บทที่ 57

เจ้าได้ตรวจดูแต่ละความคิดและแนวคิดของเจ้า และทุกการกระทำของเจ้าหรือยัง?  เจ้ามีแนวคิดที่ชัดเจนไหมว่าอย่างไหนในสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับเจตจำนงของเรา และอย่างไหนไม่สอดคล้อง?  เจ้าไม่สามารถที่จะหยั่งรู้การนี้โดยสิ้นเชิง!  เหตุใดเจ้าจึงไม่มาเบื้องหน้าเรา?  เป็นเพราะเราจะไม่บอกเจ้า หรือเป็นเพราะเหตุผลอื่นบางอย่าง?  เจ้าควรรู้ไว้ดังนี้!  จงรู้ว่าพวกที่ละเลยย่อมไม่สามารถจับความเข้าใจในเจตจำนงของเราหรือรับความกระจ่างหรือวิวรณ์ที่ยิ่งใหญ่อันใดไว้อย่างสิ้นเชิง

เจ้าได้ค้นพบเหตุผลที่คริสตจักรไม่สามารถได้รับการบำรุงเลี้ยงและขาดพร่องการสามัคคีธรรมที่แท้จริงหรือยัง?  เจ้าตระหนักรู้ไหมว่าปัจจัยที่ได้นำทางมาสู่การนี้ มีกี่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจ้า?  เราได้อบรมเจ้าให้จัดเตรียมชีวิตและให้เปล่งเสียงของเรา  เจ้าได้ทำสิ่งเหล่านี้หรือยัง?  เจ้าสามารถรับผิดชอบการถ่วงความก้าวหน้าในชีวิตของพี่น้องชายหญิงของเจ้าหรือ?  เมื่อเจ้าเผชิญกับประเด็นปัญหา แทนที่จะสงบและใจเย็น เจ้ากลับกลัดกลุ้ม  เจ้าช่างไม่รู้เท่าทันอย่างแท้จริง!  เสียงของเราควรถูกเปล่งไปยังวิสุทธิชนทั้งหลาย  จงอย่าข่มปรามพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และจงอย่าถ่วงเราไว้โดยผ่านทางการผัดวันประกันพรุ่ง การทำเช่นนั้นไม่ให้ผลดีแก่ผู้ใด  เราต้องการให้เจ้ามอบอุทิศตัวเจ้าเองแก่เราอย่างสมบูรณ์ทางกายและทางใจ เพื่อที่ทุกความคิดและแนวคิดของเจ้าจะเป็นไปเพื่อเรา เพื่อที่เจ้าจะมีส่วนในความคิดและความกังวลสนใจของเรา และเพื่อที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทำจะเป็นไปเพื่อราชอาณาจักรของวันนี้และการบริหารจัดการของเรา และไม่ใช่เพื่อตัวเจ้าเอง  เฉพาะการนั้นเท่านั้นที่จะทำให้หัวใจของเราพึงพอใจ

ไม่มีสิ่งใดที่เราได้ทำไปแล้วนั้นไร้ซึ่งข้อพิสูจน์  เหตุใดเจ้าจึงไม่เอาอย่างเราเล่า?  เหตุใดเจ้าจึงไม่แสวงหาข้อพิสูจน์สำหรับสิ่งที่เจ้าทำ?  เจ้าจะให้เรากล่าวสิ่งใดมากไปกว่านี้อีกหรือ?  เราได้จูงมือเจ้าเพื่อสอนเจ้า ถึงกระนั้นเจ้าก็ยังไม่สามารถเรียนรู้  เจ้าช่างโง่เง่าเหลือเกิน!  เจ้าปรารถนาที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้งหรือไร?  จงอย่าท้อใจ  เจ้าต้องรวบรวมสติของเจ้าอีกครั้ง และมอบอุทิศตัวเจ้าอย่างหมดสิ้นในนามของความหวังและความปรารถนาที่มีร่วมกันของเหล่าวิสุทธิชน  จงจำวจนะเหล่านี้ไว้ ความว่า “ถึงบรรดาผู้ที่สละเพื่อเราอย่างจริงใจ เราจะอวยพรเจ้าเป็นอันมากอย่างแน่นอน”

สิ่งใดก็ตามที่เจ้าทำจะต้องทำอย่างมีระเบียบแบบแผน ไม่ใช่อย่างส่งเดช  เจ้ากล้าอ้างอย่างแท้จริงหรือว่าเจ้ารู้สภาวะของเหล่าวิสุทธิชนเหมือนหลังมือของเจ้าเอง?  นั่นแสดงว่าเจ้ากำลังขาดพร่องปัญญา ว่าเจ้าไม่ได้มองเรื่องนี้อย่างจริงจังเลย และว่าเจ้าไม่ได้ใช้เวลากับมันเลย  หากเจ้าสามารถใช้เวลาทั้งหมดของเจ้ากับการนี้อย่างแท้จริง เช่นนั้นแล้วเจ้าจะมองเห็นนั่นเองว่าสภาวะภายในของเจ้าน่าจะเป็นเช่นไร  เจ้าไม่พยายามใช้ความมานะส่วนตัว เจ้าเอาแต่มองหาเหตุผลเชิงวัตถุวิสัยเท่านั้น โดยไม่แสดงการคำนึงถึงเจตจำนงของเราสักส่วนเสี้ยว  นั่นทำให้เราเสียใจอย่างลึกซึ้ง!  จงอย่าทำเช่นนี้ต่อไป!  จะเป็นได้ไหมว่าเจ้าไม่ยอมรับพรทั้งหลายที่เราได้ให้เจ้าไปแล้ว?

โอ พระเจ้า!  ลูกของพระองค์เป็นหนี้พระองค์  ลูกไม่ได้มองพระราชกิจของพระองค์อย่างจริงจังหรือแสดงให้เห็นการคำนึงถึงน้ำพระทัยของพระองค์ อีกทั้งลูกไม่ได้สัตย์ซื่อต่อการเตือนสติของพระองค์  ลูกของพระองค์ปรารถนาที่จะเปลี่ยนทั้งหมดนี้ให้ดีขึ้น  ขอพระองค์โปรดอย่าทอดทิ้งลูก และขอพระองค์โปรดดำเนินพระราชกิจของพระองค์โดยผ่านทางลูกต่อไปจนเสร็จสิ้น  โอ พระเจ้า!  โปรดอย่าทรงทิ้งลูกของพระองค์ให้เหลือตัวคนเดียว!  ตรงกันข้าม ได้โปรดอยู่เป็นเพื่อนลูกในทุกชั่วขณะ  โอ พระเจ้า!  ลูกของพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงรักลูก แม้กระนั้นลูกก็ไม่สามารถจับความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระองค์ ลูกไม่รู้วิธีแสดงให้เห็นการคำนึงถึงพระภาระของพระองค์หรือวิธีทำให้ลุล่วงซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ไว้วางพระทัยมอบหมายให้ลูกทำ  นับประสาอะไรที่ลูกจะรู้วิธีเลี้ยงดูคริสตจักร  พระองค์ทรงตระหนักรู้ว่าลูกหดหู่ใจและเป็นทุกข์ยิ่งในเรื่องนี้  โอ พระเจ้า!  ได้โปรดทรงนำลูกตลอดเวลา  มีเพียงตอนนี้เท่านั้นที่ลูกรู้สึกว่าลูกกำลังขาดพร่องมากเพียงใด—ลูกขาดพร่องมากมายเกินไป!  ลูกเพียงไม่สามารถบรรยายได้ว่ามากเพียงใดเท่านั้น  ขอพระหัตถ์ที่เปี่ยมมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์แสดงพระคุณให้ลูกของพระองค์เห็น สนับสนุนลูกตลอดเวลา และทำให้ลูกสามารถหมอบราบเฉพาะพระพักตร์พระองค์อย่างสมบูรณ์ โดยไม่เลือกด้วยตัวลูกเองอีกต่อไปและไม่มีความคิดหรือแนวคิดของตัวลูกเองอีกต่อไป  โอ พระเจ้า!  พระองค์ทรงทราบว่าลูกของพระองค์ปรารถนาที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของพระองค์และเพื่อประโยชน์แห่งราชอาณาจักรของวันนี้  พระองค์ทรงทราบว่าลูกกำลังคิดสิ่งใดและลูกกำลังทำสิ่งใด ณ ชั่วขณะนี้  โอ พระเจ้า!  โปรดทรงสำรวจค้นลูกด้วยพระองค์เอง  ลูกขอเพียงว่าพระองค์ทรงพระดำเนินกับลูกและยังคงอยู่กับลูกตลอดเวลาในชีวิต เพื่อที่พระกำลังของพระองค์จะร่วมทางไปพร้อมกับทุกสิ่งที่ลูกทำ

ก่อนหน้า: บทที่ 56

ถัดไป: บทที่ 58

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การปฏิบัติ (3)

พวกเจ้าต้องมีความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระ ในการมีความสามารถที่จะกินและดื่มพระวจนะของพระเจ้าด้วยตัวพวกเจ้าเอง...

การทรงปรากฏของพระเจ้าได้นำมาซึ่งยุคใหม่

แผนการบริหารจัดการนานหกพันปีของพระเจ้ากำลังจะสิ้นสุดลง และประตูแห่งราชอาณาจักรได้ถูกเปิดออกแล้วให้กับทุกคนที่แสวงหาการทรงปรากฏของพระองค์...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้