกันในภายนอก แต่ความจริงด้านในของพระราชกิจของพวกพระองค์นั้นก็เหมือนกันโดยสมบูรณ์  ท้ายที่สุดแล้ว ยุคเหล่านั้นก็แตกต่างกันเหมือนเช่นกลางคืนและกลางวัน  ดังนั้น พระราชกิจของพระเจ้าจะสามารถติดตามแบบแผนที่ไม่เปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?  หรือช่วงระยะที่แตกต่างกันของพระราชกิจของพระองค์จะสามารถเข้าสู่หนทางของกันและกันได้อย่างไร?  

พระเยซูทรงเข้ารับการปรากฏเป็นคนยิวคนหนึ่ง ทรงทำตามการแต่งกายของคนยิว และทรงเติบโตขึ้นด้วยการกินอาหารแบบยิว  นี่คือแง่มุมแบบมนุษย์ปกติของพระองค์  แต่วันนี้ เนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์ใช้รูปร่างของพลเมืองชาวเอเชียคนหนึ่งและเติบโตขึ้นในชาติแห่งพญานาคใหญ่สีแดง  เหล่านี้ไม่ได้ขัดแย้งกันกับเป้าหมายแห่งการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าแต่อย่างใด  ตรงกันข้าม สิ่งเหล่านี้ยังเป็นเครื่องเสริมซึ่งกันและกัน นำมาซึ่งนัยสำคัญที่แท้จริงแห่งการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าเพื่อความครบบริบูรณ์ที่เต็มเปี่ยมยิ่งขึ้น  เนื่องจากเนื้อหนังซึ่งจุติมาเป็นมนุษย์ถูกอ้างอิงถึงว่าเป็น “บุตรมนุษย์” หรือ “พระคริสต์” ภายนอกของพระคริสต์ในปัจจุบันจึงไม่สามารถถูกกล่าวถึงในแง่เดียวกันกับพระเยซูคริสต์ได้  ในที่สุดแล้ว เนื้อหนังนี้ถูกเรียกว่า “บุตรมนุษย์” และอยู่ในฉายาของกายแห่งเนื้อหนัง  ทุกช่วงระยะแห่งพระราชกิจของพระเจ้าบรรจุความหมายที่มีความล้ำลึกอย่างมาก  เหตุผลที่พระเยซูทรงได้รับการก่อเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เพราะพระองค์ต้องทรงไถ่คนบาป  พระองค์ต้องทรงปราศจากบาป  แต่มีเพียงเมื่อพระองค์ทรงถูกบีบบังคับให้กลายเป็นสภาพเหมือนของเนื้อหนังที่เปี่ยมบาปและในที่สุดได้รับเอาบาปของบรรดาคนบาปมาแล้วเท่านั้น พระองค์จึงทรงช่วยพวกเขาให้รอดจากกางเขนที่ถูกสาป กางเขนที่ซึ่งพระเจ้าทรงใช้ตีสอนมนุษยชาติได้ (กางเขนคือเครื่องมือของพระเจ้าสำหรับการสาปแช่งและการตีสอนมนุษยชาติ เมื่อใดก็ตามที่มีการกล่าวถึงการสาปแช่งและการตีสอน มันมีการอ้างอิงเฉพาะเจาะจงไปที่บรรดาคนบาป)  เป้าหมายคือเพื่อทำให้บรรดาคนบาปทั้งหมดกลับใจ และเพื่อทำให้พวกเขาสารภาพบาปของพวกเขา โดยใช้การตรึงกางเขน  กล่าวคือ เพื่อประโยชน์แห่งการไถ่มวลมนุษย์ทั้งปวงนั้น พระเจ้าได้ทรงจุติมาเป็นมนุษย์ในกายแห่งเนื้อหนังที่ก่อเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับบาปของมวลมนุษย์ทั้งหมดไว้บนพระองค์เอง  ในการอธิบายการนี้เป็นภาษาที่ใช้ประจำวันนั้น พระองค์ได้ถวายกายแห่งเนื้อหนังที่บริสุทธิ์เพื่อแลกเปลี่ยนกับคนบาปทั้งหมด ซึ่งเทียบเท่ากันกับพระเยซูที่ทรงถูกวางเป็น “เครื่องบูชาลบล้างบาป” เบื้องหน้าซาตานเพื่อ “ร้องทูล” ต่อซาตาน เพื่อรับมวลมนุษย์ที่ไร้เดียงสาทั้งหมดที่มันได้เหยียบย่ำไปและนำพวกเขากลับไปสู่พระเจ้า  นั่นคือเหตุผลว่าเหตุใดการก่อให้เกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงมีความจำเป็นต่อการสำเร็จลุล่วงของพระราชกิจแห่งการไถ่ในช่วงระยะนี้  นี่คือสภาพเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็น “สนธิสัญญาสันติภาพ” ในการสู้รบระหว่างพระเจ้าพระบิดากับซาตาน  นั่นคือเหตุผลว่าเหตุใดจึงมีเพียงหลังจากพระเยซูทรงถูกส่งมอบให้แก่ซาตานแล้วเท่านั้น พระราชกิจช่วงระยะนี้จึงได้สรุปปิดตัว  อย่างไรก็ตาม พระราชกิจแห่งการไถ่ของพระเจ้าในวันนี้ได้สัมฤทธิ์ความสง่างามในระดับที่ไม่มีใดเทียบมาก่อน และซาตานก็ไม่มีข้ออ้างที่จะทำการเรียกร้องต่อไปอีก ดังนั้น พระเจ้าจึงไม่ทรงจำเป็นที่จะต้องได้รับการก่อเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจุติเป็นมนุษย์อีกต่อไป  ในเมื่อพระเจ้านั้นทรงศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ พระเจ้าในการจุติเป็นมนุษย์ครั้งนี้จึงไม่ใช่พระเยซูแห่งยุคพระคุณอีกต่อไป  อย่างไรก็ตาม พระองค์ยังคงทรงจุติเป็นมนุษย์เพื่อประโยชน์แห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดา และเพื่อประโยชน์แห่งการนำความปรารถนาของพระเจ้าพระบิดาไปสู่ความครบบริบูรณ์  แน่ใจหรือไม่ว่านี่ไม่ใช่วิธีที่ไม่มีเหตุผลในการอธิบายสิ่งทั้งหลาย?  การจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้าต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้กระนั้นหรือ?

ผู้คนมากมายมองหาหลักฐานในพระคัมภีร์ โดยหวังว่าจะพบคำเผยพระวจนะหนึ่งที่เกี่ยวกับการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า  มนุษย์จะสามารถรู้ด้วยความคิดที่งุนงงสับสนและไม่ปะติดปะต่อของเขาได้อย่างไรว่าพระเจ้าได้ทรงหยุด “การทรงพระราชกิจ” ในพระคัมภีร์และได้ “ทรงกระโดด” พ้นขอบเขตของมันไปเพื่อรับพระราชกิจด้วยความสนุกสนานและความกระหาย ซึ่งเป็นพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงวางแผนเอาไว้เมื่อนานมาแล้วแต่ไม่เคยตรัสบอกกับมนุษย์?  ผู้คนขาดพร่องสำนึกรับรู้เกินไป  หลังจากเพียงแค่ลิ้มลองพระอุปนิสัยของพระเจ้า พวกเขาก็ขึ้นแท่นและนั่งใน “เก้าอี้รถเข็น” ขั้นสูงโดยไม่แยแสที่จะตรวจตราพระวจนะของพระเจ้าโดยสิ้นเชิง กระทั่งไปไกลถึงขั้นจะเริ่มสอนพระเจ้าด้วยการสนทนาแบบคุยโวและวกวนเกี่ยวกับทุกสิ่งที่อยู่ใต้ดวงอาทิตย์  “ชายชรา” หลายคนที่สวมแว่นสำหรับอ่านหนังสือและลูบเคราตนเอง เปิดหน้ากระดาษเหลืองๆ ของ “กาลานุกรมเก่า” (พระคัมภีร์) ที่เขาอ่านมาตลอดชีวิต  ด้วยคำพร่ำบ่นและสายตาที่ดูเหมือนจะสว่างวาบด้วยจิตวิญญาณ ตอนนี้เขาเปิดมาถึงหนังสือวิวรณ์ ตอนนี้มาถึงหนังสือดาเนียล และตอนนี้มาถึงหนังสืออิสยาห์ซึ่งทุกคนรู้จักกันดี  ขณะที่จ้องไปที่หน้าแล้วหน้าเล่าซึ่งหนาแน่นไปด้วยพระวจนะตัวจิ๋ว เขาอ่านอย่างเงียบๆ สมองของเขาปั่นป่วนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ทันใดนั้นมือที่โยกเครานั้นก็หยุดลงและเริ่มดึงมัน  คนหนึ่งอาจจะได้ยินเสียงเคราที่ถูกถอนเป็นครั้งคราว  พฤติกรรมผิดปกติเช่นนั้นทำให้คนนั้นงงงวย  “เหตุใดจึงใช้แรงเช่นนั้น?  เขาโกรธเรื่องอะไร?”  เมื่อมองกลับไปที่ชายชราผู้นั้นอีกครั้ง พวกเราจะเห็นว่าตอนนี้คิ้วของเขากำลังปูดพอง  ขนคิ้วสีเงินได้ตกลงมาเหมือนขนห่าน ห่างจากเปลือกตาของชายชราผู้นี้สักสองเซนติเมตรอย่างแน่นอน ราวกับว่าเป็นความบังเอิญแต่กระนั้นก็ยังสมบูรณ์แบบ ขณะที่ชายชราผู้คนยังจับตามองดูที่แผ่นกระดาษที่ดูราวกับว่ามันมีเชื้อราจับ  หลังจากย้อนกลับไปยังหน้าเดิมหลายครั้งมากแล้ว ก็ช่วยไม่ได้ที่เขาจะทำได้แค่กระโดดขึ้นยืนแล้วเริ่มพูดคุยราวกับว่ากำลังสนทนาเล็กน้อย[3]กับใครบางคน แม้ว่าแสงที่เปล่งประกายมาจากดวงตาของเขาจะไม่ได้ละไปจากกาลานุกรมนั้นเลย  ทันใดนั้นเองเขาก็ปิดหน้าปัจจุบันและหันไปยัง “อีกโลกหนึ่ง”  อิริยาบถของเขารีบร้อน[4]และน่ากลัวยิ่งนัก จนเกือบทำให้ผู้คนประหลาดใจ  ในขณะนี้ หนูที่ได้ออกมาจากรูของมัน และเพิ่งจะเริ่มรู้สึกผ่อนคลายพอที่จะเคลื่อนไหวไปมาอย่างอิสระในระหว่างที่นิ่งเงียบนั้น ก็กลายเป็นตื่นตัวยิ่งนักด้วยอิริยาบถอันไม่คาดคิดของมันจนมันวิ่งอย่างรวดเร็วกลับไปเข้าไปในรูและหายไปในนั้นเหมือนกลุ่มควัน ไม่มีวันปรากฏตัวอีก  และบัดนี้ มือข้างซ้ายของชายชราก็กลับไปสู่การเคลื่อนไหวลูบเคราที่หยุดชะงักไปชั่วคราวอีกครั้ง ลูบขึ้นลูบลง ลูบขึ้นลูบลง  เขาย้ายไปจากที่นั่งของเขา โดยทิ้งหนังสือนั้นไว้บนโต๊ะ  ลมผ่านเข้ามาทางช่องประตูและหน้าต่างที่เปิดอยู่ พัดปิดหนังสืออย่างไม่ปรานี แล้วก็เปิดอีกครั้ง  มีความเปล่าเปลี่ยวเกินจะพรรณนาได้เกี่ยวกับฉากนี้ และนอกจากเสียงหน้าหนังสือที่ถูกลมพัดพลิ้วดังกรอบแกรบแล้ว สรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวงก็ดูเหมือนได้ตกอยู่ในความเงียบ  เขาก้าวเดินไปกลับทั่วห้อง เดี๋ยวหยุด เดี๋ยวเริ่มเดิน โดยมือเกี่ยวไพล่อยู่ด้านหลัง ส่ายศีรษะเป็นบางครั้งคราว และในปากของเขานั้นดูเหมือนจะกำลังกล่าวคำพูดซ้ำๆ ว่า “โอ้! พระเจ้า!  พระองค์จะทรงทำสิ่งนั้นจริงๆ ละหรือ?”  บางครั้งบางคราวเขาก็พูดพร้อมกับพยักหน้าด้วยว่า “โอ้ พระเจ้า!  ผู้ใดจะสามารถหยั่งลึกถึงพระราชกิจของพระองค์ได้?  มันไม่ยากหรอกหรือที่จะแสวงหารอยพระบาทของพระองค์?  ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะไม่ทำสิ่งทั้งหลายที่สร้างปัญหาโดยไม่มีเหตุผลที่ดี”  ขณะนี้ ชายชราขมวดคิ้วอย่างเคร่งเครียดและปิดตาลง แสดงให้เห็นท่าทางของความลำบากใจ และยังเป็นการแสดงออกที่เจ็บปวดอย่างเหลือล้นด้วยเช่นกัน ราวกับว่าเขากำลังจะทำการคิดคำนวณที่ช้าและรอบคอบ  ชายชราที่น่าสงสาร!  ที่ได้ดำรงอยู่มาตลอดชีวิตของเขา แล้วก็ “โชคร้าย” ที่ได้มาพบกับเรื่องนี้ช้าเหลือเกินในวันนี้  จะสามารถทำสิ่งใดได้เกี่ยวกับเรื่องนี้?  เราเองก็จนหนทางและไร้กำลังที่จะทำสิ่งใดเช่นกัน  ผู้ใดทำให้กาลานุกรมเก่าๆ ของเขากลายเป็นสีเหลืองตามอายุ?  ผู้ใดที่ทำให้เคราและคิ้วของเขาปกคลุมส่วนต่างๆ ทั้งหมดบนใบหน้าของเขา เหมือนกับหิมะสีขาวอย่างไม่หยุดหย่อน?  เป็นราวกับว่าเส้นขนที่เคราของเขานั้นเป็นตัวแทนความอาวุโสของเขา  แต่ทว่าใครเคยรู้บ้างว่ามนุษย์จะสามารถกลายเป็นโง่เขลาได้ถึงระดับที่เขาจะไปมองหาการทรงสถิตของพระเจ้าในกาลานุกรมเก่าๆ เล่มหนึ่ง?  กาลานุกรมเก่าๆ เล่มหนึ่งจะสามารถมีกระดาษได้สักกี่แผ่น?  มันสามารถบันทึกกิจการทั้งหมดของพระเจ้าด้วยความถูกต้องแม่นยำที่ครบบริบูรณ์ได้จริงๆ กระนั้นหรือ?  ผู้ใดกล้าที่จะรับประกันอย่างนั้นบ้าง?  แต่ถึงกระนั้นมนุษย์ก็ยังคิดอย่างแท้จริงที่จะแสวงหาการทรงปรากฏของพระเจ้าและที่จะสนองน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยวิธีการแยกวิเคราะห์คำและการกระตุกเส้นขน[5] โดยหวังว่าจะเข้าสู่ชีวิตด้วยวิธีนั้น  การเข้าสู่ชีวิตด้วยหนทางนี้จะง่ายดายเหมือนที่มันฟังดูง่ายกระนั้นหรือ?  นี่ไม่ใช่การให้เหตุผลเท็จในประเภทที่วิปริตอย่างไร้สาระที่สุดหรอกหรือ?  เจ้าไม่เห็นว่าน่าขันหรอกหรือ?

เชิงอรรถ:

1. “กำกวม” บ่งบอกว่า ผู้คนไม่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกที่ชัดเจนในพระราชกิจของพระเจ้า

2. “มีพลังอำนาจอันน้อยนิด และต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง” บ่งบอกว่า ความลำบากยากเย็นของเนื้อหนังนั้นมากเหลือเกิน และงานที่ทำก็ถูกจำกัดมากเกินไป

3. “สนทนาเล็กน้อย” เป็นคำเปรียบเปรยใบหน้าที่น่าเกลียดของผู้คนเมื่อพวกเขาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า

4. “รีบร้อน” อ้างอิงถึงอิริยาบถที่เร่งรีบและกระตือรือร้นของ “ชายชรา” ขณะที่เขาอ้างอิงถึงพระคัมภีร์

5. “การแยกวิเคราะห์คำและการกระตุกเส้นขน” ใช้เพื่อเย้ยหยันผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเหตุผลวิบัติ ผู้ซึ่งกระตุกเส้นขนอยู่บนพระวจนะแต่ไม่แสวงหาความจริงหรือไม่รู้จักพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ก่อนหน้า: งานและการเข้าสู่ (5)

ถัดไป: งานและการเข้าสู่ (7)

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระราชกิจในยุคธรรมบัญญัติ

พระราชกิจซึ่งพระยาห์เวห์ทรงกระทำกับผู้คนแห่งอิสราเอลนั้นได้เป็นการสถาปนาสถานกำเนิดของพระเจ้าในโลกนี้ขึ้นท่ามกลางมนุษยชาติอันเป็นสถานศักดิ์สิ…...

เพลงเฉลิมราชอาณาจักร

มหาชนแซ่ซ้องเรา มหาชนสรรเสริญเรา ทุกปากทั้งปวงขนานพระนามพระเจ้าแท้จริงเพียงหนึ่งเดียว ผู้คนทั้งผองแหงนจ้องมองกิจการของเรา  ...

เส้นทาง… (1)

ในชั่วชีวิตของพวกเขา ไม่มีใครรู้เลยว่าพวกเขาจะเผชิญกับความผิดพลาดล้มเหลวประเภทใด และพวกเขาจะอยู่ภายใต้กระบวนการถลุงประเภทใด...

บทที่ 26

จากพระวจนะทั้งหมดที่พระเจ้าตรัส สามารถเห็นได้ว่า วันของพระเจ้าคืบใกล้เข้ามาทุกทีกับแต่ละวันที่เคลื่อนผ่านไป  ...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้