บทที่ 114

เราได้สร้างสากลพิภพขึ้น เราได้ทำให้ภูเขา แม่น้ำ และทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้น เราได้ทำให้จักรวาลและสุดปลายแผ่นดินโลกเป็นรูปร่างขึ้น เราได้นำทางบุตรทั้งหลายของเราและประชากรของเรา เราได้บัญชาทุกสรรพสิ่งและเรื่องทั้งหลาย  บัดนี้ เราจะนำทางบรรดาบุตรหัวปีของเรากลับสู่ภูเขาศิโยนของเรา เพื่อหวนคืนสู่ที่ซึ่งเราพักอาศัย และนี่จะเป็นขั้นตอนขั้นสุดท้ายในงานของเรา  ทั้งหมดที่เราได้ทำไปนั้น (ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำจากนับตั้งแต่เวลาแห่งการทรงสร้างจนกระทั่งถึงบัดนี้) เป็นไปเพื่อช่วงระยะของงานของเราในวันนี้ และที่มากไปกว่านั้นก็คือ เป็นไปเพื่อกฎเกณฑ์ของพรุ่งนี้ ราชอาณาจักรของพรุ่งนี้ และเพื่อเราและบรรดาบุตรหัวปีของเราจะได้มีความชื่นชมยินดีชั่วนิรันดร์  นี่คือเป้าหมายของเราในการสร้างทุกสรรพสิ่ง และเป็นสิ่งที่เราจะสัมฤทธิ์ผลในท้ายที่สุดโดยผ่านทางการสร้างของเรา  สิ่งที่เราพูดและทำนั้นมีจุดประสงค์อยู่อย่างหนึ่งและแผนอยู่อย่างหนึ่ง ไม่มีสิ่งใดเลยที่กระทำไปอย่างส่งเดช  ถึงแม้ว่าเราพูดว่ากับเรานั้นทั้งหมดคืออิสรภาพและเสรีภาพ แต่กระนั้นก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำก็มีหลักการ ทั้งหมดที่เราทำอยู่บนพื้นฐานของปัญญาและอุปนิสัยของเรา  พวกเจ้ามีความรู้ความเข้าใจอันใดเกี่ยวกับการนี้บ้างหรือไม่?  นับตั้งแต่เวลาแห่งการทรงสร้างจนกระทั่งถึงวันนี้ นอกเหนือจากบรรดาบุตรหัวปีของเราแล้ว ไม่มีผู้ใดเลยได้มารู้จักเรา และไม่มีผู้ใดเลยได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเรา  ข้อยกเว้นที่เราได้ทำสำหรับบรรดาบุตรหัวปีของเรานั้นก็เป็นเพราะโดยแก่นแท้แล้วพวกเขาคือส่วนหนึ่งของตัวตนของเรา

ตอนที่เราได้สร้างโลก เราได้แบ่งแยกมนุษย์ออกเป็นสี่หมวดหมู่ตามลำดับชั้นโดยสอดคล้องกับข้อพึงประสงค์ทั้งหลายของเรา ซึ่งก็คือ บรรดาบุตรของเรา ประชากรของเรา บรรดาผู้ที่ทำการปรนนิบัติ และพวกที่จะถูกทำลาย  เหตุใดหรือที่บรรดาบุตรหัวปีของเราจึงไม่ถูกรวมอยู่ในรายการแสดงนี้?  นั่นเป็นเพราะบรรดาบุตรหัวปีของเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแห่งการทรงสร้าง พวกเขามาจากเรา และไม่ใช่มนุษยชาติ  เราได้ทำการจัดการเตรียมการสำหรับบรรดาบุตรหัวปีของเราก่อนที่จะได้บังเกิดเป็นมนุษย์ พวกเขาจะมาเกิดในครัวเรือนใดและผู้ใดที่จะอยู่ที่นั่นเพื่อทำงานปรนนิบัติให้กับพวกเขา—สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ได้ถูกวางแผนถ้วนถี่โดยเรา  เรายังได้วางแผนการไว้อีกด้วยว่าเราจะได้รับผู้ใดในบรรดาพวกเขากลับคืนมา ณ เวลาใด  ในบทอวสาน พวกเราจะหวนคืนสู่ศิโยนด้วยกัน  การนี้ได้ถูกวางแผนการถ้วนถี่ทั้งหมดก่อนการทรงสร้าง ดังนั้นจึงไม่มีมนุษย์คนใดเลยที่รู้เกี่ยวกับการนี้และการนี้ก็ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มใด เพราะเหล่านี้คือกิจธุระของศิโยน  ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเราได้บังเกิดเป็นมนุษย์ เราไม่ได้ให้ปฏิภาณนี้แก่มนุษย์ และดังนั้นจึงไม่มีใครเลยที่ได้รู้สิ่งเหล่านั้น  เมื่อพวกเจ้าหวนคืนสู่ศิโยน พวกเจ้าจะรู้ว่าพวกเจ้าเคยเป็นอย่างไรในอดีต พวกเจ้าเป็นอย่างไรในตอนนี้ และสิ่งที่พวกเจ้าได้ทำในชีวิตนี้  ในขณะนี้เราเพียงกำลังบอกสิ่งเหล่านี้แก่พวกเจ้าอย่างชัดแจ้งและทีละน้อยๆ มิฉะนั้นแล้วพวกเจ้าก็คงจะไม่เข้าใจ ไม่สำคัญว่าพวกเจ้าได้ทุ่มความพยายามออกไปมากเท่าใด และเจ้าคงจะขัดจังหวะการบริหารจัดการของเรา  ในวันนี้ แม้ว่าเราถูกแยกจากบรรดาบุตรหัวปีส่วนใหญ่ของเราในข้อกำหนดด้านเนื้อหนัง แต่พวกเราก็เป็นของพระวิญญาณหนึ่งเดียว และในขณะที่รูปลักษณ์ทางกายภาพของพวกเราอาจแตกต่างกัน พวกเราก็เป็นของพระวิญญาณหนึ่งเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงเบื้องปลาย  อย่างไรก็ตาม พงศ์พันธุ์ของซาตานต้องไม่ใช้การนี้เป็นโอกาสเหมาะที่จะฉวยประโยชน์  ไม่สำคัญว่าเจ้าอำพรางตัวเจ้าเองอย่างไร มันยังคงผิวเผิน และเราจะไม่เห็นชอบ  ดังนั้น คนเราจึงสามารถเห็นได้จากการนี้ว่า พวกที่มุ่งเน้นเรื่องผิวเผินและพยายามเลียนแบบเราภายนอกนั้นย่อมเป็นซาตานร้อยทั้งร้อยแน่นอน  เพราะจิตวิญญาณของพวกเขาแตกต่างออกไปและพวกเขาไม่ใช่ผู้ที่เป็นที่รักของเรา ไม่สำคัญว่าพวกเขาเลียนแบบเราอย่างไร พวกเขาก็เป็นอะไรที่ไม่เหมือนกับเราเลย  ยิ่งไปกว่านั้น เพราะบรรดาบุตรหัวปีของเราโดยแก่นแท้แล้วมีวิญญาณเดียวกับเรา ต่อให้พวกเขาไม่เลียนแบบเรา พวกเขาก็พูดและปฏิบัติตนในหนทางเดียวกับเรา และพวกเขาทั้งหมดล้วนซื่อสัตย์ ปราศจากราคี และเปิดกว้าง (ผู้คนเหล่านั้นกำลังขาดพร่องในสติปัญญาเพราะประสบการณ์อันจำกัดของพวกเขาในโลก และดังนั้นการขาดพร่องสติปัญญาจึงไม่ใช่ข้อตำหนิในบรรดาบุตรหัวปีของเรา เมื่อพวกเขาหวนคืนสู่ร่างกาย ทุกอย่างก็จะถูกหมด)  ดังนั้นเพราะเหตุผลซึ่งบรรยายไว้ข้างต้นนั่นเองที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติเดิมของพวกเขา โดยไม่สำคัญว่าเราจัดการกับพวกเขาอย่างไรก็ตาม  กระนั้นบรรดาบุตรหัวปีของเราก็คล้อยตามเจตจำนงของเราโดยที่เราไม่ต้องจัดการกับพวกเขา  นี่เป็นเพราะพวกเราเป็นของพระวิญญาณหนึ่งเดียว  ในจิตวิญญาณของพวกเขา พวกเขารู้สึกถึงความเต็มใจที่จะสละให้เราโดยพร้อมสรรพ  ดังนั้นนอกจากบรรดาบุตรหัวปีของเราแล้ว ก็ไม่มีใครเลยที่คำนึงถึงเจตจำนงของเราอย่างจริงแท้และอย่างจริงใจ มีเพียงภายหลังจากที่เราพิชิตซาตานแล้วเท่านั้นพวกเขาจึงเต็มใจที่จะทำงานปรนนิบัติเพื่อเรา

 สติปัญญาของเราและบรรดาบุตรหัวปีของเรายืนเหนือทั้งหมดและมีสิทธิพิเศษเหนือทั้งหมด และไม่มีสิ่งใดหรือบุคคลใดหรือเรื่องใดเลยที่กล้าขวางทาง  ยิ่งไปกว่านั้น ไม่มีบุคคลใด เรื่องใด หรือสิ่งใดที่สามารถมีสิทธิพิเศษเหนือสิ่งเหล่านั้น และแทนที่จะเป็นนั้น ทั้งหมดกลับนบนอบต่อหน้าสภาวะบุคคลของเราอย่างเชื่อฟังแทน  นี่คือข้อเท็จจริงหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นต่อตาของคนเราจริงๆ และเป็นข้อเท็จจริงหนึ่งที่เราได้สัมฤทธิ์แล้ว  ใครก็ตามที่ดื้อแพ่งที่จะไม่เชื่อฟัง (พวกที่ไม่เชื่อฟังยังคงอ้างอิงถึงซาตาน และพวกที่ถูกซาตานครอบครองไม่ต้องกังขาเลยว่าไม่ได้เป็นสิ่งอื่นใดนอกจากซาตาน) แน่นอนว่าเราจะทำลายพวกเขาอย่างถอนรากถอนโคน เพื่อที่จะได้ไม่มีเรื่องเดือดร้อนในอนาคต พวกเขาจะตายลงทันทีจากการตีสอนของเรา  ซาตานชนิดนี้คือพวกที่ไม่เต็มใจที่จะทำการปรนนิบัติเรา  สิ่งเหล่านี้ได้ยืนต่อต้านเราอย่างดื้อด้านเสมอมานับตั้งแต่การทรงสร้าง และในวันนี้สิ่งเหล่านี้ก็ดื้อแพ่งที่จะไม่เชื่อฟังเรา  (ผู้คนไร้ความสามารถที่จะเห็นการนี้ได้เพราะมันเป็นเพียงเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณ  บุคคลชนิดนี้เป็นตัวแทนซาตานชนิดนี้)  เราจะทำลายพวกเขาเสียก่อน ก่อนที่สิ่งอื่นใดจะพร้อม โดยปล่อยให้พวกเขารับความมีวินัยของการลงโทษอันรุนแรงไว้ตลอดกาล  (“ทำลาย” ในที่นี้มิได้มีความหมายว่า “การทำให้พวกเขาไม่ดำรงอยู่อีกต่อไป” แต่กลับหมายถึงขอบข่ายของความเหี้ยมโหดที่พวกเขาจะตกไปอยู่ภายใต้  คำว่า “ทำลาย” ในที่นี้แยกชัดจากคำศัพท์ “ทำลาย” ที่ใช้สำหรับพวกที่จะถูกทำลาย)  พวกเขาจะร่ำไห้และขบเขี้ยวเคี้ยวฟันไปตลอดชั่วกาลนาน โดยไม่มีบทอวสานใด  จินตนาการของมนุษย์ไม่สามารถอย่างที่สุดที่จะมโนภาพฉากเหตุการณ์นั้นได้  ด้วยการคิดแบบมนุษย์ของมวลมนุษย์ พวกเขาไร้ความสามารถที่จะมโนภาพเกี่ยวกับสิ่งทางจิตวิญญาณทั้งหลาย และดังนั้นจึงมีสิ่งทั้งหลายอีกมากที่พวกเจ้าจะเข้าใจเฉพาะหลังจากที่หวนคืนสู่ศิโยนแล้วเท่านั้น

 ในบ้านในอนาคตของเรา จะไม่มีผู้ใดเลยเว้นแต่บรรดาบุตรหัวปีของเรากับเรา และมีเพียงในเวลานั้นเท่านั้น เป้าหมายของเราจึงจะไปถึงได้และแผนของเราจะมาเกิดดอกผลเต็มที่ ด้วยเหตุที่ทั้งหมดจะถูกคืนสู่สภาวะดั้งเดิมของมันและทั้งหมดจะถูกจำแนกจำพวกโดยสอดคล้องกับประเภทของมัน  บรรดาบุตรหัวปีของเราจะเป็นของเรา บรรดาบุตรหัวปีและประชากรของเราจะเป็นของท่ามกลางสิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งหลาย และพวกคนปรนนิบัติและผู้ที่ถูกทำลายจะเป็นของซาตาน  หลังจากการพิพากษาโลกแล้ว เราและบรรดาบุตรหัวปีของเราจะเริ่มต้นชีวิตแห่งพระเจ้าอีกครั้ง และพวกเขาจะไม่มีวันทิ้งเราไปและจะอยู่ร่วมกับเราเสมอไป  ความล้ำลึกทั้งหมดที่ไม่สามารถเข้าใจได้โดยจิตใจมนุษย์จะถูกเปิดเผยแก่พวกเจ้าทีละนิดๆ  ตลอดทั่วทั้งประวัติศาสตร์ ได้มีผู้คนเกินคณานับที่ได้พลีชีพเพราะเรา ยอมถวายตัวพวกเขาเองให้เรา แต่จะว่าไปแล้วผู้คนก็คือสิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งหลายและไม่สำคัญว่าพวกเขาจะดีงามเพียงใด พวกเขาก็ไม่สามารถได้รับการจำแนกชั้นว่าเป็นพระเจ้า นี่คือครรลองแห่งเหตุการณ์ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ และมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใครก็ตาม  จะว่าไปแล้ว เป็นพระเจ้านั่นเองที่ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง ในขณะที่ผู้คนคือสิ่งมีชีวิตทรงสร้างทั้งหลาย และจะว่าไปแล้วซาตานคือเป้าแห่งการทำลายล้างของเราและปัจจามิตรซึ่งเป็นที่เกลียดชังของเรา—นี่คือความหมายที่แท้จริงที่สุดของคำพูดที่ว่า “แม้ภูเขาและแม่น้ำอาจแปรผันและแปลงสภาพ แต่ธรรมชาติของคนเรานั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง”  การอยู่ในสภาพเงื่อนไขนี้และช่วงระยะนี้ในตอนนี้เป็นลางบอกเหตุว่าเราและบรรดาบุตรหัวปีของเราจะเข้าสู่การหยุดพัก  นี่เป็นเพราะงานของเราในโลกครบบริบูรณ์อย่างถ้วนทั่ว และขั้นตอนถัดไปของงานของเราจะพึงประสงค์ให้เราหวนคืนสู่ร่างกายเพื่อที่จะทำงานนั้นให้ครบบริบูรณ์  เหล่านี้คือขั้นตอนทั้งหลายของงานของเรา ซึ่งเราได้วางแผนไว้นานมาแล้ว  ประเด็นนี้ต้องถูกมองเห็นอย่างชัดเจน มิฉะนั้นแล้วผู้คนส่วนใหญ่ก็จะฝ่าฝืนประกาศกฤษฎีกาบริหารของเรา

ก่อนหน้า: บทที่ 113

ถัดไป: บทที่ 115

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การรู้จักพระราชกิจของพระเจ้าในวันนี้

การรู้จักพระราชกิจของพระเจ้าในยุคสมัยนี้ โดยส่วนใหญ่แล้ว คือการรู้ว่าสิ่งใดคือพันธกิจหลักในยุคสุดท้ายของพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้