สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าเป็นอย่างไร?

เพื่อที่จะเชื่อในพระเจ้า อย่างน้อยเจ้าต้องตัดสินใจแน่วแน่กับประเด็นเรื่องการมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับพระเจ้า หากเจ้าไม่มีสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว นัยสำคัญของการเชื่อในพระเจ้าก็จะสูญหายไป การสร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่สามารถสัมฤทธิ์ผลได้อย่างครบถ้วนด้วยหัวใจที่สงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า การมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับพระเจ้าหมายถึงการสามารถที่จะไม่สงสัยและไม่ปฏิเสธพระราชกิจใดเลยของพระองค์ และสามารถนบนอบต่อพระราชกิจของพระองค์ได้ มันหมายถึงการมีเจตนารมณ์ต่างๆ ที่ถูกต้องในการทรงสถิตของพระเจ้า การไม่วางแผนการต่างๆ เพื่อตัวเจ้าเอง และการพิจารณาผลประโยชน์ของครอบครัวของพระเจ้าเป็นอันดับแรกในทุกสิ่ง มันหมายถึงการยอมรับข้อสังเกตต่างๆ ของพระเจ้าและการเชื่อฟังการจัดการเตรียมการต่างๆ ของพระเจ้า เจ้าต้องสามารถทำให้หัวใจของเจ้าสงบเงียบในการทรงสถิตของพระเจ้าในทุกสิ่งที่เจ้ากระทำได้ แม้หากว่าเจ้าไม่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า เจ้าก็ต้องยังคงทำหน้าที่ต่างๆ และความรับผิดชอบต่างๆ ของเจ้าให้สำเร็จลุล่วงจนสุดความสามารถของเจ้า หากเจ้ารอคอยให้น้ำพระทัยของพระเจ้าถูกเปิดเผยแก่เจ้า เช่นนั้นแล้ว ก็จงลงมือทำ เจ้าจะได้ลงมือทำทันเวลา เมื่อสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าได้กลายเป็นเหมาะสมแล้ว เจ้าก็จะมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับผู้คนด้วย ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นบนรากฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้า จงกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า จากนั้นจงนำข้อพึงประสงค์ต่างๆ ของพระเจ้าไปปฏิบัติ จงแก้ไขทัศนะต่างๆ ของเจ้า และจงหลีกเลี่ยงการทำสิ่งใดเพื่อขัดขืนพระเจ้าหรือรบกวนคริสตจักร อย่าทำสิ่งใดที่ไม่เกิดผลดีต่อชีวิตของพี่น้องชายหญิงของเจ้า อย่ากล่าวสิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และอย่าทำสิ่งใดที่น่าละอาย จงเป็นคนที่ยุติธรรมและมีเกียรติในทุกสิ่งที่เจ้ากระทำ และจงทำให้แน่ใจว่าทุกการกระทำของเจ้าเป็นสิ่งที่สามารถนำเสนอเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้ แม้ว่าเนื้อหนังอาจจะอ่อนแอในบางครั้ง เจ้าต้องสามารถให้ผลประโยชน์ของครอบครัวของพระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่ง โดยไม่โลภหาผลกำไรส่วนตัว และเจ้าต้องสามารถประพฤติตนอย่างชอบธรรมได้ หากเจ้าสามารถปฏิบัติได้แบบนี้ เช่นนั้นแล้ว สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าก็จะเหมาะสม

ในทุกสิ่งที่เจ้ากระทำนั้น เจ้าต้องสำรวจว่าเจตนารมณ์ต่างๆ ของเจ้าถูกต้องหรือไม่ หากเจ้าสามารถกระทำการได้ตามข้อพึงประสงค์ต่างๆของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าก็เหมาะสม นี่คือมาตรฐานขั้นต่ำสุด จงมองดูเข้าไปในเจตนารมณ์ต่างๆ ของเจ้า และหากเจ้าพบว่าเจตนารมณ์ต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องได้ปรากฏขึ้น จงสามารถหันหลังของเจ้าให้แก่เจตนารมณ์เหล่านั้น และกระทำการให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ เจ้าก็จะกลายเป็นใครบางคนที่ถูกต้องเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้านั้นเหมาะสม และว่าทุกสิ่งที่เจ้ากระทำเป็นไปเพื่อประโยชน์ของพระเจ้า ไม่ใช่ของตัวเจ้าเอง ในทุกสิ่งที่เจ้ากระทำและทุกสิ่งที่เจ้าพูด จงสามารถทำให้หัวใจของเจ้าถูกต้องและจงเป็นคนชอบธรรมในการกระทำต่างๆ ของเจ้า และอย่าให้อารมณ์ของเจ้ามานำหน้า และอย่ากระทำการตามความประสงค์ของเจ้าเอง สิ่งเหล่านี้เป็นหลักการต่างๆ ที่บรรดาผู้เชื่อในพระเจ้าต้องประพฤติตน สิ่งเล็กน้อยต่างๆ สามารถเปิดเผยเจตนารมณ์ต่างๆ และวุฒิภาวะของบุคคลหนึ่งได้ และดังนั้น การที่ใครสักคนจะเข้าสู่เส้นทางแห่งการได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าได้ พวกเขาก็ต้องแก้ไขเจตนารมณ์ต่างๆ ของตนและสัมพันธภาพของตนกับพระเจ้าให้ถูกต้องเสียก่อน เจ้าสามารถได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อสัมพันธภาพของเจ้ากับพระองค์เหมาะสมเท่านั้น เมื่อนั้นเท่านั้น การจัดการ, การตัดแต่ง, การบ่มวินัย, และกระบวนการถลุงของพระเจ้าจึงจะสามารถสัมฤทธิ์ผลตามเจตนาของพวกมันในตัวเจ้าได้ กล่าวคือ หากมนุษย์ทั้งหลายสามารถเก็บรักษาพระเจ้าไว้ในหัวใจของพวกเขาและไม่ไล่ตามเสาะหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือคิดถึงโอกาสที่มองว่าเป็นไปได้ในอนาคตของตัวพวกเขาเอง (ในสำนึกรับรู้ฝ่ายเนื้อหนัง) แต่กลับแบกภาระแห่งการเข้าสู่ชีวิต ทำจนสุดความสามารถของพวกเขาเพื่อไล่ตามเสาะหาความจริง และนบนอบต่อพระราชกิจของพระเจ้า–หากเจ้าสามารถทำการนี้ได้ เช่นนั้นแล้ว วัตถุประสงค์ต่างๆ ที่เจ้าไล่ตามเสาะหาก็จะถูกต้อง และสัมพันธภาพของเจ้าของพระเจ้าก็จะกลายเป็นเหมาะสม การทำให้สัมพันธภาพของคนๆ หนึ่งกับพระเจ้าถูกต้องนั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกของการเข้าไปสู่การเดินทางฝ่ายวิญญาณของคนๆ นั้น แม้ว่าโชคชะตาของมนุษย์จะอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าและถูกพระเจ้าลิขิตไว้ล่วงหน้า และมนุษย์ไม่อาจเปลี่ยนแปลงมันได้ การที่เจ้าจะสามารถได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าหรือได้รับการรับไว้โดยพระองค์ได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้านั้นเหมาะสมหรือไม่ อาจมีหลายส่วนของเจ้าที่อ่อนแอหรือไม่เชื่อฟัง–แต่ตราบเท่าที่ทัศนะต่างๆ ของเจ้าและเจตนารมณ์ต่างๆ ของเจ้านั้นถูกต้อง และตราบเท่าที่สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้านั้นถูกต้องและเหมาะสม เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็มีคุณสมบัติที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าได้ หากเจ้าไม่มีสัมพันธภาพที่ถูกต้องกับพระเจ้า และกระทำการเพื่อประโยชน์ของเนื้อหนังหรือครอบครัวของเจ้า เช่นนั้นแล้ว ไม่ว่าเจ้าจะทำงานหนักสักเพียงใด มันก็จะสูญเปล่า หากสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้านั้นเหมาะสม เช่นนั้นแล้ว สิ่งอื่นใดทั้งหมดก็จะเข้าที่เข้าทาง พระเจ้าไม่ทอดพระเนตรดูที่สิ่งอื่นใด แต่ทรงทอดพระเนตรที่ว่าทรรศนะต่างๆ แห่งความเชื่อของเจ้าในพระเจ้านั้นถูกต้องหรือไม่: เจ้าเชื่อในผู้ใด เจ้าเชื่อเพื่อประโยชน์ของผู้ใด และเจ้าเชื่อเพราะเหตุใด หากเจ้าสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนและปฏิบัติด้วยทรรศนะต่างๆ ที่น่าพอใจของเจ้า เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็จะเกิดความก้าวหน้าในชีวิตของเจ้า และเจ้าก็จะได้รับการรับประกันเรื่องการเข้าไปสู่ร่องครรลองที่ถูกต้อง หากสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าไม่เหมาะสม และทรรศนะต่างๆ เกี่ยวกับความเชื่อของเจ้าในพระเจ้าเบี่ยงเบนไป เช่นนั้นแล้ว สิ่งอื่นใดทั้งหมดก็สูญเปล่า และไม่ว่าเจ้าเชื่ออย่างหนักสักเพียงใด เจ้าจะไม่ได้รับสิ่งใดเลย หลังจากที่สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้ากลายเป็นเหมาะสมแล้วเท่านั้น เจ้าจึงจะได้รับคำสรรเสริญจากพระองค์ เมื่อเจ้าละทิ้งเนื้อหนัง อธิษฐาน ทนทุกข์ ทนฝ่า นบนอบ ช่วยเหลือพี่น้องชายหญิงของเจ้า สละตัวเจ้ามากขึ้นเพื่อพระเจ้า และอื่นๆ สิ่งที่เจ้าทำจะมีคุณค่าและนัยสำคัญหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าเจตนารมณ์ต่างๆ ของเจ้าถูกต้องหรือไม่และทรรศนะต่างๆ ของเจ้าถูกต้องหรือไม่ ทุกวันนี้คนมากมายเชื่อในพระเจ้าราวกับว่าพวกเขากำลังเอียงศีรษะของตนเพื่อมองนาฬิกา─มุมมองต่างๆ ของพวกเขาจึงบิดเบี้ยว และพวกมันต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยการฟันฝ่าอุปสรรค หากปัญหานี้ได้รับการแก้ไข ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยดี หากไม่ได้รับการแก้ไข ทุกสิ่งก็จะไม่มีผล ผู้คนบางคนประพฤติตัวดีต่อหน้าเรา แต่ลับหลังเรา ทั้งหมดที่พวกเขากระทำคือการต้านทาน นี่เป็นการสำแดงออกของการตีสองหน้าและการหลอกลวง และบุคคลประเภทนี้เป็นผู้รับใช้ของซาตาน พวกเขาเป็นรูปจำแลงตามแบบฉบับของซาตาน ที่มาเพื่อทดสอบพระเจ้า เจ้าเป็นคนที่ถูกต้องเท่านั้นถ้าเจ้าสามารถนบนอบต่องานของเราและถ้อยคำของเราได้ ตราบเท่าที่เจ้าสามารถกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าได้ ตราบเท่าที่ทุกสิ่งที่เจ้ากระทำสามารถนำเสนอเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าได้และเจ้าประพฤติตัวอย่างยุติธรรมและอย่างมีเกียรติในทุกสิ่งที่เจ้ากระทำ ตราบเท่าที่เจ้าไม่ทำสิ่งต่างๆ ที่น่าละอาย หรือสิ่งต่างๆ ที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อื่น และตราบเท่าที่เจ้าดำเนินชีวิตในความสว่างและไม่ยอมให้ตัวเจ้าเองถูกซาตานหลอกใช้ เช่นนั้นแล้ว สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าก็จะอยู่ในระเบียบอันเหมาะสม

การเชื่อในพระเจ้าจำเป็นที่เจ้าจะต้องจัดวางเจตนารมณ์และทรรศนะทั้งหลายของเจ้าให้อยู่ในระเบียบอันเหมาะสม เจ้าต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และวิธีที่ถูกต้องในการปฏิบัติกับพระวจนะของพระเจ้าและพระราชกิจของพระเจ้า สิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรียมการไว้ มนุษย์ผู้ที่พระเจ้าทรงเป็นพยานให้ และพระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริง เจ้าต้องไม่ปฏิบัติตามแนวคิดต่างๆ ของเจ้าเองหรือคิดหาอุบายต่ำช้าของเจ้าเอง ไม่ว่าเจ้าทำสิ่งใด เจ้าต้องสามารถแสวงหาความจริงได้และในตำแหน่งของเจ้าที่เป็นสิ่งมีชีวิตทรงสร้างหนึ่ง เจ้าต้องสามารถนบนอบต่อพระราชกิจทั้งหมดของพระเจ้าได้ หากเจ้าปรารถนาที่จะไล่ตามเสาะหาการได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าและการเข้าไปสู่ร่องครรลองที่ถูกต้องของชีวิต เช่นนั้นแล้ว หัวใจของเจ้าก็ต้องมีชีวิตอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าเสมอ จงอย่าทำตัวเสเพล อย่าติดตามซาตานไป อย่ายอมให้ซาตานมีโอกาสใดๆ ที่จะดำเนินงานของมันได้ และอย่ายอมให้ซาตานใช้ประโยชน์จากตัวเจ้าได้ เจ้าต้องมอบตัวเจ้าเองแด่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิง และยอมให้พระเจ้าปกครองเหนือเจ้า

เจ้าเต็มใจที่จะเป็นผู้รับใช้ของซาตานหรือ? เจ้าเต็มใจที่จะถูกหลอกใช้โดยซาตานหรือ? เจ้าเชื่อในพระเจ้าและไล่ตามเสาะหาพระองค์เพื่อที่พระองค์อาจจะทรงทำให้เจ้ามีความเพียบพร้อม หรือเพื่อที่เจ้าอาจจะกลายเป็นดาบปลายทู่เล่มหนึ่งสำหรับพระราชกิจของพระเจ้ากันเล่า? เจ้าชอบชีวิตที่เปี่ยมความหมายซึ่งในชีวิตนั้นพระเจ้าจะทรงได้ตัวเจ้าไว้ หรือชีวิตที่ไร้ค่าและว่างเปล่ามากกว่ากัน? เจ้าชอบที่จะให้พระเจ้าทรงใช้งานเจ้า หรือให้ซาตานหลอกใช้มากกว่ากัน? เจ้าชอบที่จะให้พระวจนะและความจริงของพระเจ้าเติมเต็มตัวเจ้า หรือปล่อยให้ความบาปและซาตานเติมเต็มตัวเจ้ามากกว่ากัน? จงพิจารณาสิ่งเหล่านี้อย่างระมัดระวัง ในชีวิตประจำวันของเจ้านั้น เจ้าต้องเข้าใจว่าถ้อยคำใดบ้างที่เจ้ากล่าวและสิ่งใดบ้างที่เจ้าทำซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เหมาะสมในสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้า และจากนั้นจงแก้ไขตัวเจ้าเองเพื่อเข้าสู่ลักษณะที่ถูกต้อง จงสำรวจถ้อยคำต่างๆ ของเจ้า การกระทำต่างๆ ของเจ้า แต่ละความเคลื่อนไหวและทุกการขยับตัวของเจ้า และความคิดและแนวคิดทั้งหมดของเจ้าตลอดเวลา จงมีความเข้าใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับสภาวะที่แท้จริงของเจ้าและจงเข้าสู่ลักษณะแห่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ นี่เป็นหนทางเดียวที่จะมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับพระเจ้า โดยการประเมินว่าสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าเหมาะสมหรือไม่ เจ้าจะสามารถแก้ไขเจตนารมณ์ต่างๆ ของเจ้าให้ถูกต้อง เข้าใจธรรมชาติและแก่นแท้ของมนุษย์ และเข้าใจตัวเจ้าเองอย่างแท้จริงได้ และในการทำเช่นนั้น เจ้าจะสามารถเข้าสู่ประสบการณ์ที่แท้จริงต่างๆ ละทิ้งตัวเจ้าเองในแบบที่แท้จริง และนบนอบด้วยเจตนารมณ์ ขณะที่เจ้าได้รับประสบการณ์กับข้อเท็จจริงที่ว่าสัมพันธภาพนั้นของเจ้ากับพระเจ้าเหมาะสมหรือไม่นั้น เจ้าจะพบโอกาสต่างๆ ที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า และเริ่มที่จะสามารถเข้าใจสภาวะมากมายแห่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ เจ้าจะสามารถมองทะลุผ่านอุบายมากมายของซาตาน และทะลุทะลวงแผนสมคบคิดต่างๆ ของมันได้ เส้นทางสายนี้เท่านั้นที่นำไปสู่การได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าได้ เจ้าทำให้สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าถูกต้อง จนเจ้าสามารถจะนบนอบต่อการจัดการเตรียมการต่างๆ ของพระองค์ในความครบถ้วนบริบูรณ์ของพวกมัน และจนเจ้าสามารถจะเข้าสู่ประสบการณ์ที่แท้จริงอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไปอีก และได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อเจ้าปฏิบัติการมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับพระเจ้า ส่วนใหญ่แล้ว ความสำเร็จจะสัมฤทธิ์ได้โดยการตัดขาดจากเนื้อหนังและโดยผ่านทางการร่วมมืออย่างแท้จริงกับพระเจ้า เจ้าควรเข้าใจว่า “หากปราศจากหัวใจที่ให้ความร่วมมือแล้ว มันก็ยากที่จะได้รับพระราชกิจของพระเจ้า หากเนื้อหนังไม่ทนทุกข์ ก็จะไม่มีพระพรใดๆ จากพระเจ้าเลย หากจิตวิญญาณไม่ต่อสู้ดิ้นรน ซาตานก็จะไม่ถูกทำให้อับอาย” หากเจ้าปฏิบัติหลักการเหล่านี้และเข้าใจพวกมันอย่างถ่องแท้ ทรรศนะเกี่ยวกับความเชื่อของเจ้าในพระเจ้าก็จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง ในการปฏิบัติปัจจุบันของพวกเจ้านั้น เจ้าต้องสลัดทิ้งชุดความคิดเรื่อง “การแสวงหาขนมปังเพื่อสนองความหิว” เจ้าต้องสลัดทิ้งชุดความคิดเรื่อง “ทุกสิ่งถูกกระทำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และผู้คนไม่อาจแทรกแซงได้” ทุกคนที่กล่าวเช่นนั้นคิดว่า “ผู้คนสามารถทำอะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการ และเมื่อถึงเวลา พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์ ผู้คนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาชนะเนื้อหนังหรือให้ความร่วมมือ ทั้งหมดที่สำคัญก็คือว่า พวกเขาได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” ความเห็นเหล่านี้ล้วนเหลวไหลทั้งสิ้น ภายใต้รูปการณ์แวดล้อมต่างๆ เช่นนั้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่สามารถทรงพระราชกิจได้ มุมมองเช่นนี้เองที่ฉุดรั้งพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างยิ่ง บ่อยครั้งที่พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์บรรลุได้โดยผ่านทางความร่วมมือของมนุษย์ คนเหล่านั้นที่ไม่ให้ความร่วมมือและไม่ตั้งใจแน่วแน่แต่ปรารถนาที่จะบรรลุความเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยของตนและได้รับพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และความรู้แจ้งและความกระจ่างจากพระเจ้า ช่างมีความคิดที่เหลือเฟือจริงๆ นี่เรียกว่า “การปรนเปรอตัวเองและการให้อภัยซาตาน” คนเช่นนั้นไม่มีสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับพระเจ้า เจ้าน่าจะพบการเปิดเผยต่างๆ และการสำแดงต่างๆ อันมากมายของอุปนิสัยเยี่ยงซาตานในตัวเจ้าเอง และพบการกระทำต่างๆ ที่เจ้าทำ ซึ่งวิ่งสวนทางกับสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ในขณะนี้ คราวนี้เจ้าจะสามารถละทิ้งซาตานได้หรือไม่? เจ้าควรได้มาซึ่งสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับพระเจ้า กระทำการในทางที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ต่างๆ ของพระเจ้า กลายเป็นคนใหม่ที่มีชีวิตใหม่ จงอย่าจมปลักอยู่กับการละเมิดต่างๆ ในอดีต อย่ากลับใจจากตัวเจ้าเองอย่างไม่สมควร จงสามารถยืนขึ้นและร่วมมือกับพระเจ้าได้ และจงปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่เป็นของเจ้าให้สำเร็จ โดยวิธีนี้สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าก็จะกลายเป็นเหมาะสม

หากหลังจากอ่านสิ่งนี้แล้ว เจ้าเพียงอ้างว่ายอมรับถ้อยคำเหล่านี้ แต่หัวใจของเจ้ายังไม่รู้สึกอะไรอยู่เหมือนเดิม และเจ้าไม่พยายามทำให้สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าเหมาะสม มันก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าไม่ได้ให้ความสำคัญแก่สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าเลย มันพิสูจน์ให้เห็นว่าทรรศนะต่างๆ ของเจ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องเลย ว่าเจตนารมณ์ต่างๆ ของเจ้ายังไม่ได้กำหนดไปที่การได้รับการรับไว้โดยพระเจ้าและการถวายเกียรติแด่พระองค์ แต่กำหนดไปที่การยอมให้แผนสมคบคิดต่างๆ ของซาตานมีชัยและการสัมฤทธิ์เป้าหมายต่างๆ ของเจ้าเองแทน ผู้คนเช่นนั้นเก็บงำเจตนารมณ์ต่างๆ ที่ผิดและทรรศนะต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องไว้ ไม่สำคัญว่าพระเจ้าตรัสสิ่งใดหรือพระองค์ตรัสมันอย่างไร ผู้คนเช่นนั้นก็ยังคงไม่แยแสเลยสักนิดและไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่นิดเดียว หัวใจของพวกเขาไม่รู้สึกถึงความยำเกรงใดๆ และพวกเขาไม่ละอายเลย บุคคลเช่นนั้นเป็นคนโง่ที่ไร้วิญญาณ จงอ่านพระดำรัสทุกคำของพระเจ้า และจงนำพระดำรัสเหล่านั้นมาปฏิบัติทันทีที่เจ้าเข้าใจพวกมัน อาจมีหลายครั้งที่เนื้อหนังของเจ้าเคยอ่อนแอ หรือเจ้าเคยกบฏ หรือเจ้าเคยต้านทาน ไม่ว่าเจ้าเคยประพฤติตัวแบบใดในอดีต มันมีผลพวงเพียงเล็กน้อย และมันไม่สามารถฉุดรั้งชีวิตของเจ้าจากการโตเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้ได้ ตราบใดที่เจ้าสามารถมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับพระเจ้าได้วันนี้ ก็มีความหวัง หากมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเจ้าทุกครั้งที่เจ้าอ่านพระวจนะของพระเจ้า และผู้อื่นบอกได้ว่าเจ้าได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มันก็แสดงให้เห็นว่าบัดนี้สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าเหมาะสมแล้ว ว่ามันได้รับการทำให้ถูกต้องแล้ว พระเจ้าไม่ทรงปฏิบัติกับผู้คนตามการละเมิดต่างๆ ของพวกเขา ทันทีที่เจ้าได้เข้าใจและเริ่มตระหนักรู้ ตราบเท่าที่เจ้าสามารถเลิกกบฏหรือต้านทานได้ เช่นนั้นแล้ว พระเจ้าก็จะยังคงทรงมีพระเมตตาต่อเจ้า เมื่อเจ้ามีความเข้าใจนั้นและความตั้งใจแน่วแน่นั้นที่จะไล่ตามเสาะหาการได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว สภาวะของเจ้าในการทรงสถิตของพระเจ้าก็จะกลายเป็นเหมาะสม ไม่สำคัญว่าเจ้าทำสิ่งใด จงพิจารณาสิ่งต่อไปนี้เมื่อกระทำมัน: พระเจ้าจะทรงคิดอย่างไรหากฉันทำสิ่งนี้? มันจะส่งผลดีต่อพี่น้องชายหญิงของฉันไหม? มันจะเกิดประโยชน์ต่อพระราชกิจในพระนิเวศของพระเจ้าไหม? ไม่ว่าในการอธิษฐาน การมีสามัคคีธรรม การพูด การทำงาน หรือในการติดต่อกับผู้อื่น จงสำรวจเจตนารมณ์ต่างๆ ของเจ้า และตรวจสอบดูว่าสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าเหมาะสมหรือไม่ หากเจ้าไม่สามารถวินิจฉัยเจตนารมณ์และความคิดทั้งหลายของเจ้าเองได้ นี่ก็หมายความว่าเจ้าขาดการแยกแยะ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าเจ้าเข้าใจความจริงน้อยเกินไป หากเจ้าสามารถเข้าใจทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำได้อย่างชัดเจน และสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ต่างๆ โดยผ่านทางเลนส์แห่งพระวจนะของพระองค์ โดยการยืนอยู่ฝั่งเดียวกับพระองค์ เช่นนั้นแล้ว ทรรศนะต่างๆ ของเจ้าก็จะได้กลายเป็นถูกต้อง ด้วยเหตุนี้ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดต่อใครก็ตามที่เชื่อในพระเจ้า ทุกคนควรถือว่านี่เป็นงานที่มีความสำคัญสูงสุดและเป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดในชีวิตของพวกเขา ทุกสิ่งที่เจ้ากระทำถูกวัดขนาดโดยการที่ว่าเจ้ามีสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับพระเจ้าหรือไม่ หากสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าเหมาะสมและเจตนารมณ์ต่างๆ ของเจ้าถูกต้องแล้วไซร้ ก็จงกระทำเลย เพื่อที่จะรักษาสัมพันธภาพที่เหมาะสมกับพระเจ้าไว้ เจ้าต้องไม่กลัวที่จะทนทุกข์กับความสูญเสียต่างๆ ที่จะเกิดแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้า เจ้าจะยอมให้ซาตานมีชัยชนะไม่ได้ เจ้าจะยอมให้ซาตานมาซื้อตัวเจ้าไปไม่ได้ และเจ้าจะยอมให้ซาตานมาหัวเราะเยาะเย้ยเจ้าไม่ได้ การมีเจตนารมณ์ต่างๆ เช่นนั้นคือหมายสำคัญที่บ่งชี้ว่าสัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้านั้นเหมาะสม–ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเนื้อหนัง แต่เพื่อประโยชน์ของสันติสุขของจิตวิญญาณ เพื่อการได้มาซึ่งพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเพื่อการสนองน้ำพระทัยของพระเจ้าต่างหาก การที่จะเข้าสู่สภาวะที่ถูกต้องนั้น เจ้าต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับพระเจ้าและแก้ไขทรรศนะต่างๆ เกี่ยวกับความเชื่อของเจ้าในพระเจ้าให้ถูกต้อง นี่เป็นไปเพื่อที่พระเจ้าอาจจะทรงได้รับเจ้าไว้ เพื่อที่พระองค์อาจจะทรงสำแดงผลต่างๆ แห่งพระวจนะของพระองค์ในตัวเจ้า และให้ความรู้แจ้งและให้ความกระจ่างแก่เจ้ามากยิ่งขึ้นไปอีก ในหนทางนี้ เจ้าจะได้เข้าสู่ลักษณะที่ถูกต้องแล้ว จงกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าแห่งวันนี้ต่อไป จงเข้าสู่ลักษณะปัจจุบันแห่งการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงกระทำตามพระประสงค์ต่างๆ ของพระเจ้าแห่งวันนี้ จงอย่าถือตามวิธีการปฏิบัติต่างๆอันล้าสมัย จงอย่ายึดติดกับวิธีเก่าๆ ในการทำสิ่งต่างๆ และจงเข้าสู่ลักษณะแห่งการทำงานของวันนี้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ด้วยเหตุนี้เอง สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าก็จะกลายเป็นเหมาะสมอย่างครบบริบูรณ์ และเจ้าก็จะได้เริ่มดำเนินการในร่องครรลองที่ถูกต้องแห่งความเชื่อในพระเจ้า

ก่อนหน้า: พระราชกิจของพระเจ้าเรียบง่ายดังที่มนุษย์จินตนาการหรือ?

ถัดไป: จงมุ่งเน้นกับความเป็นจริงมากขึ้น

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่ถูกเรียกมีมากมาย แต่ผู้ที่ถูกเลือกมีเพียงนิดเดียว

เราได้แสวงหาผู้คนมากมายบนโลกนี้เพื่อให้มาเป็นผู้ติดตามของเรา ในหมู่ผู้ติดตามทั้งหมดเหล่านี้ มีผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนักบวช ผู้ที่เป็นผู้นำ...

เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดดังกังวาน—การเผยวจนะว่าข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรจะเผยแผ่ไปทั่วทั้งจักรวาล

เรากำลังเผยแผ่งานของเราท่ามกลางประชาชาติ พระสิริของเราส่องแสงวาบตลอดทั่วทั้งจักรวาล...

ว่าด้วยกิจวัตรของการอธิษฐาน

เจ้าไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการอธิษฐานในชีวิตประจำวันของพวกเจ้า มนุษย์ละเลยในเรื่องของการอธิษฐาน การอธิษฐานเคยเป็นเรื่องที่ทำอย่างขอไปที...

พวกเจ้าควรจะพิจารณาความประพฤติทั้งหลายของเจ้า

ทุกความประพฤติและการกระทำในชีวิตของพวกเจ้าแสดงให้เห็นว่าพวกเจ้าต้องได้รับการจัดหาบทตอนแห่งวจนะของเราในแต่ละวันเพื่อเติมคืนพวกเจ้าให้เต็ม...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้