พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน: การรู้จักพระเจ้า

Readings-knowing-God-1

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน: การรู้จักพระเจ้า

จาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์
อัปเดตครั้งล่าสุด:วันที่ 08 เดือน 07 ปี 2021
อัปเดตครั้งล่าสุด:วันที่ 08 เดือน 07 ปี 2021
ดูเพิ่ม

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน: ชีวิตคริสเตียน

ชีวิตคริสเตียน

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน: ชีวิตคริสเตียน

จาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์
อัปเดตครั้งล่าสุด:วันที่ 07 เดือน 10 ปี 2021

รายการการอ่านพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ ประกอบด้วยการทำงานสามขั้นตอน การพิพากษาในยุคสุดท้าย การทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และชุดอื่น ๆ จะนำให้คุณเข้าใจความลึกลับของแผนการบริหารจัดการของพระเจ้า และก้าวตามรอยพระบาทของพระเจ้า

เพิ่มเติม
อัปเดตครั้งล่าสุด:วันที่ 07 เดือน 10 ปี 2021
 • พระราชกิจสามระยะ
 • การทรงปรากฎและพระราชกิจของพระเจ้า
 • การพิพากษาในยุคสุดท้าย
 • การจุติเป็นมนุษย์
 • การรู้จักพระราชกิจของพระเจ้า
 • พระอุปนิสัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็น
 • ความล้ำลึกเกี่ยวกับพระคัมภีร์
 • การเปิดโปงมโนคติอันหลงผิดทางศาสนา
 • การเปิดโปงความเสื่อมทรามของมวลมนุษย์
 • การเข้าไปสู่ชีวิต
 • บั้นปลายและบทอวสาน
ดูเพิ่ม

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ (ส่วนที่คัดสรร)

Recital-the-word-appears-in-the-flesh-selections

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ (ส่วนที่คัดสรร)

ฟังพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพื่อเข้าใจเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของความรอดแห่งมวลมนุษย์ของพระเจ้า ความล้ำลึกของการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า เนื้อแท้ของพระคริสต์ สิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็น บทอวสานและบั้นปลายของมวลมนุษย์ และแง่มุมอื่นๆ ของความจริง

เพิ่มเติม
ดูเพิ่ม

ติดต่อเราผ่าน Messenger