แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร

หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำถามและมโนคติที่หลงผิดทั้งหลายที่พบอยู่ทั่วไปในผู้คนซึ่งแสวงหาและเจาะลึกหนทางที่แท้จริงเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อจัดเตรียมทางออกทั้งหลายที่ผนึกประสานพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้แก่คำถามและมโนคติที่หลงผิดเหล่านั้น คำถามและคำตอบเหล่านี้เป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อผู้คนในการทำความเข้าใจความจริงและการเจาะลึกหนทางที่แท้จริง และยังเป็นสิ่งอ้างอิงที่ขาดเสียมิได้สำหรับประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ในขณะที่พวกเขาเผยแผ่พระวจนะของพระองค์ และให้คำพยานต่อพระวจนะของพระองค์ แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ และเมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว หากพวกเขามีความสามารถที่จะค้นพบความจริงและระลึกได้ว่า พระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระสุรเสียงของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว พวกเขาก็คือหญิงพรหมจารีที่มีปัญญาผู้ซึ่งได้ถวายการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว

หนังสือข่าวประเสริฐ

ดาวน์โหลด

ติดต่อเราผ่าน Messenger