วิดีโอล่าสุด

การอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

เพิ่มเติม
  • คำเทศนาของพระคริสต์ในคริสตจักร
  • พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน

เพิ่มเติม
  • พระราชกิจสามระยะ
  • การทรงปรากฎและพระราชกิจของพระเจ้า
  • การพิพากษาในยุคสุดท้าย
  • การจุติเป็นมนุษย์

พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน | “ความล้ำลึกแห่งการทรงจุติเป็นมนุษย์ (4)” | บทตัดตอน 12

แผนการบริหารจัดการหกพันปีถูกแบ่งออกเป็นพระราชกิจสามระยะ ไม่มีช่วงระยะหนึ่งใดเพียงลำพังที่สามารถเป็นตัวแทนพระราชกิจของสามยุคได้ แต่เป็นได้แค่เพียงหนึ่…