พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

“บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย” เป็นหนังสือเล่มที่สามจากหนังสือชุด “พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์” ที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงแสดงไว้ ภาคแรกของหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวม “คำเทศนาและสามัคคีธรรมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ประทานในที่ชุมนุม” ภาคที่สองประกอบด้วย “บทเสวนาระหว่างพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์กับผู้นำและคนทำงาน” และภาคที่สามว่าด้วยสามัคคีธรรมที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงมีกับประชากรส่วนหนึ่งที่พระองค์ทรงเลือกสรร คำเทศนาและสามัคคีธรรมเหล่านี้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในคริสตจักร รวมทั้งความยากลำบากที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงในการเข้าสู่ชีวิตของผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร ถ้อยดำรัสเหล่านี้ไม่เพียงชี้ให้ผู้คนมองเห็นแก่นแท้และสถานการณ์ปัจจุบันของตนเท่านั้น แต่ยังให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเป้าหมายที่พวกเขาควรไล่ตามเสาะหาด้วย นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเข้าใจความจริงและลุถึงการเข้าสู่ชีวิตของผู้คน

พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย

ดาวน์โหลด

ติดต่อเราผ่าน Messenger