หนังสือ

 • พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

  พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

  นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การทรงสร้างที่พระเจ้าได้ตรัสต่อมนุษยชาติทั้งมวล พระดำรัสเหล่านี้คือข้อความแรกที่พระเจ้าได้ทรงแสดงท่ามกลางมนุษยชาติเป็นข้อความที่พระองค์ทรงตีแผ่ผู้คน ทรงนำพวกเขา ตัดสินพวกเขา และตรัสกับพวกเขาอย่างเปิดใจ และดังนั้น เหล่านี้จึงเป็นพระดำรัสแรกๆด้วยเช่นกัน ที่พระเจ้าทรงยอมให้ผู้คนได้รู้จักย่างพระบาทของพระองค์ สถานที่ซึ่งพระองค์พำนัก พระอุปนิสัยของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็น พระดำริของพระเจ้า และความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมีต่อมนุษยชาติ อาจกล่าวได้ว่าเหล่านี้คือพระดำรัสแรกๆที่พระเจ้าได้ตรัสกับมนุษยชาติจากสวรรค์ชั้นที่สามนับตั้งแต่การทรงสร้าง และเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าทรงใช้อัตลักษณ์ตัวตนตามธรรมชาติพื้นฐานของพระองค์เพื่อปรากฏและแสดงพระสุรเสียงแห่งพระหทัยของพระองค์แก่มนุษยชาติผ่านทางถ้อยคำ

  อ่านเพิ่มเติม
 • พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

  พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

  พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ทรงแสดงพระวจนะเพื่อพิพากษาและชำระผู้คนให้บริสุทธิ์ และนำทางพวกเขาเข้าสู่ยุคใหม่ — ยุคอาณาจักร ทุกคนที่เชื่อฟังภายใต้การปกครองของพระคริสต์จะสามารถเพลิดเพลินกับความจริงที่สูงส่งกว่า ได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่า มีชีวิตอยู่ในแสงสว่างอย่างแท้จริง และได้รับความจริง หนทางและชีวิตอีกด้วย

  อ่านเพิ่มเติม
 • พระวจนะอมตะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ว่าด้วยพระกิตติคุณของอาณาจักร

  ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

  ข้อที่คัดสรรจากพระวจนะอมตะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้และเป็นพยานสำหรับทุกคนที่หวังและอธิษฐานให้มีการทรงปรากฏของพระเจ้าแห่งการหวนคืนของพระผู้ช่วยให้รอดบนเมฆขาวนานมาแล้ว และเป็นพยานต่อการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคอาณาจักร การนี้นำพามนุษยชาติไปสู่ความตระหนักรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน—พระองค์คือพระเมษโปดกตามการพยากรณ์ในหนังสือวิวรณ์ผู้ซึ่งได้ทรงเปิดหนังสือม้วนและตราผนึกทั้งเจ็ดดวง

  อ่านเพิ่มเติม
แบ่งปัน
ดาวน์โหลด