บทที่ 7

การเพิ่มขึ้นของสภาพแวดล้อมรอบตัวเราเร่งการล่าถอยของเราเข้าไปในจิตวิญญาณ  จงอย่าปฏิบัติตนด้วยหัวใจที่แข็งกระด้าง โดยเพิกเฉยต่อการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงห่วงใยหรือไม่ และจงอย่าพยายามทำตัวเป็นคนฉลาด  จงอย่าชะล่าใจและพึงพอใจในตนเองหรือสร้างความยากลำบากให้ตัวเจ้าเองมากเกินไป  สิ่งเดียวที่ต้องทำคือการนมัสการพระเจ้าในจิตวิญญาณและในความจริง  เจ้าไม่อาจทิ้งพระวจนะของพระเจ้าไว้ข้างหลังหรือเอาหูทวนลมต่อพระวจนะเหล่านั้น เจ้าต้องเข้าใจพระวจนะเหล่านั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน จงทวนซ้ำบทอธิษฐาน-การอ่านออกเสียงของเจ้า และจับความเข้าใจชีวิตภายในพระวจนะ  จงอย่าเข้าร่วมในความเปล่าประโยชน์โดยการกินพระวจนะเหล่านั้นอย่างตะกละโดยที่ไม่ให้เวลากับตัวเองเพื่อย่อยพระวจนะเหล่านั้น  เจ้าพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทำหรือไม่?  จงอย่าคุยโอ้อวดเหมือนเด็ก แล้วก็ทำให้ทั้งหมดตกอยู่ในความปนเปยุ่งเหยิงเมื่อใดก็ตามที่เกิดปัญหาขึ้นอย่างไม่คาดคิด  เจ้าต้องใช้จิตวิญญาณของเจ้าทุกชั่วโมงของทุกวัน จงอย่าผ่อนคลายแม้ชั่วขณะ  เจ้าต้องมีจิตใจที่กระตือรือร้น  ไม่สำคัญว่าเจ้าอาจเผชิญกับบุคคลใด เหตุการณ์ใด หรือสิ่งใด หากเจ้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า เจ้าจะมีเส้นทางที่จะติดตาม  เจ้าต้องกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าทุกวัน ขบคิดความหมายของพระวจนะให้ออกโดยที่ไม่ละเลย ใช้ความพยายามให้มากขึ้น จริงจังกับเรื่องทั้งหลายจนถึงรายละเอียดสุดท้ายจริงๆ  และเตรียมตัวเจ้าเองให้พร้อมสรรพด้วยความจริงสมบูรณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดในน้ำพระทัยของพระเจ้า  เจ้าต้องขยายขอบเขตของประสบการณ์ของเจ้าและมุ่งเน้นไปที่การได้รับประสบการณ์กับพระวจนะของพระเจ้า  โดยผ่านทางประสบการณ์ เจ้าจะมีความสามารถที่จะมั่นใจได้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้า หากปราศจากประสบการณ์ การกล่าวอ้างว่ามีความมั่นใจในพระองค์ก็เป็นเพียงคำพูดที่ว่างเปล่าชุดหนึ่ง  พวกเราต้องสมองใส!  จงตื่นขึ้นเถิด!  จงอย่าย่อหย่อนอีกต่อไป หากเจ้าจัดการกับสิ่งทั้งหลายแบบหละหลวม ไม่เพียรพยายามเพื่อความก้าวหน้า เช่นนั้นแล้วเจ้าย่อมเป็นคนมืดบอดมากจริงๆ  เจ้าต้องมุ่งเน้นไปที่พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ สดับตรับฟังพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เงี่ยหูฟังพระวจนะของพระเจ้า หวงแหนเวลาที่เจ้ามีเหลืออยู่ และยอมจ่ายราคาที่แพง ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตาม  เมื่อเจ้ามีเหล็กกล้า จงใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพ—เพื่อให้ได้ใบมีดที่แข็งแกร่ง จงยึดมั่นในสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และมุ่งเน้นไปที่การนำพระวจนะของพระเจ้าไปปฏิบัติ  หากเจ้าได้ละทิ้งพระวจนะของพระเจ้า เช่นนั้นแล้วไม่สำคัญว่าภายนอกเจ้าจะทำได้ดีเพียงใด ทั้งหมดจะไม่เกิดประโยชน์อันใด  การปฏิบัติโดยเพียงการพูดสนับสนุนนั้นไม่เป็นที่ยอมรับของพระเจ้า การเปลี่ยนแปลงต้องมาจากพฤติกรรม อุปนิสัย ความเชื่อ ความกล้าหาญ และความรู้ความเข้าใจเชิงลึกของเจ้า

เวลาใกล้เข้ามาแล้ว!  แม้แต่สิ่งที่ดีที่สุดในโลกนี้ก็จะต้องถูกทิ้งขว้าง  ความยากลำบากหรืออันตรายไม่ว่าในปริมาณใดๆ ก็ไม่สามารถทำให้เราวิตกกังวลหรือทำให้เรารู้สึกท่วมท้นได้ ต่อให้ท้องฟ้าจะร่วงลงมาก็ตาม  หากไม่มีปณิธานแบบนี้ นั่นจะเป็นการยากเกินไปจริงๆ ที่เจ้าจะกลายเป็นใครก็ตามที่มีความสำคัญ  พวกที่ใจเสาะและพวกที่ยึดติดในชีวิตอย่างขลาดกลัว ไม่คู่ควรแก่การยืนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงภาคปฏิบัติ  ไม่สำคัญว่าพวกเราจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพียงใด พระองค์จะยังคงทรงเมตตาสงสารพวกเรา พระหัตถ์ของพระองค์จะช่วยพวกเราให้รอดอย่างแน่นอน และพระองค์จะยังคงทรงทำให้พวกเราครบบริบูรณ์  ตราบเท่าที่พวกเรายังมีหัวใจที่ต้องการพระเจ้าอย่างแท้จริง ตราบเท่าที่พวกเรายังติดตามอย่างใกล้ชิดและไม่กลับกลายเป็นท้อแท้ และตราบเท่าที่พวกเรายังแสวงหาด้วยสำนึกรับรู้ถึงความเร่งด่วน พระองค์จะไม่ทรงปฏิบัติต่อไม่ว่าใครก็ตามในบรรดาพวกเราอย่างไม่ยุติธรรมแน่นอน  พระองค์จะทรงชดเชยสิ่งที่พวกเราขาดพร่องไปให้กับพวกเราอย่างแน่นอน และพระองค์จะทรงทำให้พวกเราพึงพอใจ  ทั้งหมดนี้คือความใจดีมีเมตตาของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

หากมีคนตะกรุมตะกรามและเกียจคร้าน ใช้ชีวิตตัวเองให้อิ่มท้องอยู่เสมอ และไม่แยแสต่อทุกสิ่งทุกอย่าง พวกเขาจะพบว่ามันยากที่จะหลีกเลี่ยงการทนทุกข์จากการสูญเสีย  พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่งและเหตุการณ์ทั้งปวง!  ตราบเท่าที่พวกเรายังนิยมบูชาพระองค์ในหัวใจของพวกเราตลอดเวลาและเข้าจิตสู่วิญญาณและสามัคคีธรรมกับพระองค์ พระองค์จะทรงแสดงให้พวกเราเห็นสรรพสิ่งทั้งปวงที่พวกเราแสวงหา และน้ำพระทัยของพระองค์จะได้รับการเปิดเผยต่อพวกเราแน่นอน  เช่นนั้นแล้วจิตใจของพวกเราจะมีความชื่นบานและสันติสุข มั่นคงด้วยความชัดเจนสมบูรณ์  เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องสามารถปฏิบัติตนโดยสอดคล้องกับพระวจนะของพระองค์  เพียงการมีความสามารถในการจับความเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์และในการใช้ชีวิตโดยอาศัยพระวจนะของพระองค์ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่แท้จริงแล้ว

เฉพาะเมื่อพวกเราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าแล้วเท่านั้น ความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าจึงจะสามารถเข้าไปสู่ตัวพวกเราและกลายเป็นชีวิตของพวกเราได้  หากไม่มีประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง เจ้าจะสามารถเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้าได้อย่างไร?  หากเจ้าไม่สามารถรับพระวจนะของพระเจ้าเป็นชีวิตของเจ้า เช่นนั้นแล้วอุปนิสัยของเจ้าก็จะไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้

พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด!  หากเจ้าไม่ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและรับการฝึกอบรมไว้ ก็จะเป็นการยากที่เจ้าจะก้าวทันจังหวะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในขณะที่พระองค์ทรงทะยานไปข้างหน้า  จงเร่งรีบและก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน เพื่อมิให้เสียงต่อการที่เจ้าจะถูกซาตานเหยียบย่ำอยู่ใต้เท้าและเข้าไปสู่บึงไฟและกำมะถันซึ่งไม่มีทางหนีรอดจากที่นั่นได้  บัดนี้จงไปเถิด และจงแสวงหาให้ดีเท่าที่เจ้าจะทำได้ เพื่อที่เจ้าจะได้ไม่ถูกทิ้ง

ก่อนหน้า: บทที่ 6

ถัดไป: บทที่ 8

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 2

คริสตจักรฟีลาเดลเฟียได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ซึ่งก็เป็นไปเนื่องจากพระคุณและความปรานีของพระเจ้าทั้งสิ้น  ...

บทที่ 21

มนุษย์ล้มลงในท่ามกลางความสว่างของเรา และตั้งมั่นเพราะความรอดของเรา  เมื่อเรานำความรอดมาสู่ทั่วทั้งจักรวาล...

บทที่ 5

เสียงของวิญญาณของเราเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งถึงอุปนิสัยทั้งหมดทั้งมวลของเรา  พวกเจ้าเข้าใจหรือไม่?  ...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้