พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

บทที่ 2

คริสตจักร ฟิลาเดลเฟีย ได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้น ซึ่งเป็นไปเนื่องจากพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าทั้งสิ้น ความรักต่อพระเจ้าเกิดขึ้นในหัวใจของเหล่าวิสุทธิชนมากมาย ซึ่งไม่หวั่นไหวในการเดินทางฝ่ายวิญญาณของตน พวกเขายึดมั่นในความเชื่อของตนว่า พระเจ้าที่แท้จริงพระองค์เดียวนี้ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ว่าพระองค์ทรงเป็นประธานของจักรวาล ผู้ทรงบัญชาทุกสรรพสิ่ง การนี้ได้รับการยืนยันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ มันไม่คงมั่นอยู่กับที่เหมือนเทือกเขา! และมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเลย

โอ้ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์วันนี้พระองค์คือผู้ซึ่งได้ทรงเปิดดวงตาฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเรา ทรงทำให้คนตาบอดมองเห็น ให้คนพิการกลับเดินได้ และให้คนเป็นโรคเรื้อนหายได้ พระองค์คือผู้ซึ่งได้เปิดประตูสู่ฟ้าสวรรค์ ให้เราได้ล่วงรู้ความลี้ลับของดินแดนฝ่ายวิญญาณ การได้รับการซึมซาบไปด้วยพระวจนะอันบริสุทธิ์ของพระองค์ และได้รับการช่วยรอดจากสภาวะความเป็นมนุษย์ของเรา ซึ่งถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามเช่นนั้นคือพระราชกิจที่ยิ่งใหญ่เหลือประมาณของพระองค์ และคือพระเมตตาอันล้นพ้นของพระองค์ พวกเราคือพยานของพระองค์

พระองค์ยังคงทรงซ่อนองค์ อย่างถ่อมพระทัยและเงียบ ๆ พระองค์ทรงได้ก้าวผ่านการฟื้นคืนพระชนม์จากความตาย ความทุกข์แห่งการตรึงกางเขน ความชื่นบานยินดี และโศกเศร้าของชีวิตมนุษย์ และข่มเหงและการเป็นปรปักษ์ พระองค์ทรงได้รับประสบการณ์ และลิ้มรสความเจ็บปวดของโลกมนุษย์ และพระองค์ได้ทรงถูกทอดทิ้งโดยยุคนั้น พระเจ้าผู้ทรงจุติมาเป็นมนุษย์ คือพระเจ้าพระองค์เอง เพื่อประโยชน์ของน้ำพระทัยพระเจ้า พระเจ้า พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอดจากกองมูล ทรงชูเราด้วยมือขวาของพระองค์ และทรงให้พระคุณของพระองค์แก่เราอย่างเหลือเฟือ โดยไม่กังวลถึงความเจ็บปวด พระองค์ได้ทรงดัดแปลงชีวิตของพระองค์มาเป็นเรา เป็นราคาที่พระองค์ได้ทรงแลกด้วยเลือด หยาดเหงื่อของพระองค์ และน้ำตาได้ตกผลึกลงสู่บรรดาวิสุทธิชน พวกเราคือผลผลิตของ[ก]ความพยายามยิ่งยวดของพระองค์ เราคือมูลค่าที่พระองค์ทรงจ่ายไป

โอ้ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ มันเป็นเพราะความรักมั่นคงและพระ กรุณาของพระองค์ ความชอบธรรมและบารมีของพระองค์ ความบริสุทธิ์และความถ่อมพระทัยของพระองค์ ที่ทำให้ผู้คนทั้งมวลจะต้องน้อมกายต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ และนมัสการพระองค์จนชั่วนิรันดร

วันนี้ พระองค์ได้ทรงทำให้คริสตจักรทั้งมวลครบบริบูรณ์—คริสตจักรแห่งฟิลาเดลเฟีย และเช่นนี้จึงเป็นการทำให้แผนการบริหารจัดการ 6,000 ปีของพระองค์ลุล่วงไป วิสุทธิชนทั้งหลายสามารถนบนอบตนเบื้องพระพักตร์พระองค์ได้อย่างถ่อมใจ ได้รับการเชื่อมโยงในฝ่ายวิญญาณ และติดตาม ไปด้วยความรัก ร่วมกันไปสู่ต้นกำเนิดน้ำพุ น้ำแห่งชีวิตที่มีอยู่ดำเนินไปโดยไม่หยุดนิ่ง โดยชำระล้างและกำจัดโคลนตมและน้ำโสโครกทั้งหมดในคริสตจักร และยังชำระวิหารของพระองค์ให้บริสุทธิ์อีกครั้ง เราได้มารู้จักพระเจ้าแท้ผู้ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้เดินอยู่ภายในพระวจนะของพระองค์ ได้สำนึกถึงงานและหน้าที่ของพวกเราเอง และได้ทำทุกอย่างที่เราทำได้เพื่อให้ตัวเองเป็นประโยชน์ต่อคริสตจักร ด้วยความนิ่งสงบต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์อยู่เสมอ เราต้องใส่ใจพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่เช่นนั้น พระประสงค์ของพระองค์จะถูกขัดขวางในตัวเราท่ามกลางวิสุทธิชนทั้งหลายนั้นมีความรักซึ่งกันและกัน และกำลังของบางคนทดแทนให้กับความล้มเหลวของคนอื่น ๆ พวกเขาสามารถเดินไปในด้านวิญญาณได้ตลอดเวลา โดยได้รับการทำให้ความรู้แจ้งและการทำให้กระจ่างโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พวกเขานำความจริงมาปฏิบัติ ทันทีที่เข้าใจ พวกเขาก้าวไปตามความสว่างใหม่ และติดตามรอยพระบาทของพระเจ้า

จงร่วมมือกับพระเจ้าอย่างแข็งขัน การปล่อยให้พระองค์ เข้าควบคุม คือการเดินไปกับพระองค์ แนวความคิด มโนคติที่หลงผิด ความเห็นและความยุ่งเหยิงในทางโลกทั้งหมดของเรา มลายหายไปในอากาศบางเราเหมือนควัน เราปล่อยให้พระเจ้าครองอำนาจสูงสุดในวิญญาณของเรา เดินไปกับพระองค์ และจึงได้รับพลังเหนือชีวิต เอาชนะโลก และวิญญาณของเราจะโบยบินอย่างอิสระ และได้รับการปลดปล่อย นี่คือบทอวสานเมื่อพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงกลายเป็นกษัตริย์ เราจะไม่เต้นรำและร้องเพลงสรรเสริญ ถวายการสรรเสริญ และถวายเพลงสรรเสริญใหม่ ๆ ได้อย่างไร?

แท้จริงแล้วมีหนทางมากมายที่จะสรรเสริญพระเจ้า ได้แก่ การเรียกพระนามของพระองค์ การเข้าใกล้ชิดพระองค์ การคิดถึงพระองค์ การอ่านบทอธิษฐาน การเข้าร่วมในสามัคคีธรรม การพิจารณาและใคร่ครวญ การอธิษฐาน และเพลงสรรเสริญ ในการสรรเสริญประเภทเหล่านี้มีความสนุกสนาน และมีการเจิม มีพลังในการสรรเสริญ และยังมีภาระด้วย ในการสรรเสริญมีความเชื่อ และมีความเข้าใจใหม่ ๆ

การร่วมมือกับพระเจ้าอย่างแข็งขัน ประสานงานในการปรนนิบัติและกลายเป็นหนึ่ง ทำให้เจตนารมณ์ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ลุล่วงไป เร่งทำให้กลายเป็นร่างฝ่ายวิญญาณที่บริสุทธิ์เร็วขึ้น และเหยียบย่ำซาตาน ทำให้ชะตากรรมซาตานมาถึงบทอวสาน คริสตจักรฟิลาเดลเฟียได้ถูกรับไปอยู่ในการทรงสถิตของ พระเจ้า และได้รับการทำให้สำแดงชัดถึงพระสิริของพระองค์

เชิงอรรถ:

ก. ข้อความต้นฉบับไม่มีวลี “ผลผลิตของ”

ก่อนหน้า:บทที่ 1

ถัดไป:บทที่ 3

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง