พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ทรงแสดงพระวจนะเพื่อพิพากษาและชำระผู้คนให้บริสุทธิ์ อันเป็นการนำทางพวกเขาเข้าไปสู่ยุคใหม่ นั่นก็คือ ยุคแห่งราชอาณาจักร เฉพาะบรรดาผู้ที่ยอมรับพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และชื่นชมกับการให้น้ำและการจัดเตรียมจากพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในความสว่างได้อย่างแท้จริง และด้วยเหตุนี้จึงได้รับความจริง หนทางและชีวิต