แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่)

แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า

(แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่)

หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความจริงอันเป็นนิมิตทั้งหลาย อาทิ สามช่วงระยะแห่งพระราชกิจของพระเจ้า พระนามต่างๆ ของพระองค์ ความล้ำลึกแห่งการจุติเป็นมนุษย์ของพระองค์ และวิธีแยกความต่างระหว่างหนทางที่แท้จริงกับหนทางอันเป็นเท็จ บรรดาผู้ซึ่งเพิ่งยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายมาได้ไม่นานสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้และนำไปติดตัวได้ และเพื่อที่พวกเขาอาจเข้าใจความจริงอันเป็นนิมิตเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าและวางรากฐานให้กับหนทางที่แท้จริงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หนังสือข่าวประเสริฐ

ติดต่อเราผ่าน Messenger