แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า

(แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่)

สารบัญ

บทที่ 1 พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งไว้

บทที่ 2 ความจริงเกี่ยวกับพระนามของพระเจ้า

บทที่ 3 ความจริงเกี่ยวกับสามช่วงระยะแห่งพระราชกิจของพระเจ้า

บทที่ 4 ความจริงแห่งพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้าย

บทที่ 5 ความจริงเกี่ยวกับการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

บทที่ 6 หลายรูปแบบของการจำแนกความแตกต่างที่เจ้าควรมีในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้า

บทที่ 7 แง่มุมด้านอื่นของความจริงทั้งหลายที่เจ้าควรเข้าใจในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้า