ว่าด้วยการไล่ตาม เสาะหาความจริง

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

เล่ม 6 ว่าด้วยการไล่ตามเสาะหาความจริง I

“ว่าด้วยการไล่ตามเสาะหาความจริง” เป็นเล่มที่หกในหนังสือชุด “พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์” หนังสือเล่มนี้บรรจุสามัคคีธรรมเฉพาะด้านและการประกาศที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ทรงมีต่อคริสตจักรทั้งหลาย คำตรัสเทศนาและสามัคคีธรรมเหล่านี้อธิบายไว้อย่างชัดเจนและแจ่มแจ้งว่าการไล่ตามเสาะหาความจริงหมายความว่าอย่างไร และนัยสำคัญของการไล่ตามเสาะหาความจริงคืออะไร เผยให้เห็นแนวคิดที่ผิดและความเข้าใจอันบิดเบี้ยวนานาประการของมนุษย์เกี่ยวกับการไล่ตามเสาะหาความจริง รวมทั้งความคิดอ่านและแนวคิดต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องของมนุษย์ ตลอดจนอารมณ์เชิงลบทั้งหลาย พร้อมกันนั้นก็วิเคราะห์และแยกแยะสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ด้วย นอกจากนี้ คำตรัสเทศนาและสามัคคีธรรมเหล่านี้ยังบ่งชี้เส้นทางไล่ตามเสาะหาความจริงและเส้นทางเข้าสู่ความเป็นจริงให้แก่มนุษย์ ความจริงเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้คนที่ไล่ตามเสาะหาความจริงเพื่อที่จะสัมฤทธิ์ความรอด

พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย

ดาวน์โหลด

ติดต่อเราผ่าน Messenger