คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์

คำพยานจากประสบการณ์หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์

เล่มที่ 1

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ทรงแสดงความจริง ดำเนินพระราชกิจพิพากษาโดยเริ่มจากพระนิเวศของพระเจ้า และประทานความจริงทั้งปวงที่จำเป็นแก่ผู้คนเพื่อให้พวกเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และได้รับการช่วยให้รอด ประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า ถูกพามาเบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้า เข้าร่วมงานเลี้ยงของพระเมษโปดก และเริ่มชีวิตกับพระเจ้าเบื้องหน้าพระองค์ในฐานะประชากรยุคราชอาณาจักรของพระเจ้า พวกเขาได้รับการให้น้ำ การเลี้ยงดู วิวรณ์ และการพิพากษาจากพระวจนะของพระเจ้า ได้รับความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า มองเห็นข้อเท็จจริงอย่างถ่องแท้ว่าตนถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม มีประสบการณ์การกลับใจที่แท้จริง และเริ่มมุ่งสู่การปฏิบัติความจริงและผ่านการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย ก่อเกิดคำพยานต่างๆ เกี่ยวกับการชำระความเสื่อมทรามให้บริสุทธิ์ด้วยการมีประสบการณ์กับการพิพากษาและการตีสอนของพระเจ้า พระราชกิจพิพากษาของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้ายได้สร้างกลุ่มผู้ชนะที่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของตนเป็นพยานว่าการพิพากษาแห่งมหาบัลลังก์สีขาวในยุคสุดท้ายได้เริ่มขึ้นแล้ว!

คำพยานจากประสบการณ์

ดาวน์โหลด

ติดต่อเราผ่าน Messenger