บทที่ 67

บรรดาบุตรของเราปรากฏต่อสาธารณะและต่อหน้ากลุ่มชนทั้งปวง  เราจะตีสอนอย่างรุนแรงต่อผู้ใดก็ตามที่กล้าเยาะเย้ยท้าทายพวกเขาอย่างเปิดเผย นั่นแน่นอนอยู่แล้ว  วันนี้ พวกเหล่านั้นทั้งหมดที่สามารถลุกขึ้นและเป็นผู้เลี้ยงคริสตจักรได้บรรลุสถานะของบุตรหัวปีแล้ว และตอนนี้อยู่กับเราในสง่าราศี—ทั้งหมดที่เป็นของเราก็เป็นของพวกเจ้าเช่นกัน  เรามอบพระคุณอันล้นพ้นแก่พวกเหล่านั้นทั้งหมดที่นบนอบต่อเราอย่างจริงจังจริงใจ เพื่อที่เจ้าอาจกลายเป็นทรงพลัง เกินความแข็งแกร่งของพวกมนุษย์คนอื่นๆ  เจตจำนงของเราในความครบถ้วนบริบูรณ์ออกไปสู่พวกเจ้า บรรดาบุตรหัวปี และเราปรารถนาเพียงให้พวกเจ้าได้เป็นผู้ใหญ่โดยเร็วที่สุดและเสร็จสิ้นสิ่งที่เราได้ไว้วางใจมอบหมายให้พวกเจ้าทำเท่านั้น  จงรู้การนี้ไว้!  สิ่งที่เราไว้วางใจมอบหมายให้พวกเจ้าทำคือโครงการสุดท้ายของแผนการบริหารจัดการของเรา  เราหวังเพียงให้พวกเจ้าสามารถมอบถวายความเป็นอยู่ทั้งสิ้นของเจ้าให้เรา ด้วยหัวใจ จิตใจ และความแข็งแกร่งทั้งหมดของพวกเจ้า และสามารถสละทั้งหมดนั้นให้เรา  เวลาไม่คอยท่ามนุษย์คนใดอย่างแท้จริง และไม่มีบุคคลใด เหตุการณ์ใด หรือสิ่งใดสามารถขัดขวางงานของเราได้  จงรู้การนี้ไว้!  งานของเราก้าวหน้าไปอย่างราบรื่น โดยไม่มีอุปสรรค ณ ทุกขั้นตอน

รอยเท้าของเราย่ำไปทั่วจักรวาลและไปยังที่สุดปลายแผ่นดินโลก ตาของเรากำลังตรวจสอบทุกบุคคลอยู่เนืองนิตย์ และที่มากกว่านั้น เราตรวจดูจักรวาลโดยรวม  อันที่จริงแล้ววจนะของเรากำลังทำงานอยู่ในทุกมุมของจักรวาล  ใครก็ตามที่กล้าไม่ทำการปรนนิบัติเรา ใครก็ตามที่กล้าไม่จงรักภักดีต่อเรา ใครก็ตามที่กล้าทำการตัดสินนามของเรา และใครก็ตามที่กล้าด่าว่าและใส่ร้ายป้ายสีบรรดาบุตรของเรา—คนเหล่านั้นที่สามารถทำสิ่งเช่นนั้นได้อย่างแท้จริงต้องก้าวผ่านการพิพากษาอันรุนแรง  การพิพากษาของเราจะเกิดขึ้นในความครบถ้วนของการนั้น ซึ่งหมายความว่าตอนนี้คือยุคสมัยแห่งการพิพากษา และโดยผ่านทางการเฝ้าสังเกตอันพิถีพิถัน เจ้าจะพบว่าการพิพากษาของเราแผ่ขยายไปตลอดทั่วทั้งสากลพิภพ  แน่นอนว่า บ้านของเราจะไม่ได้รับการยกเว้น การพิพากษาจะมายังพวกที่มีความคิด คำพูด หรือการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับเจตจำนงของเรา  จงเข้าใจการนี้ไว้!  การพิพากษาของเรามุ่งตรงไปยังสากลพิภพทั่วทั้งหมด ไม่ใช่เพียงตรงไปยังผู้คนหรือสิ่งทั้งหลายหนึ่งกลุ่มเท่านั้น  เจ้าได้มาตระหนักในการนี้หรือยัง?  หากลึกลงไปแล้วเจ้ามีความขัดแย้งในความคิดของเจ้าเกี่ยวกับเรา เช่นนั้นแล้วเจ้าก็จะได้รับการพิพากษาทันทีอยู่ภายใน

การพิพากษาของเรามาในทุกรูปทรงและรูปสัณฐาน  จงรู้การนี้ไว้!  เราคือพระเจ้าผู้ทรงปัญญาและทรงเอกลักษณ์แห่งสากลพิภพ!  ไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือฤทธานุภาพของเรา  การพิพากษาของเราทั้งหมดได้ถูกเปิดเผยต่อพวกเจ้าแล้ว กล่าวคือ หากเจ้ามีความขัดแย้งเกี่ยวกับเราในความคิดของเจ้า เราจะให้ความรู้แจ้งแก่เจ้า เป็นการตักเตือน  หากเจ้าไม่ฟัง เราจะทอดทิ้งเจ้าทันที (ในการนี้เราไม่ได้กำลังอ้างอิงถึงการกังขาในนามของเรา แต่อ้างอิงถึงพฤติกรรมภายนอกที่เกี่ยวโยงกับความยินดีในตัณหา)  หากความคิดของเจ้าที่มีต่อเรานั้นเยาะเย้ยท้าทาย หากเจ้าพร่ำบ่นกับเรา หากเจ้ายอมรับแนวคิดของซาตานอย่างซ้ำๆ และหากเจ้าไม่ปฏิบัติตามความรู้สึกของชีวิต เช่นนั้นแล้วจิตวิญญาณของเจ้าก็จะอยู่ในความมืดและเนื้อหนังของเจ้าก็จะทนทุกข์กับความเจ็บปวด  เจ้าต้องอยู่ใกล้กับเรามากขึ้น  เจ้าไม่อาจสามารถฟื้นฟูสภาพเงื่อนไขปกติของเจ้าได้เพียงในหนึ่งหรือสองวันเท่านั้น และชีวิตของเจ้าจะรั้งอยู่ข้างหลังมากอย่างเห็นได้ชัด  ส่วนพวกที่เหลวแหลกในวาทะ เราจะบ่มวินัยปากและลิ้นของเจ้า และทำให้ลิ้นของเจ้าตกอยู่ภายใต้การถูกจัดการ  พวกที่เหลวแหลกอย่างปล่อยตัวปล่อยใจในความประพฤติ เราจะตักเตือนเจ้าในจิตวิญญาณของเจ้า และเราจะตีสอนพวกที่ไม่ฟังอย่างรุนแรง  พวกที่ตัดสินและเยาะเย้ยท้าทายเราอย่างเปิดเผย ซึ่งก็คือพวกที่แสดงการไม่เชื่อฟังในคำพูดหรือความประพฤติ เราจะกำจัดและทอดทิ้งพวกเขาอย่างที่สุด โดยทำให้พวกเขาพินาศและสูญเสียพรอันสูงสุด เหล่านี้คือพวกผู้ที่จะถูกกำจัดหลังจากที่ได้ถูกเลือกแล้ว  พวกที่ไม่รู้เท่าทัน ซึ่งก็คือพวกที่มีนิมิตไม่ชัดเจน เราจะยังให้ความรู้แจ้งแก่พวกเขาและช่วยพวกเขาให้รอด อย่างไรก็ตาม พวกที่เข้าใจความจริงทว่าไม่ปฏิบัติตามความจริงนั้นจะได้รับการจัดการโดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ดังที่กล่าวมาแล้ว ไม่ว่าพวกเขาจะไม่รู้เท่าทันหรือไม่ก็ตาม  ในเรื่องของคนเหล่านั้นที่มีเจตนาร้ายตั้งแต่เริ่มต้น เราจะทำให้พวกเขาไร้ความสามารถที่จะจับความเข้าใจความเป็นจริงได้ไปตลอดกาล และในที่สุด พวกเขาจะค่อยๆ ถูกกำจัดทีละคน  ไม่แม้แต่คนเดียวที่จะคงอยู่ แม้ว่าตอนนี้พวกเขายังคงอยู่โดยการจัดการเตรียมการของเรา (เพราะเราไม่ทำสิ่งทั้งหลายอย่างเร่งรีบ แต่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย)

การพิพากษาของเราได้รับการเปิดเผยแล้วอย่างครบบริบูรณ์ การนั้นจัดการแก้ไขผู้คนหลากหลายที่ต้องเข้าประจำที่อันถูกต้องเหมาะสมของพวกเขาทั้งหมด  เราจะจัดการและพิพากษาผู้คนโดยสอดคล้องกับว่าพวกเขาได้ละเมิดกฎเกณฑ์ใด  ในเรื่องของพวกที่ไม่ได้อยู่ในนามนี้และไม่ยอมรับพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย มีเพียงกฎเกณฑ์เดียวเท่านั้นที่จะใช้ได้ นั่นคือ เราจะรับเอาจิตวิญญาณ ดวงจิต และร่างกายของผู้ใดก็ตามที่เยาะเย้ยท้าทายเราและโยนพวกเขาเข้าสู่แดนคนตายทันที ผู้ใดก็ตามที่ไม่เยาะเย้ยท้าทายเรา เราจะคอยให้พวกเจ้าเป็นผู้ใหญ่ก่อนที่จะดำเนินการพิพากษาครั้งที่สองจนเสร็จสิ้น  วจนะของเราอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความกระจ่างเต็มที่ และไม่มีสิ่งใดถูกซ่อนเร้น  เราหวังเพียงว่าพวกเจ้าจะสามารถเก็บวจนะเหล่านี้ไว้ในใจได้ตลอดเวลาเท่านั้น!

ก่อนหน้า: บทที่ 66

ถัดไป: บทที่ 68

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 13

ภายในวจนะและถ้อยคำของเรานั้นมีเจตนารมณ์ของเราซ่อนอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ผู้คนก็มิได้รู้และเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เลย...

บทที่ 5

ภูเขาและแม่น้ำทั้งหลายเปลี่ยนแปลง ห้วงน้ำไหลไปตามครรลองของพวกมัน และชีวิตของมนุษย์ก็ไม่สู้ทนอย่างแผ่นดินโลกและท้องฟ้า  ...

การปฏิบัติ (3)

พวกเจ้าต้องมีความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระ ในการมีความสามารถที่จะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าด้วยตัวพวกเจ้าเอง...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้