ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า (ข้อที่คัดสรร)

readings-on-knowing-God-selections

ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า (ข้อที่คัดสรร)

จงฟังการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แล้วเจ้าจะรู้จักพระอัตลักษณ์ของพระเจ้า สถานะของพระเจ้า และแก่นแท้ของพระเจ้า จากพระราชกิจและพระวจนะของพระองค์ รวมถึงพระอุปนิสัยที่พระองค์ทรงแสดงออกมา และแล้วเจ้าก็จะเชื่อว่าพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—คือองค์หนึ่งเดียวผู้ทรงปกครองเหนือสรรพสิ่ง

เพิ่มเติม
ผลการค้นหา
  • ทั้งหมด

ติดต่อเราผ่าน Messenger