3. ฉันไม่เห็นคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทำอะไรมากไปกว่าเผยแผ่ข่าวประเสริฐและให้คำพยานต่อพระราชกิจแห่งยุคสุดท้ายของพระเจ้า โดยขอให้ผู้คนซื่อสัตย์และเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องของชีวิตมนุษย์  แต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนก็กำลังเผยแพร่ข้อมูลซึ่งกล่าวว่า จุดหมายสูงสุดของคริสตจักรในการเผยแผ่ข่าวประเสริฐก็คือการโค่นล้มการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ฉันไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคำพูดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นจริงแท้หรือว่าเป็นเท็จ?

พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้อง

พระเจ้าไม่ได้มีส่วนในทางการเมืองของมนุษย์ กระนั้นชะตากรรมของประเทศหรือชนชาติหนึ่งก็ยังถูกควบคุมโดยพระเจ้า  พระเจ้าทรงควบคุมโลกนี้และจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้น  ชะตากรรมของมนุษย์และแผนการของพระเจ้าเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น และไม่มีมนุษย์ ประเทศ หรือชนชาติใดที่ได้รับการยกเว้นจากอธิปไตยของพระเจ้า  หากมนุษย์ปรารถนาจะรู้ชะตากรรมของเขา เขาจะต้องมาอยู่เฉพาะพระพักตร์  พระเจ้าจะทรงทำให้ผู้คนที่ติดตามและนมัสการพระองค์มีความเจริญรุ่งเรือง และจะทรงนำความเสื่อมและการสาบสูญไปสู่ผู้คนที่ต่อต้านและปฏิเสธพระองค์

ตัดตอนมาจาก “พระเจ้าทรงเป็นประธานเหนือชะตากรรมของมวลมนุษย์ทั้งปวง” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สิ่งใดคือจุดประสงค์ของการเผยแผ่ข่าวประเสริฐ?  ดังที่ได้กล่าวไว้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่พระราชกิจช่วงระยะนี้ได้เริ่มต้น พระเจ้าได้เสด็จมาทรงพระราชกิจของพระองค์ในครั้งนี้เพื่อเปิดยุคสมัยใหม่อย่างเป็นทางการ เพื่อนำยุคสมัยใหม่มาและสิ้นสุดยุคสมัยเก่า ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงหนึ่งที่ตอนนี้สามารถมองเห็นได้ในพวกเราที่อยู่ที่นี่ตอนนี้และที่ได้ถูกทำให้ลุล่วงแล้ว  กล่าวคือพระเจ้ากำลังทรงพระราชกิจใหม่ และผู้คนที่นี่ได้ยอมรับการนี้แล้วและได้ออกมาจากยุคธรรมบัญญัติและยุคพระคุณแล้ว โดยไม่อ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์อีกต่อไป ไม่ดำรงชีวิตใต้กางเขนอีกต่อไป ไม่ร้องเรียกพระนามขององค์พระเยซูเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดอีกต่อไป แต่อธิษฐานต่อพระนามของพระเจ้าในยุคปัจจุบันและยอมรับพระวจนะที่พระเจ้าทรงแสดงออกในตอนนี้พร้อมกัน และถือพระวจนะเหล่านั้นเป็นหลักธรรมแห่งการอยู่รอด วิธีการและวัตถุประสงค์ของชีวิตมนุษย์  ในแง่นี้ ผู้คนที่นี่ไม่ได้เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ไปแล้วหรอกหรือ?  เช่นนั้นแล้ว ผู้คนอีกมากที่ไม่ได้ยอมรับข่าวประเสริฐนี้และพระวจนะเหล่านี้ดำรงชีวิตในยุคสมัยใดเล่า?  พวกเขายังคงดำรงชีวิตในยุคพระคุณ  ตอนนี้เป็นการทรงเรียกของพวกเจ้าที่จะนำพาผู้คนเหล่านี้ออกจากยุคพระคุณและให้พวกเขาเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นี้  เจ้าสามารถทำให้พระบัญชานี้สำเร็จลุล่วงได้โดยการอธิษฐานและร้องเรียกพระนามของพระเจ้าเท่านั้นหรือ?  มันเพียงพอหรือที่จะประกาศพระวจนะของพระเจ้าไม่กี่คำเท่านั้น?  ไม่อย่างแน่นอน การนี้พึงประสงค์ให้พวกเจ้าทั้งหมดต้องแบกรับความรับผิดชอบต่อหน้าที่เผยแผ่ข่าวประเสริฐ เผยแผ่พระวจนะของพระเจ้า เผยแผ่ทั้งสองออกไปและแผ่ขยายขอบเขตของทั้งสอง  สิ่งใดคือความหมายของการ “แผ่ขยายขอบเขตของทั้งสอง”?  ย่อมหมายถึงการเผยแผ่ข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปเกินกว่าเพียงแค่ผู้คนที่อยู่ที่นี่ หมายถึงการทำให้ผู้คนมากขึ้นตระหนักรู้พระราชกิจใหม่ของพระเจ้า และจากนั้นก็ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่พวกเขา  มันหมายถึงการใช้ประสบการณ์ของพวกเจ้าเพื่อเป็นพยานต่อพระราชกิจของพระเจ้าและเพื่อนำพาพวกเขาเข้าสู่ยุคสมัยใหม่อีกด้วย  เช่นนั้นแล้ว พวกเขาก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับพวกเจ้า  เจตนารมณ์ของพระเจ้าเด่นชัดมาก—พระองค์คงจะไม่มีเพียงแค่พวกเจ้าที่ได้ยินและได้ยอมรับพระวจนะของพระองค์และได้เริ่มติดตามพระองค์เข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้ว พระองค์ทรงต้องประสงค์ที่จะนำเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งปวงเข้าสู่ยุคสมัยใหม่  นี่คือเจตนารมณ์ของพระเจ้า และนี่คือความจริงหนึ่งที่ทุกบุคคลที่ติดตามพระเจ้าอยู่ในปัจจุบันควรเข้าใจ  พระเจ้าไม่ได้กำลังทรงนำผู้คนหนึ่งหมู่หรือหนึ่งกลุ่มเล็กๆ เข้าสู่ยุคสมัยใหม่ แต่กำลังทรงนำมนุษยชาติทั้งมวลเข้าสู่ยุคสมัยใหม่  เพื่อสัมฤทธิ์วัตถุประสงค์นี้ มันจำเป็นที่จะต้องเผยแผ่ข่าวประเสริฐ และใช้วิธีการและช่องทางมากมายในการทำเช่นนั้น

ตัดตอนมาจาก “สำหรับเหล่าผู้นำและคนทำงาน การเลือกสรรเส้นทางคือความสำคัญสูงสุด (1)” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

ผู้คนทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของงานของเราบนโลก นั่นคือ สิ่งที่เราปรารถนาที่จะได้รับในท้ายที่สุด และระดับที่เราต้องสัมฤทธิ์ผลในงานนี้ก่อนที่งานจะสามารถครบบริบูรณ์ได้  หากว่าหลังจากที่เดินมากับเราจนถึงวันนี้ ผู้คนยังไม่เข้าใจว่างานของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร เช่นนั้นแล้ว พวกเขาไม่ได้เดินมากับเราอย่างเปล่าประโยชน์หรอกหรือ?  หากผู้คนติดตามเรา พวกเขาควรรู้เจตจำนงของเรา  เราได้ทำงานบนแผ่นดินโลกมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว และจนถึงวันนี้ เรายังคงดำเนินการงานของเราเช่นนี้ต่อไป  ถึงแม้ว่างานของเราจะมีโครงการมากมาย จุดประสงค์ของงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าเราเต็มเปี่ยมไปด้วยคำพิพากษาและการตีสอนต่อมนุษย์ ตัวอย่างเช่น สิ่งที่เราทำยังคงเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งการช่วยเขาให้รอด และเพื่อประโยชน์แห่งการเผยแผ่ข่าวประเสริฐของเราให้ดียิ่งขึ้นและขยายงานของเราออกไปให้ไกลยิ่งขึ้นท่ามกลางประชาชาติทั้งปวงเมื่อมนุษย์ได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์แล้ว  ดังนั้นวันนี้ ในยามที่ผู้คนจำนวนมากจมลึกอยู่ในความท้อใจมานานแล้ว เรายังคงทำงานของเราต่อไป เราทำงานที่เราต้องทำเพื่อพิพากษาและตีสอนมนุษย์ต่อไป  ถึงแม้จะมีข้อเท็จจริงว่ามนุษย์เบื่อหน่ายกับสิ่งที่เราพูด และเขาไม่มีความพึงปรารถนาที่จะสนใจงานของเรา เราก็ยังคงดำเนินการตามหน้าที่ของเราอยู่ เนื่องจากจุดประสงค์ของงานของเรายังคงไม่เปลี่ยนแปลง และแผนดั้งเดิมของเราจะไม่หยุดชะงัก  หน้าที่ของการพิพากษาของเราคือการทำให้มนุษย์สามารถเชื่อฟังเรายิ่งขึ้น และหน้าที่ของการตีสอนของเราคือการช่วยให้มนุษย์สามารถรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  แม้ว่าสิ่งที่เราทำจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของการบริหารจัดการของเราก็ตาม แต่เราไม่เคยทำสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์ต่อมนุษย์ เนื่องจากเราพึงปรารถนาที่จะทำให้ประชาชาติต่างๆ ทั้งหมดนอกเหนือไปจากอิสราเอลเชื่อฟังดังเช่นผู้คนแห่งอิสราเอล ทำให้พวกเขาเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ซึ่งเราคงจะมีหลักที่มั่นคงในแผ่นดินที่อยู่นอกอิสราเอล  นี่คือการบริหารจัดการของเรา มันคืองานที่เรากำลังทำให้สำเร็จลุล่วงท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย  แม้กระทั่งบัดนี้ ผู้คนจำนวนมากก็ยังคงไม่เข้าใจการบริหารจัดการของเรา เพราะว่าพวกเขาไม่มีความสนใจในเรื่องต่างๆ ดังกล่าว และใส่ใจเฉพาะอนาคตและบั้นปลายของตนเองเท่านั้น  ไม่ว่าเราจะกล่าวอะไรก็ตาม พวกเขายังคงไม่แยแสต่องานที่เราทำ แต่กลับมุ่งเน้นอยู่กับบั้นปลายในวันพรุ่งนี้ของตนเพียงอย่างเดียว  หากเรื่องต่างๆ ดำเนินไปอย่างนี้ งานของเราจะสามารถแผ่ขยายไปได้อย่างไร?  ข่าวประเสริฐของเราจะได้รับการเผยแผ่ไปทั่วทั้งโลกได้อย่างไร?  จงรู้ไว้เถิดว่าเมื่องานของเราเผยแผ่ออกไป เราจะทำให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไป และโจมตีพวกเจ้าเหมือนดังที่พระยาห์เวห์ได้โจมตีแต่ละเผ่าของอิสราเอล  ทั้งหมดนี้จะถูกทำลงไปเพื่อที่ข่าวประเสริฐของเราจะสามารถเผยแผ่ไปทั่วทั้งโลกได้ เพื่อที่ข่าวประเสริฐจะสามารถไปถึงประชาชาติทั้งหลาย เพื่อที่นามของเราจะได้รับการสรรเสริญโดยบรรดาผู้ใหญ่และเด็กๆ เช่นเดียวกัน และนามอันศักดิ์สิทธิ์ของเราจะได้เป็นที่ยกย่องในปากของผู้คนจากทุกเผ่าและทุกชาติ  มันเป็นไปเพื่อที่ว่า ในยุคสุดท้ายนี้ นามของเราจะได้รับการสรรเสริญท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย เพื่อที่ประชาชาติทั้งหลายจะได้เห็นกิจการทั้งหลายของเราและพวกเขาจะเรียกเราว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เนื่องจากกิจการทั้งหลายของเรา และเพื่อที่วจนะของเราจะได้บังเกิดขึ้นในอีกไม่นาน  เราจะทำให้ผู้คนทั้งปวงรู้ว่าเราไม่ได้เป็นเพียงพระเจ้าของผู้คนแห่งอิสราเอลเท่านั้น แต่ยังเป็นพระเจ้าของประชาชาติในบรรดาชาติทั้งหมดอีกด้วย แม้แต่บรรดาชาติที่เราได้สาปแช่ง  เราจะปล่อยให้ผู้คนทั้งหมดได้เห็นว่าเราคือพระเจ้าของสรรพสิ่งทรงสร้างทั้งปวง  นี่คืองานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา จุดประสงค์ของแผนงานของเราสำหรับยุคสุดท้าย และงานเดียวที่จะต้องทำให้ลุล่วงในยุคสุดท้าย

ตัดตอนมาจาก “งานแห่งการเผยแผ่ข่าวประเสริฐคืองานแห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเช่นกัน” ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 2. นับตั้งแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้มามีอำนาจ มันได้ทำการข่มเหงของมันที่มีต่อความเชื่อทางศาสนาอย่างไม่เคยหยุดหย่อนตลอดมา  การปราบปรามของมันที่มีต่อคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โดยเฉพาะนั้น ได้กลายมาเป็นรุนแรงมากขึ้นทุกที  พรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ได้เพียงใช้โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และสื่ออื่นๆ เพื่อใส่ร้ายป้ายสี ใส่ความและทำลายความน่าเชื่อถือของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้น แต่ยังได้กระทำการจับกุมสมาชิกของคริสตจักรเป็นวงกว้าง อันส่งผลลัพธ์ให้ชาวคริสเตียนมากมายถูกขังคุกและทรมานอย่างโหดร้าย และถึงขั้นถูกทรมานจนตาย  ทำไมการข่มเหงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีต่อคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จึงรุนแรงเหลือเกินเล่า?

ถัดไป: 6. พวกคุณให้คำพยานว่าพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คือการทรงกลับมาขององค์พระเยซูเจ้า และว่า พระองค์กำลังทรงแสดงความจริงทั้งมวลเพื่อการพิพากษา การชำระให้บริสุทธิ์ และความรอดของมวลมนุษย์  กระนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ยังกล่าวอ้างว่า “พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์” ที่พวกคุณเชื่อนั้นเป็นแค่บุคคลธรรมดาสามัญคนหนึ่ง  พรรคคอมมิวนิสต์จีนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับภูมิหลังครอบครัวของบุคคลผู้นี้ และได้ถึงขั้นติดประกาศภาพถ่าย ชื่อ และที่อยู่ครอบครัวของบุคคลผู้นี้ออนไลน์  ฉันไม่สามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้เลย—สิ่งที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนพูดนั้นแท้จริงหรือเป็นเท็จ?

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

2. การที่พระคริสต์ทรงเป็นพระบุตรแห่งพระเจ้าหรือพระเจ้าพระองค์เอง

ข้อพระคัมภีร์สำหรับอ้างอิง “พระเยซูตรัสกับเขาว่า ‘เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต ไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา...

4. หนทางทั้งหลายที่ความทรงมหิทธิฤทธิ์และพระปัญญาของพระเจ้าได้รับการเปิดเผยในเบื้องต้น

พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้อง จากเมื่อครั้งที่พระองค์ได้ทรงเริ่มต้นการสร้างทุกสรรพสิ่ง ฤทธานุภาพของพระเจ้าก็ได้เริ่มแสดงออกและเผยออกไป...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้