ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย

การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า

บทคัดสรรในหนังสือเล่มนี้ล้วนเป็นพระวจนะที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงแสดงสำหรับพระราชกิจแห่งการพิพากษาของพระองค์ในยุคสุดท้าย โดยส่วนใหญ่นำมาจากหนังสือ พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า บทคัดสรรเหล่านี้คือความจริงซึ่งทุกคนที่แสวงหาและสืบค้นพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสุดท้ายจำเป็นต้องได้รับอย่างเร่งด่วน การทรงแสดงออกของพระเจ้าในหนังสือเล่มนี้ คือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสต่อคริสตจักรทั้งหลาย ตามที่ได้มีการเผยพระวจนะไว้ในหนังสือวิวรณ์ พระวจนะปัจจุบันเหล่านี้ของพระเจ้า คือคำพยานที่ดีที่สุดต่อการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระองค์ ตลอดจนเป็นคำพยานที่ดีที่สุดต่อข้อเท็จจริงที่ว่า พระคริสต์ทรงเป็นความจริง หนทาง และชีวิต หนังสือเล่มนี้มีขึ้นเพื่อทำให้ทุกคนที่โหยหาการทรงปรากฏของพระเจ้าสามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์โดยเร็วที่สุด พวกเราหวังว่า ทุกคนที่รอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตั้งตาคอยการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า จะมีความสามารถที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ได้

พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย

ติดต่อเราผ่าน Messenger