บทที่ 69

เมื่อเจตจำนงของเราปรากฏออกไป ผู้ใดก็ตามที่กล้าต้านทานและผู้ใดก็ตามที่กล้าตัดสินหรือสงสัย เราจะกวาดล้างทันที  ในวันนี้ผู้ใดก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตนตามเจตจำนงของเรา หรือผู้ใดก็ตามที่เข้าใจเจตจำนงของเราผิด ต้องถูกกำจัดและขับออกจากราชอาณาจักรของเรา  ในราชอาณาจักรของเราไม่มีผู้ใดอื่น ทั้งหมดล้วนเป็นบุตรของเรา—ผู้คนที่เรารักและที่คำนึงถึงเรา  ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขาคือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตนตามวจนะของเราและสามารถครอบครองอำนาจในการพิพากษาประชาชาติทั้งหมดกับกลุ่มชนทั้งปวงแทนเรา  ที่มากกว่านั้น พวกเขาคือกลุ่มบุตรหัวปีที่บริสุทธิ์ใจและมีชีวิตชีวา เรียบง่ายและเปิดเผย และทั้งซื่อสัตย์และชาญฉลาด  เจตจำนงของเราได้รับการสนองในตัวพวกเจ้า และสิ่งที่เราปรารถนาที่จะทำก็ลุล่วงในตัวพวกเจ้าโดยเปิดเผยและถูกเผยอย่างหมดสิ้น ปราศจากข้อผิดพลาด  เราได้เริ่มทอดทิ้งพวกที่มีเจตนาและจุดประสงค์ผิดๆ และเราจะทำให้พวกเขาล้มลงคนแล้วคนเล่า  เราจะทำลายพวกเขาทีละคนจนถึงจุดที่พวกเขาไม่สามารถมีชีวิตรอด—และทั้งหมดนี้ย่อมอ้างอิงถึงวิญญาณของพวกเขา ดวงจิตของพวกเขา และร่างกายของพวกเขา

จงเข้าใจเถิดว่าการกระทำของมือเรา—การสนับสนุนคนยากจน การดูแลและปกป้องบรรดาผู้ที่รักเรา การช่วยพวกที่รู้ไม่เท่าทันและกระตือรือร้นซึ่งไม่ได้แทรกแซงการบริหารจัดการของเราให้รอด การลงโทษพวกที่ต้านทานเราและพวกที่ไม่ร่วมมือกับเราอย่างแข็งขัน—สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะได้รับการยืนยันทีละอย่าง โดยสอดคล้องกับถ้อยคำของเรา  เจ้าเป็นคนหนึ่งที่รักเราอย่างแท้จริงไหม?  เจ้าเป็นคนหนึ่งที่สละตัวเจ้าเองเพื่อเราอย่างสัตย์ซื่อไหม?  เจ้าเป็นคนหนึ่งที่ฟังวจนะของเราและปฏิบัติตนอย่างสอดคล้องไหม?  เจ้าเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านเรา หรือเจ้าเป็นคนหนึ่งที่สอดคล้องกับเรากันแน่?  ลึกลงไป เจ้ามีแนวคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ไหม?  เจ้าสามารถตอบแต่ละข้อที่เราได้กล่าวมาแล้วไหม?  หากเจ้าไม่สามารถ เช่นนั้นแล้วเจ้าก็เป็นใครบางคนที่แสวงหาด้วยความกุลีกุจอ แต่ไม่เข้าใจเจตจำนงของเรา  ผู้คนเช่นนั้นย่อมจะแทรกแซงการบริหารจัดการของเราและเข้าใจเจตจำนงของเราผิดอย่างง่ายดายที่สุด  หากพวกเขามีเจตนาที่ผิดแม้เพียงชั่วขณะหนึ่ง พวกเขาย่อมจะอยู่ภายใต้การชำระล้างและการทำลายล้างของเรา

ภายในเรา มีความล้ำลึกไม่รู้จบที่มิอาจหยั่งลึกได้  เราจะเผยความล้ำลึกเหล่านี้แก่ผู้คนทีละอย่าง โดยสอดคล้องกับแผนการของเรา  นั่นคือเราจะเผยความล้ำลึกแก่บุตรหัวปีทั้งหลายของเรา  พวกที่เป็นผู้ไม่เชื่อและพวกที่ต้านทานเรา เราจะอนุญาตเพียงให้ไหลไปกับกระแสเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในท้ายที่สุดเราจะต้องทำให้พวกเขาเข้าใจว่าเราคือบารมีและการพิพากษา  ผู้ไม่เชื่อของวันนี้เพียงมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของพวกเขาเท่านั้น ถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่รู้เจตจำนงของเรา  เฉพาะบุตรของเราเท่านั้น—ผู้คนที่เรารัก—ที่รู้และเข้าใจเจตจำนงของเรา  สำหรับบุตรทั้งหลายของเรา เราเผยตัวเราอย่างเปิดเผย สำหรับซาตาน เราคือบารมีและการพิพากษา และไม่ซ่อนเร้นเลย  ทุกวันนี้ เฉพาะบรรดาบุตรหัวปีของเราเท่านั้นที่ควรค่าแก่การรู้เจตจำนงของเรา ไม่มีผู้ใดอื่นมีคุณสมบัติเหมาะสม—และเราได้จัดการเตรียมการทั้งหมดนี้ไว้ล่วงหน้าก่อนการทรงสร้าง  ในช่วงต้น เราได้จัดการเตรียมการอย่างถูกต้องเหมาะสมว่าผู้ใดจะได้รับการอวยพรและผู้ใดจะได้รับความทุกข์ เราชัดเจนเกี่ยวกับการนี้ และวันนี้มันก็ได้สำแดงอย่างครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว กล่าวคือ บรรดาผู้ที่ได้รับการอวยพรก็ได้เริ่มชื่นชมพรของพวกเขาแล้ว ส่วนพวกที่ได้รับความทุกข์ก็ได้เริ่มทนทุกข์กับความวิบัติแล้ว  พวกที่ไม่ปรารถนาที่จะได้รับความทุกข์ย่อมจะได้รับความทุกข์อยู่ดี เพราะนี่คือสิ่งที่เราได้ลิขิตไว้และเป็นสิ่งที่มือแห่งประกาศกฤษฎีกาบริหารของเราได้จัดการเตรียมการไว้แล้ว  แท้จริงแล้วบุคคลประเภทใดได้รับการอวยพร และบุคคลประเภทใดได้รับความทุกข์กันแน่?  เราได้เผยสิ่งเหล่านี้ไปเรียบร้อยแล้ว นี่ไม่ใช่ความลึกล้ำสำหรับพวกเจ้า แต่ในทางกลับกัน มันเป็นที่รู้กันทั่ว กล่าวคือ พวกที่ยอมรับเราแต่มีเจตนาที่ผิด พวกที่ยอมรับเราแต่ไม่แสวงหาเรา พวกที่รู้จักเราแต่ไม่นบนอบต่อเรา พวกที่เข้าร่วมในความคดโกงและการทรยศเพื่อหลอกลวงเรา พวกที่อ่านวจนะของเราแต่กลับพ่นสิ่งที่เป็นลบ และพวกที่ไม่รู้จักตัวพวกเขาเอง พวกที่ไม่รู้จักสิ่งที่พวกเขาเป็น พวกที่คิดว่าตัวพวกเขานั้นยิ่งใหญ่ และพวกที่คิดไปเองว่าพวกเขาได้ถึงซึ่งความเป็นผู้ใหญ่แล้ว (ตัวอย่างของซาตาน)—ผู้คนเช่นนี้ทั้งหมดคือเป้าหมายของการได้รับความทุกข์  บรรดาผู้ที่ยอมรับเราและเจตนาของพวกเขาเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งเรา (และหากพวกเขาก่อให้เกิดการขัดจังหวะ เราก็จะไม่จดจำการล่วงละเมิดของพวกเขา—แต่เจตนาของพวกเขาต้องเที่ยงตรง และพวกเขาต้องระมัดระวัง รอบคอบอยู่เสมอ และไม่เกเร และพวกเขาต้องมีเจตจำนงที่จะฟังเราและนบนอบต่อเราเสมอ) บรรดาผู้ที่บริสุทธิ์ บรรดาผู้ที่เปิดเผย บรรดาผู้ที่ซื่อสัตย์ บรรดาผู้ที่ไม่ถูกบุคคล สิ่งของ หรือเรื่องใดควบคุม และบรรดาผู้ที่เหมือนเด็กในด้านรูปลักษณ์ ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ในชีวิต—คนเหล่านี้คือผู้เป็นที่รักของเรา เป้าหมายแห่งพรของเรา  บัดนี้พวกเจ้าแต่ละคนจะเข้าประจำตำแหน่งแห่งที่ของเจ้าตามสภาพเงื่อนไขของเจ้า  ที่มากกว่านั้น เจ้าจะรู้ว่าเจ้าได้รับการอวยพรหรือได้รับความทุกข์ ไม่มีความจำเป็นที่เราจะกล่าวออกมาอย่างชัดแจ้ง  บรรดาผู้ที่ได้รับการอวยพรควรชื่นบานและเป็นสุข ขณะที่พวกที่ต้องทนทุกข์กับการได้รับความทุกข์ก็ไม่ควรคับแค้นใจ  ทั้งสองฝ่ายได้รับการจัดการเตรียมการด้วยมือของเรา แม้ว่าเราไม่ใช่ผู้ที่จะถูกติเตียน กล่าวคือ เป็นการขาดพร่องความร่วมมือกับเราของเจ้าเอง รวมทั้งความล้มเหลวของเจ้าในการเข้าใจว่าเราคือพระเจ้าผู้ทรงสำรวจค้นหัวใจส่วนลึกสุดของมนุษย์  นี่คือสิ่งที่เราได้กำหนดพิจารณาไว้ล่วงหน้าแล้ว และเจ้าก็ได้ทำร้ายตัวเจ้าเองโดยผ่านทางการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล็กๆ น้อยๆ ของเจ้าเอง เจ้าทำให้สิ่งนี้บังเกิดแก่ตัวเจ้า!  การที่เจ้าควรตกลงไปในแดนคนตายไม่ใช่การทารุณเจ้า!  นี่เป็นวาระสุดท้ายของเจ้า นี่คือบทอวสานของเจ้า!

บุตรหัวปีที่ได้รับการอวยพรทั้งหลาย!  จงลุกขึ้นมาเร็วไวและเปล่งเสียงยินดี!  จงลุกขึ้นมาเร็วไวและเปล่งคำสรรเสริญ!  นับแต่บัดนี้ไป จะไม่มีความขมขื่นอีกแล้วและจะไม่มีความทุกข์อีกแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือของเรา  ผู้ใดที่ความคิดของเขาสอดคล้องกับของเราอย่างสมบูรณ์ย่อมเป็นบุคคลที่เรารัก และจะไม่ต้องทนทุกข์กับความวิบัติ  สิ่งใดก็ตามที่เป็นความพึงปรารถนาแห่งหัวใจของเจ้า เราจะทำให้สิ่งนั้นลุล่วง (แต่มันจะเป็นไปตามใจชอบไม่ได้) นี่คืองานของเรา

ก่อนหน้า: บทที่ 68

ถัดไป: บทที่ 70

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ในเวลาที่เจ้าได้เห็นกายจิตวิญญาณของพระเยซู พระเจ้าจะได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว

เจ้าปรารถนาที่จะพบเจอพระเยซูหรือไม่?  เจ้าปรารถนาที่จะใช้ชีวิตร่วมกับพระเยซูหรือไม่?...

การเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ามีความสำคัญมาก

มีหลายสิ่งที่เราหวังให้พวกเจ้าได้สัมฤทธิ์ กระนั้นก็ตามไม่ใช่การกระทำทั้งหมดของพวกเจ้า ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตของพวกเจ้า...

การปฏิบัติ (4)

สันติสุขและความชื่นบานยินดีที่เราพูดถึงวันนี้ไม่ใช่อย่างเดียวกับสิ่งซึ่งเจ้าเชื่อและเข้าใจ...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้