หนังสือ

 • พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

  พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

  นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การทรงสร้างที่พระเจ้าได้ตรัสต่อมนุษยชาติทั้งมวล พระดำรัสเหล่านี้คือข้อความแรกที่พระเจ้าได้ทรงแสดงท่ามกลางมนุษยชาติเป็นข้อความที่พระองค์ทรงตีแผ่ผู้คน ทรงนำพวกเขา ตัดสินพวกเขา และตรัสกับพวกเขาอย่างเปิดใจ และดังนั้น เหล่านี้จึงเป็นพระดำรัสแรกๆด้วยเช่นกัน ที่พระเจ้าทรงยอมให้ผู้คนได้รู้จักย่างพระบาทของพระองค์ สถานที่ซึ่งพระองค์พำนัก พระอุปนิสัยของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็น พระดำริของพระเจ้า และความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมีต่อมนุษยชาติ อาจกล่าวได้ว่าเหล่านี้คือพระดำรัสแรกๆที่พระเจ้าได้ตรัสกับมนุษยชาติจากสวรรค์ชั้นที่สามนับตั้งแต่การทรงสร้าง และเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าทรงใช้อัตลักษณ์ตัวตนตามธรรมชาติพื้นฐานของพระองค์เพื่อปรากฏและแสดงพระสุรเสียงแห่งพระหทัยของพระองค์แก่มนุษยชาติผ่านทางถ้อยคำ

  อ่านเพิ่มเติม
 • พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

  พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

  พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ทรงแสดงพระวจนะเพื่อพิพากษาและชำระผู้คนให้บริสุทธิ์ และนำทางพวกเขาเข้าสู่ยุคใหม่ — ยุคอาณาจักร ทุกคนที่เชื่อฟังภายใต้การปกครองของพระคริสต์จะสามารถเพลิดเพลินกับความจริงที่สูงส่งกว่า ได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่า มีชีวิตอยู่ในแสงสว่างอย่างแท้จริง และได้รับความจริง หนทางและชีวิตอีกด้วย

  อ่านเพิ่มเติม
 • พระวจนะอมตะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ว่าด้วยพระกิตติคุณของอาณาจักร

  ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

  ข้อที่คัดสรรจากพระวจนะอมตะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้และเป็นพยานสำหรับทุกคนที่หวังและอธิษฐานให้มีการทรงปรากฏของพระเจ้าแห่งการหวนคืนของพระผู้ช่วยให้รอดบนเมฆขาวนานมาแล้ว และเป็นพยานต่อการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคอาณาจักร การนี้นำพามนุษยชาติไปสู่ความตระหนักรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน—พระองค์คือพระเมษโปดกตามการพยากรณ์ในหนังสือวิวรณ์ผู้ซึ่งได้ทรงเปิดหนังสือม้วนและตราผนึกทั้งเจ็ดดวง

  อ่านเพิ่มเติม
 • วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

  วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

  ผู้เชื่อในพระเจ้าทุกคนมีเรื่องราวพิเศษเกี่ยวกับการเดินทางส่วนตัวของพวกเขาในการหันหน้าเข้าหาพระเจ้า หนังสือเล่มนี้แบ่งปันประสบการณ์ทั้งหลายของประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรซึ่งได้รับการทรงนำจากพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ บ้างก็หลุดพ้นจากโซ่ตรวนและการคุมขังของมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาของพวกเขา บ้างก็หนีพ้นจากการทำให้หยุดชะงักและการข่มเหงของกองกำลังศัตรูของพระคริสต์ในแวดวงศาสนา และกองกำลังชั่วของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และยังคงมีคนอื่นๆ ที่ได้รับวิจารณญาณเกี่ยวกับกระแสนิยมชั่วของโลก ในท้ายที่สุดพวกเขาทั้งหมดล้วนกำหนดพิจารณาว่าหนทางอันแท้จริงคืออะไร และมาอยู่เบื้องพระบัลลังก์ของพระเจ้า เหล่านี้คือเรื่องราวการขับเคลื่อนของพวกเขา ทุกประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์เหล่านี้เปิดเผยถึงวิธีที่ซาตานผูกมัดและทำอันตรายมวลมนุษย์ และยิ่งมากไปกว่านั้นคือ แสดงให้เห็นสิทธิอำนาจและฤทธานุภาพแห่งพระวจนะของพระเจ้า และแสดงให้เห็นว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ทรงเป็นความรักและความรอดสำหรับมนุษย์

  อ่านเพิ่มเติม
 • แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่)

  แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่)

  ที่ประมวลไว้ในหนังสือเล่มนี้นั้น คือความจริงอันเป็นนิมิตของสามช่วงระยะแห่งพระราชกิจของพระเจ้า พระนามต่างๆ ของพระองค์ ความล้ำลึกแห่งการจุติเป็นมนุษย์ของพระองค์ และวิธีแยกความต่างระหว่างหนทางที่แท้จริงกับหนทางอันเป็นเท็จ เพื่อให้บรรดาผู้ซึ่งเพิ่งยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายมาได้ไม่นานพึงอ่านและนำไปติดตัวไว้ และเพื่อที่สิ่งเหล่านี้อาจวางรากฐานความจริงอันเป็นนิมิตแห่งพระราชกิจของพระเจ้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  อ่านเพิ่มเติม
 • ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

  ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

  เมื่อพวกเราร้องเพลงบทใหม่ในการสรรเสริญพระเจ้า พวกเราสามารถได้รับประสบการณ์ว่า พวกเราคือ กลุ่มคนที่กำลังติดตามพระเมษโปดกและกำลังขับร้องเพลงบทใหม่ๆ ตามที่ได้ถูกพยากรณ์ไว้ในหนังสือวิวรณ์ พวกเราได้รับประสบการณ์อย่างจริงแท้แน่นอนว่าพวกเราได้รับพรอย่างแท้จริงในอันที่จะได้รับการยกระดับขึ้นเสมอเบื้องพระบัลลังก์ของพระเจ้าและได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอภิเษกสมรสของพระเมษโปดก

  อ่านเพิ่มเติม
แบ่งปัน
ดาวน์โหลด