เส้นทาง… (3)

ในชีวิตของเรา เรายินดีเสมอที่ได้มอบความคิดจิตใจและร่างกายของเราแด่พระเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้น เมื่อถึงตอนนั้นเท่านั้น มโนธรรมของเราจึงจะปราศจากการตำหนิตำเตียนและมีสันติสุขอยู่บ้าง บรรดาผู้ที่ไล่ตามเสาะหาชีวิตต้องมอบหัวใจทั้งหมดของพวกเขาแด่พระเจ้าก่อน นี่คือเงื่อนไขเบื้องต้นอย่างหนึ่ง เราอยากให้พี่น้องชายหญิงของเราอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกับเราว่า “โอ้พระเจ้า! ขอให้พระวิญญาณของพระองค์ที่ทรงสถิตในสวรรค์ทรงประทานพระคุณแก่ผู้คนที่อยู่บนแผ่นดินโลก เพื่อที่หัวใจของเราจะได้หันกลับไปหาพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม เพื่อที่จิตวิญญาณของเราจะได้รับการขับเคลื่อนโดยพระองค์ เพื่อที่เราจะได้มองเห็นความดีงามของพระองค์ในหัวใจของเราและในจิตวิญญาณของเรา และเพื่อที่คนเหล่านั้นบนแผ่นดินโลกจะได้รับพระพรที่จะได้มองเห็นความงามของพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า! ขอให้พระวิญญาณของพระองค์ทรงขับเคลื่อนจิตวิญญาณของพวกเราอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่ความรักของพวกเราจะได้เป็นนิรันดร์กาลและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้!” ในบรรดาพวกเราทั้งหมด พระเจ้าทรงทดสอบหัวใจของพวกเราก่อน—และทันทีที่พวกเราได้เทหัวใจของพวกเราให้แก่พระองค์แล้ว พระองค์ก็จะทรงขับเคลื่อนจิตวิญญาณของพวกเรา มีเพียงในจิตวิญญาณของพวกเราเท่านั้นที่เราสามารถมองเห็นความดีงาม มไหศวรรย์ และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ นี่คือเส้นทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพวกมนุษย์ เจ้ามีชีวิตแบบนี้หรือไม่? เจ้าเคยผ่านประสบการณ์กับชีวิตแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม่? จิตวิญญาณของเจ้าเคยได้รับการขับเคลื่อนโดยพระเจ้าหรือไม่? เจ้าเคยมองเห็นวิธีที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจในผู้คนหรือไม่? เจ้าได้มอบหัวใจทั้งหมดของเจ้าแด่พระเจ้าหรือไม่? เมื่อเจ้าได้มอบหัวใจทั้งหมดของเจ้าแด่พระเจ้าแล้ว เจ้าก็จะสามารถผ่านประสบการณ์กับชีวิตแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โดยตรง และพระราชกิจของพระองค์จะทรงสำแดงแก่เจ้าอยู่เป็นเนืองนิตย์ เมื่อถึงเวลานั้น เจ้าจะกลายเป็นใครผู้หนึ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้ เจ้าปรารถนาที่จะกลายเป็นบุคคลแบบนั้นหรือไม่? ตอนที่เราได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้มอบหัวใจของเราแด่พระเจ้าเป็นครั้งแรก เราจำได้ว่าเราได้ล้มตัวลงเฉพาะพระพักตร์ของพระองค์อย่างไรและได้ร้องว่า “โอ้ พระเจ้า! พระองค์ได้ทรงเปิดดวงตาของข้าพระองค์และได้ทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์ได้รู้จักความรอดของพระองค์ ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะมอบหัวใจของข้าพระองค์แด่พระองค์จนหมดสิ้น และข้าพระองค์ขอเพียงแค่ให้น้ำพระทัยของพระองค์สัมฤทธิ์ผลเท่านั้น ข้าพระองค์ปรารถนาเพียงเพื่อให้หัวใจของข้าพระองค์อาจได้รับการรับรองของพระองค์เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์เท่านั้น และข้าพระองค์ขอเพียงแค่ได้ติดตามน้ำพระทัยของพระองค์เท่านั้น” เราจะไม่มีวันลืมคำอธิษฐานนั้นเลย เราได้รับการขับเคลื่อนอย่างลึกซึ้ง และเราร้องไห้ร่ำไรด้วยน้ำตาแห่งความระทมเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า นั่นคือคำอธิษฐานที่บรรลุผลสำเร็จครั้งแรกของเราเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าในฐานะใครคนหนึ่งที่ได้รับการช่วยให้รอด และมันคือความประสงค์ครั้งแรกในหัวใจของเรา หลังจากนั้น เราได้รับการขับเคลื่อนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่บ่อยครั้ง เจ้าเคยมีประสบการณ์แบบนี้หรือไม่? พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงพระราชกิจในตัวเจ้าอย่างไร? เราคิดว่าบรรดาผู้ที่พยายามรักพระเจ้าทุกคนมีประสบการณ์นี้ร่วมกันในระดับหนึ่ง—เพียงแค่ว่าพวกเขาลืมกันไปแล้ว หากใครบางคนกล่าวว่าพวกเขายังไม่มีประสบการณ์เช่นนั้น นี่ก็พิสูจน์ว่าพวกเขายังไม่ได้รับการช่วยให้รอด และว่าพวกเขายังคงอยู่ภายใต้แดนครอบครองของซาตาน พระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นเรื่องปกติสำหรับพวกเราทุกคนคือเส้นทางแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และคือเส้นทางของบรรดาผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและแสวงหาพระเจ้าด้วยเช่นกัน ขั้นตอนแรกของพระราชกิจที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงในตัวผู้คนคือการทรงขับเคลื่อนจิตวิญญาณของพวกเขา ซึ่งหลังจากนั้นพวกเขาก็เริ่มรักพระเจ้า และไล่ตามเสาะหาชีวิต และทุกคนที่เดินบนเส้นทางนี้อยู่ในกระแสแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่พลังแห่งพระราชกิจของพระเจ้าในจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้น แต่ในจักรวาลทั้งหมดทั้งมวลด้วย ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงพระราชกิจในทุก ๆ คน หากใครบางคนยังไม่เคยได้รับการขับเคลื่อน นี่ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาอยู่ภายนอกกระแสแห่งการฟื้นคืน ในหัวใจของเรา เราอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยไม่หยุดหย่อน และขอให้พระองค์ทรงขับเคลื่อนผู้คนทั้งหมด ให้ทุกคนที่อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ได้รับการขับเคลื่อนโดยพระองค์และเดินตามเส้นทางนี้ นี่อาจเป็นคำขอที่ไม่สำคัญจากเราต่อพระเจ้าเพียงคำขอเดียว แต่เราเชื่อว่าพระองค์จะทรงทำสิ่งนี้ เราหวังว่าพี่น้องชายหญิงทั้งหมดจะอธิษฐานขอสิ่งนี้ หวังว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าคงจะสัมฤทธิ์ผล และหวังว่าพระราชกิจของพระองค์คงจะสรุปปิดตัวในไม่ช้า เพื่อที่พระวิญญาณของพระองค์ในสวรรค์จะสามารถพักผ่อนได้ นี่คือความหวังอันน้อยนิดของเราเอง

เราเชื่อว่าเนื่องจากพระเจ้าได้ทรงสามารถเริ่มต้นพระราชกิจของพระองค์ในป้อมปราการหนึ่งของพวกมาร แน่นอนว่าพระองค์ทรงสามารถทำเช่นนั้นได้ในป้อมปราการอื่น ๆ เกินคณานับทั่วทั้งจักรวาลได้ พวกเราผู้ซึ่งเป็นคนในยุคสุดท้ายมั่นใจว่าจะได้เห็นวันแห่งพระสิริของพระเจ้า อย่างที่มีกล่าวไว้ว่า “ผู้ที่ติดตามไปจวบจนวาระสุดท้ายจะได้รับการช่วยให้รอด” ไม่มีใครสามารถแทนที่พระเจ้าได้ในช่วงระยะนี้ของพระราชกิจของพระองค์—พระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงสามารถปฏิบัติพระราชกิจนี้ได้ เพราะช่วงระยะนี้ของพระราชกิจเป็นช่วงเวลาพิเศษ นี่เป็นช่วงระยะของพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย และผู้คนไม่สามารถพิชิตชัยคนอื่น ๆ ได้ ผู้คนได้รับการพิชิตชัยก็ต่อเมื่อพระเจ้าตรัสด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองและทรงปฏิบัติด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเท่านั้น ในบรรดาทั่วจักรวาลทั้งสิ้น พระเจ้าทรงใช้ประเทศแห่งพญานาคใหญ่สีแดงให้เป็นสนามแห่งการทดสอบ ซึ่งหลังจากนั้นพระองค์จะทรงเริ่มดำเนินการพระราชกิจนี้ทั่วทั้งจักรวาล ดังนั้นเอง พระองค์จะทรงดำเนินงานพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าไปทั่วจักรวาล และผู้คนทั้งหมดของจักรวาลจะได้รับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยของพระเจ้า ผู้คนจากทุกศาสนาและทุกนิกายต้องยอมรับช่วงระยะนี้ของพระราชกิจ นี่คือเส้นทางที่ต้องรับไว้—ไม่มีใครสามารถหลบหนีได้ เจ้าเต็มใจยอมรับสิ่งนี้ซึ่งพระเจ้าทรงวางใจมอบหมายให้เจ้าหรือไม่? เรารู้สึกเสมอว่าการยอมรับพระบัญชาของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือสิ่งที่มีสง่าราศี ตามที่เรามองเห็น นี่คือพระบัญชายิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่มวลมนุษย์ เราหวังว่าพี่น้องชายหญิงของเราจะทำงานอย่างหนักเคียงข้างเราและยอมรับพระบัญชานี้จากพระเจ้า เพื่อที่พระเจ้าอาจได้รับสง่าราศีไปทั่วทั้งจักรวาลและอาณาจักรเบื้องบน และชีวิตของพวกเราจะไม่ไร้ซึ่งประโยชน์ พวกเราควรทำบางสิ่งถวายแด่พระเจ้า หรือไม่เราก็ควรที่จะกล่าวคำสาบาน หากผู้คนไม่ไล่ตามเสาะหาเป้าหมายใด ๆ เมื่อพวกเขาเชื่อในพระเจ้า เช่นนั้นแล้วชีวิตของพวกเขาก็คงจะไร้ประโยชน์ และเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องตาย พวกเขาจะมองเห็นแต่เพียงท้องฟ้าสีครามและผืนดินที่เต็มไปด้วยฝุ่น นั่นคือชีวิตที่มีความหมายหรือ? หากเจ้าสามารถทำให้ข้อพึงประสงค์ทั้งหลายของพระเจ้าลุล่วงขณะที่เจ้ากำลังใช้ชีวิต นี่ไม่ใช่สิ่งที่งดงามหรอกหรือ? เหตุใดเจ้าจึงนำแต่ปัญหามาให้กับตัวเจ้าเองอยู่เสมอ และเหตุใดเจ้าจึงหดหู่ใจอยู่เสมอ? ที่เจ้ากระทำตนเยี่ยงนั้น เจ้าได้รับสิ่งใดจากพระเจ้าหรือไม่? และพระเจ้าทรงสามารถได้รับสิ่งใดจากเจ้าหรือไม่? ในคำสาบานเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าของเรา มีแต่คำสัญญาจากหัวใจของเราเท่านั้น เราไม่ได้กำลังพยายามที่จะหลอกลวงพระองค์ด้วยถ้อยคำ เราคงจะไม่มีวันทำสิ่งเช่นนั้น—เราปรารถนาเพียงแค่ได้ชูใจพระเจ้าที่เรารักด้วยหัวใจของเรา เพื่อที่พระวิญญาณของพระองค์ในสวรรค์อาจได้รับการนำความชูใจมาให้ หัวใจอาจมีคุณค่า แต่ทว่าความรักล้ำค่ากว่ามาก เราคงจะมอบความรักที่ล้ำค่าที่สุดในหัวใจของเราแด่พระเจ้า เพื่อที่พระองค์อาจจะได้ทรงชื่นชมสิ่งที่สวยงามที่สุดที่เรามี และเพื่อที่พระองค์อาจจะทรงอิ่มเอมใจด้วยความรักที่เรามอบถวายแด่พระองค์ เจ้าเต็มใจที่จะมอบความรักของเจ้าแด่พระเจ้าเพื่อให้พระองค์ได้ทรงชื่นชมหรือไม่? เจ้าเต็มใจที่จะทำให้การนี้เป็นทุนของการดำรงอยู่ของเจ้าหรือไม่? ในประสบการณ์ของเรา เราได้มองเห็นว่ายิ่งเรามอบความรักแด่พระเจ้ามากเท่าใด เราก็ยิ่งพบความชื่นบานยินดีในการใช้ชีวิตมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งกว่านั้น กำลังของเราไม่มีขีดจำกัด และเรายินดีมอบถวายร่างกายและจิตใจของเราทั้งหมด และเรามีความรู้สึกอยู่เนืองนิตย์ว่าเราไม่อาจสามารถรักพระเจ้าได้เพียงพอ ดังนั้นแล้วความรักของเจ้าเป็นความรักที่เล็กน้อย หรือว่ามากมายใหญ่โต มิอาจวัดได้? หากเจ้าปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะรักพระเจ้า เจ้าจะมีความรักที่มากกว่าที่จะมอบตอบคืนแด่พระองค์เสมอ—และหากเป็นกรณีนั้น จะมีบุคคลหรือสิ่งใดเล่าที่จะสามารถยืนกั้นขวางทางแห่งความรักของเจ้าที่มีต่อพระเจ้าได้?

พระเจ้าทรงทะนุถนอมความรักของมนุษย์ทุกคน พระพรของพระองค์เพิ่มเป็นทวีคูณต่อทุกคนที่รักพระองค์ ด้วยว่าความรักของมนุษย์หาได้ยากยิ่ง และมีเพียงเล็กน้อยมาก จนแทบจะมองไม่เห็น ทั่วทั้งจักรวาล พระเจ้าได้ทรงสอบขอให้ผู้คนรักพระองค์กลับ แต่ตลอดหลายยุคหลายสมัยจนกระทั่งปัจจุบัน มีผู้คนเพียงไม่กี่คน—เพียงหยิบมือเดียว—ที่เคยมอบความรักที่แท้จริงกลับคืนแด่พระองค์ เท่าที่เราจำได้ เปโตรคือผู้หนึ่ง แต่เขาได้รับการทรงนำโดยพระเยซูด้วยพระองค์เอง และตอนที่เขาตายเท่านั้นที่เขาได้มอบความรักเต็มเปี่ยมแด่พระเจ้า และหลังจากนั้นชีวิตของเขาได้สิ้นสุดลง และดังนั้นแล้ว ภายใต้สภาวะอันชั่วร้ายทั้งหลายเหล่านี้ พระเจ้าได้ทรงทำให้ขอบเขตแห่งพระราชกิจของพระองค์ในจักรวาลแคบลง และได้ทรงใช้ประเทศแห่งพญานาคใหญ่สีแดงเป็นเขตของการสาธิต โดยทรงเน้นพลังงานทั้งหมดของพระองค์และความพยายามทั้งหมดของพระองค์ในสถานที่แห่งเดียว เพื่อทำให้พระราชกิจของพระองค์มีประสิทธิผลมากขึ้น และเป็นประโยชน์มากขึ้นต่อคำพยานของพระองค์ ภายใต้เงื่อนไขสองข้อนี้นี่เองที่พระเจ้าได้ทรงส่งผ่านพระราชกิจแห่งจักรวาลทั้งสิ้นของพระองค์ไปสู่ผู้คนเหล่านี้ในจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้ซึ่งมีขีดความสามารถต่ำที่สุดในบรรดาผู้คนทั้งปวง และได้ทรงเริ่มพระราชกิจแห่งการพิชิตชัยอันเปี่ยมไปด้วยความรักของพระองค์ และหลังจากที่พระองค์ได้ทรงทำให้พวกเขาทั้งหมดรักพระองค์แล้ว พระองค์จะทรงดำเนินการพระราชกิจขั้นต่อไปของพระองค์ ซึ่งเป็นแผนการของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้พระราชกิจของพระองค์จึงสัมฤทธิ์ผลยิ่งใหญ่ที่สุด ขอบเขตแห่งพระราชกิจของพระองค์มีทั้งแกนสำคัญและข้อจำกัด เป็นที่ชัดเจนว่าราคาที่พระเจ้าทรงจ่ายไปนั้นมากเพียงใดและความพยายามที่พระองค์ได้ทรงทุ่มเทเมื่อทรงดำเนินพระราชกิจของพระองค์ในตัวพวกเรานั้นมีมากมายเพียงใด เพื่อที่วันของพวกเราจะได้มาถึง นี่คือพระพรของพวกเรา ด้วยเหตุนี้เอง สิ่งที่ก่อให้เกิดความสับสนต่อมโนคติอันหลงผิดของผู้คนคือการที่พวกชาวตะวันตกอิจฉาพวกเราที่ได้ถือกำเนิดในสถานที่อันน่าอยู่ แต่พวกเราทั้งหมดมองตัวพวกเราเองว่าต่ำต้อยและยากไร้ นี่ไม่ใช่การที่พระเจ้าทรงยกชูพวกเราขึ้นหรอกหรือ? พงศ์พันธุ์ของพญานาคใหญ่สีแดง ผู้ซึ่งถูกเหยียบย่ำอยู่ตลอดเวลา กลับได้รับการยกย่องจากพวกชาวตะวันตก—นี่คือพระพรของพวกเราอย่างแท้จริง เมื่อเรานึกถึงเรื่องนี้ เราถูกครอบงำด้วยความใจดีมีเมตตาของพระเจ้า และโดยความเป็นที่รักและความใกล้ชิดของพระองค์ นี่แสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงกระทำขัดแย้งกับมโนคติอันหลงผิดของมนุษย์ ถึงแม้ว่าบรรดาผู้คนเหล่านี้ทั้งหมดถูกสาปแช่ง พระองค์ก็ไม่ทรงถูกบังคับด้วยการบังคับควบคุมของกฎ และพระองค์ไม่ทรงตั้งพระทัยที่จะส่งผ่านศูนย์กลางแห่งพระราชกิจของพระองค์ไปสู่แผ่นดินโลกผืนนี้ นี่คือเหตุผลที่เราเปรมปรีดิ์ เหตุผลที่เรารู้สึกมีความสุขอย่างล้นพ้น ในฐานะใครคนหนึ่งผู้ที่รับบทนำในพระราชกิจนี้ เฉกเช่นปุโรหิตในท่ามกลางคนอิสราเอล เราสามารถดำเนินพระราชกิจแห่งพระวิญญาณได้โดยตรงและรับใช้พระวิญญาณของพระเจ้าได้โดยตรง นี่คือพระพรของเรา ใครจะกล้าจินตนาการสิ่งเช่นนี้ได้? แต่วันนี้ สิ่งนี้ได้มาถึงเราแล้วอย่างไม่ได้คาดหมาย เป็นความชื่นชมอย่างใหญ่หลวงแท้จริงที่ควรได้รับงานฉลองจากพวกเรา เราหวังว่าพระเจ้าจะทรงอวยพรพวกเราต่อไป และทรงยกชูพวกเราขึ้น เพื่อที่บรรดาพวกเราเหล่านั้นที่ใช้ชีวิตอยู่ในกองมูลสัตว์นี้จะได้เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อพระเจ้า และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการตอบแทนความรักของพระองค์

เส้นทางที่เราเดินอยู่ในตอนนี้คือเส้นทางของการตอบแทนความรักของพระเจ้า กระนั้นเราก็ยังมีความรู้สึกอยู่เป็นเนืองนิตย์ว่านี่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า หรือเป็นเส้นทางที่เราควรจะกำลังเดินอยู่ แต่การที่จะได้เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อพระเจ้าต่างหาก—นี่แหละคือน้ำพระทัยของพระเจ้า และนี่คือเส้นทางแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ บางทีเราอาจจะผิด แต่เราคิดว่านี่คือเส้นทางของเรา เราได้ให้คำสาบานต่อพระเจ้านานมาแล้วว่าเราได้ปรารถนาที่จะให้พระองค์ทรงนำทางเรา ว่าเราอาจได้วางเท้าลงบนเส้นทางที่เราควรเดินไปอย่างเร่งรีบที่สุด และทำให้สมดังน้ำพระทัยของพระเจ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่ว่าคนอื่น ๆ จะคิดสิ่งใด เราเชื่อว่าการติดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคือสิ่งสำคัญที่สุด ไม่มีสิ่งใดที่สำคัญไปกว่านี้ในชีวิตของเรา และไม่มีใครที่จะสามารถถอดถอนสิทธิ์นี้ไปจากเราได้ นี่คือทรรศนะส่วนตัวของเรา และบางทีอาจจะมีบางคนที่ไม่สามารถเข้าใจได้ แต่เราไม่คิดว่าเราต้องแก้ต่างในเรื่องนี้กับใคร เราจะใช้เส้นทางที่เราควรใช้—ทันทีที่เราตระหนักถึงเส้นทางที่เราควรเดินไป เราก็จะเดินบนเส้นทางนั้นและจะไม่ถอยกลับ ดังนี้แล้ว เราขอย้อนกลับมาที่ถ้อยคำเหล่านี้ กล่าวคือ เราได้ตั้งใจของเราแล้วว่าจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า เราแน่ใจว่าพี่น้องชายหญิงของเราจะไม่วิพากษ์วิจารณ์เรา! โดยทั่วไป ตามที่เรามองเห็นด้วยตนเอง คนอื่น ๆ สามารถกล่าวสิ่งที่พวกเขาชอบ แต่เรารู้สึกว่าการติดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าคือสิ่งที่สำคัญที่สุด และว่าไม่ควรมีอะไรมายับยั้งเราได้ในการนี้ การติดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่อาจมีวันผิดได้เลย! และมันไม่ใช่การกระทำเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง! เราเชื่อว่าพระเจ้าได้ทรงมองดูข้างในหัวใจของเรา! ดังนั้นแล้ว เจ้าน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ว่าอย่างไร? เจ้าเต็มใจมอบถวายตัวพวกเจ้าเองให้พระเจ้าหรือไม่? เจ้าเต็มใจที่จะให้พระเจ้าทรงใช้งานหรือไม่? เจ้าให้คำสาบานว่าจะติดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่? เราหวังว่าถ้อยคำของเราจะสามารถช่วยพี่น้องชายหญิงของเราได้บ้าง แม้ว่าจะไม่มีสิ่งใดที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเชิงลึกของเรา เราก็ยังคงบอกสิ่งเหล่านั้นกับพวกเจ้า เพื่อที่พวกเราอาจจะได้มีความรู้สึกส่วนลึกที่สุดร่วมกันโดยไม่มีสิ่งขวางกั้นใด ๆ ระหว่างพวกเรา และเพื่อที่พระเจ้าจะทรงสถิตย์อยู่ท่ามกลางพวกเราไปชั่วนิรันดร์ เหล่านี้คือถ้อยคำจากหัวใจของเรา เอาล่ะ! นั่นคือทั้งหมดที่เราต้องกล่าวจากหัวใจของเราในวันนี้ เราหวังว่าพี่น้องชายหญิงของเราจะทำงานอย่างหนักต่อไป และเราหวังว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะคอยดูแลพวกเราอยู่เสมอ!

ก่อนหน้า: เส้นทาง… (2)

ถัดไป: เส้นทาง… (4)

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าและบรรดาผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์ผล

ก่อนอื่น พวกเราจงมาขับร้องเพลงสรรเสริญกันเถิด: เพลงเฉลิมราชอาณาจักร (1) ราชอาณาจักรเคลื่อนลงสถิตบนพิภพ เสียงร้องคลอตาม: มหาชนแซ่ซ้องพระเจ้า...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้