• ชีวิตคริสเตียน

พระราชกิจสามระยะ

0 09:16
0 05:24

การทรงปรากฎและพระราชกิจของพระเจ้า

0 04:46
1 11:16

การเข้าไปสู่ชีวิต

0 09:48
0 07:35
0 08:05
เพิ่มเติม

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—ได้ดำรัสพระวจนะเพื่อพิพากษาและชำระมนุษยชาติให้สะอาด โดยทรงนำทางมวลมนุษย์เข้าสู่ยุคใหม่ ยุคแห่งราชอาณาจักร มีเพียงโดยการยอมรับพระราชกิจแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และชื่นชมการรดน้ำและเสบียงอาหารของพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้น เจ้าจึงจะสามารถใช้ชีวิตในความสว่างได้อย่างแท้จริง และได้รับหนทาง ความจริง และชีวิต

เพิ่มเติม