พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

เกี่ยวกับการใช้มนุษย์ของพระเจ้า

ไม่มีผู้ใดสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยใคร ยกเว้นผู้ที่ได้รับคำสั่งพิเศษและการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพราะพวกเขาต้องการพันธกิจและการชี้นำของบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ ดังนั้น ในแต่ละยุค พระเจ้าทรงพยุงผู้คนที่แตกต่างกันที่รีบเร่งขวักไขว่ในการชี้นำคริสตจักรทั้งหลายเพื่อประโยชน์ของพระราชกิจของพระองค์ กล่าวคือ พระราชกิจของพระเจ้าต้องถูกทำให้ลุล่วงโดยผ่านทางบรรดาผู้ซึ่งพระองค์ทรงเฝ้ามองอย่างโปรดปรานและทรงเห็นชอบด้วย พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องใช้ส่วนที่อยู่ภายในพวกเขาซึ่งควรค่าแก่การใช้งานเพื่อที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะได้ปฏิบัติพระราชกิจได้ และพวกเขาถูกทำให้เหมาะสมกับการใช้งานโดยพระเจ้าโดยผ่านทางการได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เนื่องจากความสามารถในการเข้าใจของมนุษย์นั้นขาดแคลนมากเกินไป เขาจึงต้องถูกชี้นำโดยบรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ มันเหมือนกับการที่พระเจ้าใช้งานโมเสสซึ่งพระองค์ได้ทรงพบมากมายในตัวเขาที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเวลานั้น และสิ่งที่พระองค์เคยปฏิบัติพระราชกิจของพระเจ้าในช่วงระยะนั้น ในช่วงระยะนี้ พระเจ้าทรงใช้มนุษย์ในขณะที่ยังทรงใช้ประโยชน์จากส่วนของเขาเช่นกันซึ่งสามารถใช้งานได้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่จะทรงพระราชกิจ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งทรงชี้นำเขาและทำให้ส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถใช้งานได้มีความเพียบพร้อมในเวลาเดียวกัน

งานซึ่งดำเนินการโดยผู้ที่พระเจ้าทรงใช้นั้นก็เพื่อร่วมมือกับพระราชกิจของพระคริสต์หรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ มนุษย์ผู้นี้ได้รับการพยุงไว้ท่ามกลางมนุษย์โดยพระเจ้า เขาอยู่ที่นั่นเพื่อนำทางผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกทั้งหมด และเขาก็ได้รับการพยุงไว้โดยพระเจ้าเพื่อที่จะปฏิบัติงานแห่งความร่วมมือของมนุษย์ กับใครบางคนเช่นนี้ ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานแห่งความร่วมมือของมนุษย์ข้อพึงประสงค์ในจำนวนที่มากขึ้นของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์และพระราชกิจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องทรงปฏิบัติท่ามกลางมนุษย์ สามารถถูกทำให้บรรลุผลได้โดยผ่านทางเขา อีกวิธีหนึ่งทีจะพูดถึงการนี้เป็นเยี่ยงนี้: จุดมุ่งหมายของพระเจ้าในการใช้มนุษย์ผู้นี้ก็เพื่อที่ว่าทุกคนที่ติดตามพระเจ้าสามารถเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าได้ดีขึ้น และสามารถบรรลุข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าได้ในจำนวนที่มากขึ้น เนื่องจากผู้คนนั้นไม่สามารถเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าหรือน้ำพระทัยของพระเจ้าได้โดยตรง พระเจ้าจึงได้ทรงพยุงใครบางคนที่เคยดำเนินงานดังกล่าว บุคคลนี้ที่พระเจ้าทรงใช้สามารถอธิบายได้อีกด้วยว่าเป็นสื่อกลางที่พระเจ้าทรงใช้เป็นทางผ่านในการนำผู้คน เป็น “ผู้แปล” ที่สื่อสารระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ ดังนั้น มนุษย์ผู้นี้จึงไม่เหมือนกับใครก็ตามในบรรดาผู้ที่ทำงานในครอบครัวของพระเจ้าหรือผู้ที่เป็นอัครทูตของพระองค์ เช่นเดียวกับพวกเขาเหล่านั้น กล่าวได้ว่าเขาเป็นใครบางคนที่รับใช้พระเจ้า แต่ในเนื้อแท้ของงานของเขาและภูมิหลังของการใช้เขาโดยพระเจ้า เขาแตกต่างจากคนงานและอัครทูตคนอื่นๆ อย่างมาก ในแง่ของเนื้อแท้ของงานของเขาและภูมิหลังของการใช้เขา มนุษย์ที่พระเจ้าทรงใช้ถูกพยุงไว้โดยพระองค์ เขาถูกตระเตรียมโดยพระเจ้าสำหรับพระราชกิจของพระเจ้า และเขาร่วมมือในพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เอง ไม่มีผู้ใดสามารถทำงานของเขาแทนเขาได้โดยเด็ดขาด—ซึ่งเป็นการร่วมมือของมนุษย์ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญงานของพระเจ้า ในขณะเดียวกัน งานที่ดำเนินการโดยคนงานหรืออัครทูตคนอื่นๆ นั้นเป็นแต่เพียงพาหนะและการดำเนินการแง่มุมหลายแง่มุมของการจัดการเตรียมการสำหรับคริสตจักรทั้งหลายในแต่ละช่วงเวลา มิฉะนั้นก็เป็นงานของการจัดเตรียมชีวิตที่เรียบง่ายเพื่อที่จะรักษาชีวิตของคริสตจักร คนงานและอัครทูตเหล่านี้ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้า นับประสาอะไรกับการที่พวกเขาสามารถถูกเรียกได้ว่าเป็นบรรดาผู้ที่ถูกใช้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาถูกเลือกจากในหมู่คริสตจักรทั้งหลายและหลังจากที่พวกเขาถูกฝึกหัดและถูกปลูกฝังเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว บรรดาผู้ที่เหมาะสมจะถูกเก็บไว้ ในขณะที่พวกที่ไม่เหมาะสมจะถูกส่งกลับไปยังที่ที่พวกเขาจากมา เนื่องจากผู้คนเหล่านี้ถูกคัดเลือกจากในหมู่คริสตจักรทั้งหลาย บางคนจึงแสดงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาออกมาหลังจากที่กลายเป็นผู้นำ และบางคนกระทั่งทำสิ่งที่เลวร้ายมากมายและจบลงด้วยการถูกกำจัด ในทางกลับกัน มนุษย์ที่พระเจ้าทรงใช้เป็นใครบางคนที่ถูกตระเตรียมโดยพระเจ้า และผู้ที่มีขีดความสามารถบางอย่าง และมีสภาวะความเป็นมนุษย์ เขาได้รับการตระเตรียมและได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมล่วงหน้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และได้รับการทรงนำโดยสมบูรณ์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงงานของเขา เขาได้รับการทรงชี้นำและการบัญชาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์—ผลที่ตามมาจากการนี้คือไม่มีการเบี่ยงเบนใดๆ บนเส้นทางแห่งการนำทางผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก เพราะพระเจ้าทรงรับผิดชอบต่อพระราชกิจของพระองค์เองอย่างแน่นอน และพระเจ้าทรงปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ตลอดเวลา

ก่อนหน้า:การยึดมั่นในบัญญัติและการนำความจริงไปฝึกฝนปฏิบัติ

ถัดไป:เจ้าควรรู้ว่า พระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงทรงเป็นพระเจ้าพระองค์เอง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

 • พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน

  ในปฐมกาล พระเจ้าทรงอยู่ในการหยุดพัก ไม่มีมนุษย์หรือสิ่งอื่นใดบนแผ่นดินโลกในเวลานั้นเลย และพระเจ้ายังไม่ได้ทรงดำเนินพระราชกิจใดๆ เลย พระองค์ทรงเริ่มต้น…

 • เส้นทาง… (3)

  ในชีวิตของเรา เรายินดีเสมอที่ได้มอบความคิดจิตใจและร่างกายของเราแด่พระเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้น เมื่อถึงตอนนั้นเท่านั้น มโนธรรมของเราจึงจะปราศจากการตำหนิตำ…

 • เนื้อแท้ของพระคริสต์คือการเชื่อฟังน้ำพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์

  พระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์เรียกว่าพระคริสต์ และพระคริสต์คือเนื้อหนังมนุษย์ที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงจุติมา เนื้อหนังมนุษย์นี้ไม่เหมือนกับมนุษย์คนใดที…

 • ไปสู่บั้นปลาย

  เมื่อใดก็ตามที่พูดถึงเรื่องของบั้นปลาย พวกเจ้าให้ความจริงจังกับมันเป็นพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้น มันเป็นบางสิ่งที่พวกเจ้าทุกคนมีความรู้สึกอ่อนไหวด้วยเป็นย…