แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

(ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์)

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยบทตัดตอนจากพระวจนะอมตะที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายได้ทรงแสดงไว้ใน พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ พระวจนะอมตะเหล่านี้จาระไนความจริงโดยตรง และสามารถทำให้ผู้คนมีความสามารถโดยตรงที่จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า มารู้จักพระวจนะของพระองค์ และได้รับความรู้เกี่ยวกับพระอุปนิสัยของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ทรงมีและทรงเป็น พระวจนะเหล่านี้เป็นแนวทางสำหรับพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดที่ถวิลหาการทรงปรากฏของพระเจ้าด้วยการแสวงหารอยพระบาทของพระองค์ พระวจนะเหล่านี้สามารถนำเจ้าไปพบกับทางเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์

พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย

ติดต่อเราผ่าน Messenger