หนังสือ

 • พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

  พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

  พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ผู้ซึ่งได้ทรงปรากฏเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์ ทรงแสดงความจริงทั้งมวลที่ชำระมวลมนุษย์ให้บริสุทธิ์และช่วยมวลมนุษย์ให้รอด และความจริงทั้งปวงนั้นถูกรวมอยู่ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ นี่เป็นการทำให้สิ่งที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ได้ลุล่วงไป ความว่า “ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า” (ยอห์น 1:1) สำหรับ พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ แล้วนั้น นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสร้างโลกที่พระเจ้าได้ทรงปราศรัยกับมวลมนุษย์ทั้งปวง พระดำรัสเหล่านี้ก่อร่างขึ้นเป็นข้อมูลอักษรแรกที่พระเจ้าทรงปราศรัยท่ามกลางมวลมนุษย์ ซึ่งพระองค์ทรงเปิดโปงผู้คน ทรงนำพวกเขา พิพากษาพวกเขา และตรัสอย่างเปิดใจกับพวกเขาอยู่ในนั้น และดังนั้น พระดำรัสเหล่านี้ยังเป็นพระดำรัสแรกที่พระเจ้าทรงยอมให้ผู้คนรู้จักย่างพระบาทของพระองค์ แห่งหนที่พระองค์ทรงอิงพระวรกาย พระอุปนิสัยของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็น ความคิดของพระเจ้า และความห่วงใยของพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยเช่นกัน สามารถกล่าวได้ว่า เหล่านี้คือพระดำรัสแรกที่พระเจ้าได้ตรัสต่อมวลมนุษย์จากสวรรค์ชั้นที่สามนับตั้งแต่การทรงสร้าง และเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าได้ทรงใช้พระอัตลักษณ์ประจำพระองค์เพื่อทรงปรากฏและทรงแสดงพระสุรเสียงจากพระทัยของพระองค์ต่อมวลมนุษย์ท่ามกลางพระวจนะทั้งหลาย
 • พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

  การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า

  บทคัดสรรในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นพระวจนะที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงแสดงสำหรับพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระองค์ในยุคสุดท้าย โดยนำมาจากพระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ บทคัดสรรเหล่านี้คือความจริงที่ทุกบุคคลผู้ซึ่งแสวงหาและสืบค้นพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายจำเป็นต้องได้รับอย่างเร่งด่วน โดยได้รับการคัดสรรเพื่อทำให้บรรดาคนเหล่านั้นทั้งหมดที่โหยหาการทรงปรากฏของพระเจ้า สามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์โดยเร็วที่สุด การทรงแสดงออกของพระเจ้าในหนังสือเล่มนี้ คือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสต่อคริสตจักรทั้งหลาย ตามที่ได้มีการเผยพระวจนะไว้ในหนังสือวิวรณ์ พระวจนะปัจจุบันเหล่านี้ของพระเจ้า คือคำพยานที่ดีที่สุดต่อการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระองค์ ตลอดจนเป็นคำพยานที่ดีที่สุดต่อข้อเท็จจริงที่ว่า พระคริสต์ทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต พวกเราหวังว่า ทุกคนที่รอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตั้งตาคอยการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า จะมีความสามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้
 • แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

  แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

  หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทตัดตอนจากพระวจนะอมตะที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงแสดงไว้ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ พระวจนะอมตะเหล่านี้จาระไนความจริงโดยตรง และสามารถทำให้ผู้คนมีความสามารถโดยตรงที่จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า มารู้จักพระวจนะของพระองค์ และได้รับความรู้เกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็น พระวจนะเหล่านี้เป็นแนวทางสำหรับพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดที่ถวิลหาการทรงปรากฏของพระเจ้าด้วยการแสวงหารอยพระบาทของพระองค์ พระวจนะเหล่านี้สามารถนำเจ้าไปพบกับทางเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์
 • พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน

  พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน

  หนังสือเล่มนี้มีบทตอนที่คัดสรรจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ ที่เป็นลักษณะเด่น เพื่อให้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกจะสามารถได้รับความจริงและการจัดเตรียมประจำวันสำหรับชีวิตจากพระวจนะของพระองค์ พระวจนะที่จำเป็นอย่างยิ่งเหล่านี้ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างที่สุดต่อการเข้าสู่ชีวิตของผู้คน ได้ถูกเลือกเป็นพิเศษเพื่อความชื่นชมของผู้คน ด้วยเหตุนี้จึงเปิดโอกาสให้บรรดาผู้ที่รักความจริงได้เข้าใจการนั้น ได้ใช้ชีวิตเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และได้รับการช่วยให้รอดและการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า พระวจนะที่จำเป็นอย่างยิ่งเหล่านี้ของพระเจ้าเป็นการแสดงออกถึงความจริง ยิ่งไปกว่านั้น พระวจนะเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สุดของคติพจน์ของชีวิต และไม่มีคำพูดใดที่เป็นการเสริมสร้างและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากไปกว่านี้ หากท่านสามารถชื่นชมหนึ่งบทตอนของพระวจนะเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงในแต่ละวัน เช่นนั้นแล้วนี่ก็คือโชคลาภอันยิ่งใหญ่ที่สุดของท่าน และท่านก็ได้รับการอวยพรโดยพระเจ้า
 • พระเจ้าได้เสด็จมาแล้วพระองค์ทรงเป็นองค์กษัตริย์

  พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ได้ทรงแสดงความจริงอันหลากหลาย ได้ทรงไม่ปิดบังความจริงและความล้ำลึกทุกอย่างในพระคัมภีร์ และได้ทรงเปิดเผยแก่มวลมนุษย์ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของพระราชกิจสามช่วงระยะของพระเจ้า ความล้ำลึกแห่งการทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระองค์ ความล้ำลึกของพระราชกิจแห่งการพิพากษาในยุคสุดท้าย และอื่นๆ การนี้ให้คำพยานว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา และว่าพระองค์ทรงเป็นการปรากฏของพระเจ้าในยุคสุดท้าย
 • พระวจนะอมตะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ว่าด้วยพระกิตติคุณของอาณาจักร

  ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

  ข้อคัดสรรจากพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ที่เกี่ยวกับพระราชกิจของพระองค์ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ และเป็นพยานต่อการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคแห่งราชอาณาจักร ขัดคัดสรรเหล่านี้ทำให้พวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดที่โหยหาการทรงปรากฏของพระเจ้าระลึกได้ว่าองค์พระเยซูเจ้าได้เสด็จกลับมาบนเมฆขาวนานแล้ว และระลึกได้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย─พระเมษโปดกตามการพยากรณ์ในหนังสือวิวรณ์ผู้ซึ่งได้ทรงเปิดหนังสือม้วนและทรงแกะตราผนึกทั้งเจ็ดดวง
 • 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง

  170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง

  หนังสือเล่มนี้แสดงรายการหลักธรรมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบประการเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง และพาดพึงถึงแง่มุมต่างๆ ของการนำความจริงไปปฏิบัติเมื่อเชื่อในพระเจ้า เหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเข้าสู่ชีวิตของผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร สำหรับทุกบุคคลที่เชื่อในพระเจ้า หากเจ้าต้องการให้พระองค์ทรงรับรองเจ้า เจ้าต้องกลายมาเป็นมีความสามารถที่จะ “นำพาสันติสุขในจิตใจมาสู่พระเจ้า และทำให้พระองค์พึงพอพระทัยในทุกสรรพสิ่ง พูดอีกอย่างก็คือ เจ้าจะต้องมีหลักธรรมในการกระทำต่างๆ ของเจ้า และจะต้องปฏิบัติอย่างประจวบพ้องกับความจริงในการกระทำเหล่านั้น” มีเพียงการนี้เท่านั้นที่เป็นมาตรฐานของการได้รับการช่วยให้รอดและการทำให้เพียบพร้อมในการเชื่อในพระเจ้าของเจ้า
 • ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

  ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

  หนังสือเพลงสรรเสริญเล่มนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ ได้แก่ ส่วนแรกประกอบด้วยเพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งสร้างจากพระดำรัสอมตะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และส่วนที่สองประกอบด้วยเพลงสรรเสริญชีวิตคริสตจักร ซึ่งเป็นคำพยานจริงของบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรที่ให้ไว้หลังจากการก้าวผ่านการพิพากษาของพระองค์และความยากลำบากและความทุกข์ลำบากขณะกำลังติดตามพระองค์ บทเพลงเหล่านี้เป็นประโยชน์ใหญ่หลวงต่อผู้คนในการฝึกฝนปฏิบัติการเฝ้าเดี่ยวทางจิตวิญญาณของพวกเขา การเข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น การไตร่ตรองพระวจนะของพระองค์ และการเข้าใจความจริง บทเพลงเหล่านี้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นไปอีกต่อผู้คนจะได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้าและเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า
 • แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร

  หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำถามและมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายที่พบอยู่ทั่วไปในผู้คนซึ่งแสวงหาและเจาะลึกหนทางที่แท้จริงเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อจัดเตรียมทางออกทั้งหลายที่ผนึกประสานพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้แก่คำถามและมโนคติที่หลงผิดเหล่านั้น คำถามและคำตอบเหล่านี้เป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อผู้คนในการทำความเข้าใจความจริงและการเจาะลึกหนทางที่แท้จริง และยังเป็นสิ่งอ้างอิงที่ขาดเสียมิได้สำหรับประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ในขณะที่พวกเขาเผยแผ่พระวจนะของพระองค์ และให้คำพยานต่อพระวจนะของพระองค์ แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ และเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว หากพวกเขามีความสามารถที่จะค้นพบความจริงและระลึกได้ว่า พระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระสุรเสียงของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว พวกเขาก็คือหญิงพรหมจารีที่มีปัญญาผู้ซึ่งได้ถวายการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว
 • แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่)

  แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า

  หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความจริงอันเป็นนิมิตทั้งหลาย อาทิ สามช่วงระยะแห่งพระราชกิจของพระเจ้า พระนามต่างๆ ของพระองค์ ความล้ำลึกแห่งการจุติเป็นมนุษย์ของพระองค์ และวิธีแยกความต่างระหว่างหนทางที่แท้จริงกับหนทางอันเป็นเท็จ บรรดาผู้ซึ่งเพิ่งยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายมาได้ไม่นานสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้และนำไปติดตัวได้ และเพื่อที่พวกเขาอาจเข้าใจความจริงอันเป็นนิมิตเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าและวางรากฐานให้กับหนทางที่แท้จริงโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 • คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์

  คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์

  การพิพากษาเบื้องหน้าพระบัลลังก์ใหญ่สีขาวแห่งยุคสุดท้ายได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว! พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ได้ทรงแสดงความจริงเพื่อปฏิบัติพระราชกิจแห่งการพิพากษาและการตีสอนมวลมนุษย์ของพระองค์ โดยผ่านทางวิวรณ์ทั้งหลายและการพิพากษาแห่งพระวจนะของพระเจ้า บรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรกำลังค่อยๆ ระลึกได้ถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอุปนิสัยเยี่ยงซาตานของพวกเขา และกำลังค้นหาเส้นทางที่จะหนีรอดจากอิทธิพลของซาตานและได้มาซึ่งความรอด และกำลังค่อยๆ มองเห็นการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยชีวิตของพวกเขา ประสบการณ์จริงเหล่านี้ให้คำพยานว่าพระราชกิจแห่งการพิพากษาที่ปฏิบัติโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นั้นเป็นพระราชกิจแห่งการชำระมวลมนุษย์ให้บริสุทธิ์และช่วยมวลมนุษย์ให้รอดอย่างถ้วนทั่ว
 • วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

  วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

  แต่ละคนที่เชื่อในพระเจ้ามีเรื่องราวพิเศษเกี่ยวกับการเดินทางไกลส่วนตัวในการหันกลับไปหาพระเจ้า หนังสือเล่มนี้แบ่งปันประสบการณ์จริงทั้งหลายของบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในการได้รับการทรงนำจากพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ การกลายเป็นมั่นใจเกี่ยวกับหนทางที่แท้จริง และการหวนคืนมาอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระองค์ บ้างก็ได้หลุดพ้นจากโซ่ตรวนและการกักขังของมโนคติที่หลงผิดทางศาสนาของพวกเขา บ้างก็ได้หนีพ้นจากการทำให้หยุดชะงักและการข่มเหงโดยกองกำลังศัตรูของพระคริสต์ในวงการศาสนา และกองกำลังชั่วของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และยังคงมีคนอื่นๆ ที่ได้รับวิจารณญาณที่เกี่ยวกับกระแสนิยมชั่วของโลก ในท้ายที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็ได้หวนคืนมาอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า

  ติดต่อเราผ่าน Messenger