บทที่ 57

เจ้าได้ตรวจดูแต่ละความคิดและแนวคิดของเจ้า และทุกการกระทำของเจ้าหรือยัง? เจ้ามีแนวคิดที่ชัดเจนไหมว่าอย่างไหนในสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับเจตจำนงของเรา และอย่างไหนไม่สอดคล้อง? เจ้าไม่สามารถที่จะหยั่งรู้การนี้โดยสิ้นเชิง! เหตุใดเจ้าจึงไม่มาเบื้องหน้าเรา? เป็นเพราะเราจะไม่บอกเจ้า หรือเป็นเพราะเหตุผลอื่นบางอย่าง? เจ้าควรรู้ไว้ดังนี้! จงรู้ว่าพวกที่ละเลยย่อมไม่สามารถจับความเข้าใจในเจตจำนงของเราหรือรับความกระจ่างหรือวิวรณ์ที่ยิ่งใหญ่อันใดไว้อย่างสิ้นเชิง

เจ้าได้ค้นพบเหตุผลที่คริสตจักรไม่สามารถได้รับการบำรุงเลี้ยงและขาดพร่องการสามัคคีธรรมที่แท้จริงหรือยัง? เจ้าตระหนักรู้ไหมว่าปัจจัยที่ได้นำทางมาสู่การนี้ มีกี่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจ้า? เราได้อบรมเจ้าให้จัดเตรียมชีวิตและให้เปล่งเสียงของเรา เจ้าได้ทำสิ่งเหล่านี้หรือยัง? เจ้าสามารถรับผิดชอบการถ่วงความก้าวหน้าในชีวิตของพี่น้องชายหญิงของเจ้าหรือ? เมื่อเจ้าเผชิญกับประเด็นปัญหา แทนที่จะสงบและใจเย็น เจ้ากลับกลัดกลุ้ม เจ้าช่างไม่รู้เท่าทันอย่างแท้จริง! เสียงของเราควรถูกเปล่งไปยังวิสุทธิชนทั้งหลาย จงอย่าข่มปรามพระราชกิจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ และจงอย่าถ่วงเราไว้โดยผ่านทางการผัดวันประกันพรุ่ง การทำเช่นนั้นไม่ให้ผลดีแก่ผู้ใด เราต้องการให้เจ้ามอบอุทิศตัวเจ้าเองแก่เราอย่างสมบูรณ์ทางกายและทางใจ เพื่อที่ทุกความคิดและแนวคิดของเจ้าจะเป็นไปเพื่อเรา เพื่อที่เจ้าจะมีส่วนในความคิดและความกังวลสนใจของเรา และเพื่อที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าทำจะเป็นไปเพื่อราชอาณาจักรของวันนี้และการบริหารจัดการของเรา และไม่ใช่เพื่อตัวเจ้าเอง เฉพาะการนั้นเท่านั้นที่จะทำให้หัวใจของเราพึงพอใจ

ไม่มีสิ่งใดที่เราได้ทำไปแล้วนั้นไร้ซึ่งข้อพิสูจน์ เหตุใดเจ้าจึงไม่เอาอย่างเราเล่า? เหตุใดเจ้าจึงไม่แสวงหาข้อพิสูจน์สำหรับสิ่งที่เจ้าทำ? เจ้าจะให้เรากล่าวสิ่งใดมากไปกว่านี้อีกหรือ? เราได้จูงมือเจ้าเพื่อสอนเจ้า ถึงกระนั้นเจ้าก็ยังไม่สามารถเรียนรู้ เจ้าช่างโง่เง่าเหลือเกิน! เจ้าปรารถนาที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้งหรือไร? จงอย่าท้อใจ เจ้าต้องรวบรวมสติของเจ้าอีกครั้ง และมอบอุทิศตัวเจ้าอย่างหมดสิ้นในนามของความหวังและความปรารถนาที่มีร่วมกันของเหล่าวิสุทธิชน จงจำวจนะเหล่านี้ไว้ ความว่า “ถึงบรรดาผู้ที่สละเพื่อเราอย่างจริงใจ เราจะอวยพรเจ้าเป็นอันมากอย่างแน่นอน”

สิ่งใดก็ตามที่เจ้าทำจะต้องทำอย่างมีระเบียบแบบแผน ไม่ใช่อย่างส่งเดช เจ้ากล้าอ้างอย่างแท้จริงหรือว่าเจ้ารู้สภาวะของเหล่าวิสุทธิชนเหมือนหลังมือของเจ้าเอง? นั่นแสดงว่าเจ้ากำลังขาดพร่องปัญญา ว่าเจ้าไม่ได้มองเรื่องนี้อย่างจริงจังเลย และว่าเจ้าไม่ได้ใช้เวลากับมันเลย หากเจ้าสามารถใช้เวลาทั้งหมดของเจ้ากับการนี้อย่างแท้จริง เช่นนั้นแล้วเจ้าจะมองเห็นนั่นเองว่าสภาวะภายในของเจ้าน่าจะเป็นเช่นไร เจ้าไม่พยายามใช้ความมานะส่วนตัว เจ้าเอาแต่มองหาเหตุผลเชิงวัตถุวิสัยเท่านั้น โดยไม่แสดงการคำนึงถึงเจตจำนงของเราสักส่วนเสี้ยว นั่นทำให้เราเสียใจอย่างลึกซึ้ง! จงอย่าทำเช่นนี้ต่อไป! จะเป็นได้ไหมว่าเจ้าไม่ยอมรับพรทั้งหลายที่เราได้ให้เจ้าไปแล้ว?

โอ พระเจ้า! ลูกของพระองค์เป็นหนี้พระองค์ ลูกไม่ได้มองพระราชกิจของพระองค์อย่างจริงจังหรือแสดงให้เห็นการคำนึงถึงน้ำพระทัยของพระองค์ อีกทั้งลูกไม่ได้สัตย์ซื่อต่อการเตือนสติของพระองค์ ลูกของพระองค์ปรารถนาที่จะเปลี่ยนทั้งหมดนี้ให้ดีขึ้น ขอพระองค์โปรดอย่าทอดทิ้งลูก และขอพระองค์โปรดดำเนินพระราชกิจของพระองค์โดยผ่านทางลูกต่อไปจนเสร็จสิ้น โอ พระเจ้า! โปรดอย่าทรงทิ้งลูกของพระองค์ให้เหลือตัวคนเดียว! ตรงกันข้าม ได้โปรดอยู่เป็นเพื่อนลูกในทุกชั่วขณะ โอ พระเจ้า! ลูกของพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงรักลูก แม้กระนั้นลูกก็ไม่สามารถจับความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระองค์ ลูกไม่รู้วิธีแสดงให้เห็นการคำนึงถึงพระภาระของพระองค์หรือวิธีทำให้ลุล่วงซึ่งสิ่งที่พระองค์ได้ไว้วางพระทัยมอบหมายให้ลูกทำ นับประสาอะไรที่ลูกจะรู้วิธีเลี้ยงดูคริสตจักร พระองค์ทรงตระหนักรู้ว่าลูกหดหู่ใจและเป็นทุกข์ยิ่งในเรื่องนี้ โอ พระเจ้า! ได้โปรดทรงนำลูกตลอดเวลา มีเพียงตอนนี้เท่านั้นที่ลูกรู้สึกว่าลูกกำลังขาดพร่องมากเพียงใด—ลูกขาดพร่องมากมายเกินไป! ลูกเพียงไม่สามารถบรรยายได้ว่ามากเพียงใดเท่านั้น ขอพระหัตถ์ที่เปี่ยมมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์แสดงพระคุณให้ลูกของพระองค์เห็น สนับสนุนลูกตลอดเวลา และทำให้ลูกสามารถหมอบราบเฉพาะพระพักตร์พระองค์อย่างสมบูรณ์ โดยไม่เลือกด้วยตัวลูกเองอีกต่อไปและไม่มีความคิดหรือแนวคิดของตัวลูกเองอีกต่อไป โอ พระเจ้า! พระองค์ทรงทราบว่าลูกของพระองค์ปรารถนาที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของพระองค์และเพื่อประโยชน์แห่งราชอาณาจักรของวันนี้ พระองค์ทรงทราบว่าลูกกำลังคิดสิ่งใดและลูกกำลังทำสิ่งใด ณ ชั่วขณะนี้ โอ พระเจ้า! โปรดทรงสำรวจค้นลูกด้วยพระองค์เอง ลูกขอเพียงว่าพระองค์ทรงพระดำเนินกับลูกและยังคงอยู่กับลูกตลอดเวลาในชีวิต เพื่อที่พระกำลังของพระองค์จะร่วมทางไปพร้อมกับทุกสิ่งที่ลูกทำ

ก่อนหน้า: บทที่ 56

ถัดไป: บทที่ 58

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ไปสู่บั้นปลาย

เมื่อใดก็ตามที่พาดพิงถึงเรื่องของบั้นปลาย พวกเจ้าปฏิบัติต่อมันด้วยความจริงจังเป็นพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้น...

วิธีรู้จักพระอุปนิสัยของพระเจ้าและบรรดาผลลัพธ์ที่พระราชกิจของพระองค์จะสัมฤทธิ์ผล

ก่อนอื่น พวกเราจงมาขับร้องเพลงสรรเสริญกันเถิด: เพลงเฉลิมราชอาณาจักร (1) ราชอาณาจักรเคลื่อนลงสถิตบนพิภพ เสียงร้องคลอตาม: มหาชนแซ่ซ้องพระเจ้า...

ความแตกต่างในแก่นแท้ระหว่างพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์กับประชากรซึ่งพระเจ้าทรงใช้งาน

หลายปีมานี้เป็นเวลาที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงกำลังค้นหามาตลอดขณะที่พระองค์ทรงพระราชกิจบนแผ่นดินโลก...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้