พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

บทที่ 16

ภายหลังการเป็นพยานต่อบุตรมนุษย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงเผยพระองค์เองแก่พวกเราในที่สาธารณะในฐานะดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม นี่คือการจำแลงพระกายบนภูเขา! บัดนี้การจำแลงพระกายกำลังกลายเป็นจริงยิ่งขึ้นทุกที เป็นความเป็นจริงมากขึ้น พวกเราได้เห็นวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจ และได้เห็นพระเจ้าพระองค์เองได้ทรงปรากฏออกมาจากเนื้อหนัง พระองค์ไม่ทรงอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์ หรืออวกาศ หรือภูมิประเทศ พระองค์ทรงอยู่เหนืออาณาเขตทั้งหลายของแผ่นดินโลกและทะเล พระองค์เสด็จไปถึงปลายสุดของจักรวาล และประชาชาติทั้งปวงกับกลุ่มชนทั้งหมดกำลังฟังพระสุรเสียงของพระองค์อย่างนิ่งสงบ ขณะที่พวกเราเปิดดวงตาฝ่ายวิญญาณของพวกเรา พวกเรามองเห็นว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ฉายออกจากพระกายที่ทรงสง่าราศีของพระองค์ นี่คือพระเจ้าพระองค์เอง ทรงปรากฏออกมาจากเนื้อหนัง พระองค์คือพระเจ้าพระองค์เองที่ทรงเป็นจริงและทรงครบบริบูรณ์ พระองค์ตรัสแก่พวกเราในที่สาธารณะ พระองค์ทรงเผชิญหน้ากับพวกเรา พระองค์ทรงแนะนำพวกเรา พระองค์ทรงสงสารพวกเรา พระองค์ทรงรอคอยพวกเรา พระองค์ทรงชูใจพวกเรา พระองค์ทรงบ่มนิสัยพวกเรา และพระองค์ทรงพิพากษาพวกเรา พระองค์ทรงจูงมือพวกเรา และความกังวลของพระองค์ต่อพวกเรา เผาไหม้เหมือนดังเปลวไฟภายในพระองค์ ด้วยพระหทัยที่กระหายร้อนรน พระองค์ทรงกระตุ้นพวกเราให้ตื่นขึ้นมาและเข้าสู่พระองค์ พระชนม์ชีพที่เป็นอุตรภาพของพระองค์ได้ถูกหล่อหลอมมาเป็นพวกเราทั้งปวง และบรรดาผู้ที่เข้าสู่พระองค์ทั้งหมด จะสัมฤทธิ์เป็นอุตรภาพ และเอาชนะโลกกับพวกมารร้ายทั้งปวง และปกครองดุจกษัตริย์ร่วมกันกับพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระกายฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า หากพระองค์ทรงลิขิตมัน เมื่อนั้นมันจะเป็นดังนั้น หากพระองค์ตรัสมัน เมื่อนั้นมันจะเป็นดังนั้น และหากพระองค์ทรงบัญชามัน เมื่อนั้นมันย่อมเป็นดังนั้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว! ซาตานอยู่ใต้พระบาทของพระองค์ในบาดาลลึก ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ เวลาได้มาถึงแล้ว และทั้งหมดทั้งปวงจะกลับคืนสู่ความเป็นศูนย์ และบังเกิดเป็นสิ่งใหม่

ก่อนหน้า:บทที่ 15

ถัดไป:บทที่ 17

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง