บทที่ 34

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าแท้จริงผู้ทรงครบถ้วนบริบูรณ์ ทรงสัมฤทธิ์ทุกสิ่ง ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้น!  พระองค์ไม่เพียงทรงถือดาวทั้งเจ็ดดวง ทรงมีพระวิญญาณทั้งเจ็ด ทรงมีพระเนตรทั้งเจ็ด ทรงแกะตราผนึกทั้งเจ็ด และทรงเปิดหนังสือม้วนทั้งเจ็ดเท่านั้น แต่ที่มากยิ่งกว่านั้นคือ พระองค์ทรงบริหารภัยพิบัติทั้งเจ็ดและชามทั้งเจ็ดใบ และทรงเปิดเผยเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ด  พระองค์ทรงเป่าแตรทั้งเจ็ดนานมาแล้วด้วยเช่นกัน!  ทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างและทำให้ครบบริบูรณ์ควรสรรเสริญพระองค์ ถวายพระสิริแด่พระองค์ และยกย่องพระบัลลังก์ของพระองค์  โอ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์!  พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง  พระองค์ได้ทรงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จลุล่วง และเมื่อมีพระองค์ ทั้งหมดก็ครบบริบูรณ์ สว่างไสว ถูกปลดปล่อย เป็นอิสระ แข็งแรง และเต็มไปด้วยพลังอำนาจ!  ไม่มีสิ่งใดถูกซ่อนเร้นหรือปกปิดไว้เลย เมื่อมีพระองค์ความล้ำลึกทั้งหมดถูกเปิดเผย  ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ได้ทรงพิพากษาศัตรูจำนวนมากมายของพระองค์ พระองค์ทรงเปิดเผยพระบารมีของพระองค์ ทรงสำแดงไฟที่เดือดดาลของพระองค์ พระองค์ทรงแสดงออกซึ่งพระพิโรธของพระองค์ และที่มากกว่านั้นคือ พระองค์ทรงแสดงพระสิริอันไม่สิ้นสุดเต็มที่ เป็นนิรันดร์กาล แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของพระองค์!  กลุ่มชนทั้งปวงควรตื่นขึ้นมาแซ่ซ้องและร้องเพลงโดยไม่สงวนท่าที เชิดชูพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ทรงจริงแท้อย่างบริบูรณ์ ผู้ทรงพระชนม์ทั้งสิ้น ผู้ทรงโอบอ้อมอารี ผู้ทรงเปี่ยมสง่าราศีและแท้จริงพระองค์นี้ ผู้ทรงมาจากนิรันดร์กาลสู่นิรันดร์กาล  พระบัลลังก์ของพระองค์ควรได้รับการยกย่องอย่างเนืองนิตย์ พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ได้รับการสรรเสริญและได้รับพระเกียรติ  นี่คือเจตจำนงชั่วนิรันดร์—ของพระเจ้า—ของเรา และเป็นพระพรอันไร้ขีดจำกัดที่พระองค์ทรงเปิดเผยและประทานแก่พวกเรา!  ใครในท่ามกลางพวกเราที่ไม่ได้สืบทอดพระพร?  การที่จะสืบทอดพระพรของพระเจ้า คนเราต้องยกย่องพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์และมาอยู่ล้อมรอบพระบัลลังก์ของพระองค์ในการนมัสการ  บรรดาผู้ที่ไปอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ด้วยสิ่งจูงใจอื่นและด้วยเจตนาอื่นจะถูกทำให้หลอมละลายโดยไฟที่เดือดดาลของพระองค์  วันนี้คือวันที่พวกศัตรูของพระองค์จะถูกพิพากษา และก็เป็นวันนี้ด้วยเช่นกันที่พวกเขาจะพินาศ  ยิ่งไปกว่านั้น นั่นยังเป็นวันที่เรา พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะถูกเปิดเผย และวันที่เราจะได้รับสง่าราศีและเกียรติ  โอ กลุ่มชนทั้งปวง!  จงลุกขึ้นโดยเร็วเพื่อเชิดชูและต้อนรับพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ซึ่งทรงส่งความเมตตามายังพวกเรา ทรงปฏิบัติความรอดและประทานพระพรแก่พวกเรา ทรงทำให้บรรดาบุตรของพระองค์ครบบริบูรณ์และสัมฤทธิ์ราชอาณาจักรของพระองค์อย่างประสบความสำเร็จนับจากโบราณกาลจนถึงนิรันดร์กาล!  นี่คือกิจการอันน่าอัศจรรย์ของพระเจ้า!  นี่คือการลิขิตไว้ล่วงหน้าและการจัดการเตรียมการชั่วนิรันดร์ของพระเจ้า—ที่พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อช่วยพวกเราให้รอด ทำให้พวกเราครบบริบูรณ์ และนำพาพวกเราให้เข้าสู่สง่าราศีด้วยพระองค์เอง

พวกที่ไม่ลุกขึ้นและไม่เป็นพยานคือพวกบรรพชนของคนตาบอดและกษัตริย์แห่งความไม่รู้เท่าทัน  พวกเขาจะกลายเป็นไม่รู้เท่าทันไปชั่วนิรันดร์ กลายเป็นคนโง่ไปตลอดกาล เป็นคนตายชั่วนิรันดร์ผู้ตาบอด  วิญญาณของพวกเราควรจะตื่นรู้ก็เพราะเหตุผลนี้!  ผู้คนทั้งปวงควรลุกขึ้น!  จงแซ่ซ้อง สรรเสริญ เชิดชูอย่างไม่รู้สิ้นสุดแด่องค์กษัตริย์ผู้เปี่ยมพระสิริ พระบิดาแห่งความปรานี พระบุตรแห่งการไถ่ พระวิญญาณทั้งเจ็ดผู้ทรงไพบูลย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงนำพาไฟเดือดดาลอันเปี่ยมบารมีและการพิพากษาอันชอบธรรมและผู้ทรงพอเพียง ทรงไพบูลย์ ทรงมหิทธิฤทธิ์ และทรงบริบูรณ์อย่างที่สุด  พระบัลลังก์ของพระองค์จะได้รับการยกย่องไปตลอดกาล!  บรรดาผู้คนทั้งปวงควรได้เห็นว่านี่คือพระปรีชาญาณของพระเจ้า เป็นเส้นทางที่น่าอัศจรรย์สู่ความรอดและการสัมฤทธิ์น้ำพระทัยอันทรงพระเกียรติของพระองค์  หากเราไม่ลุกขึ้นและเป็นพยาน เช่นนั้นแล้ว ทันทีที่ชั่วขณะนี้ได้ผ่านไป ก็จะไม่มีการกลับไปอีก  ไม่ว่าเราจะได้รับพระพรหรือโชคร้ายหรือไม่ ก็จะได้รับการตัดสินในระหว่างช่วงระยะปัจจุบันนี้ของการเดินทางของเรา โดยมีพื้นฐานอยู่บนสิ่งที่พวกเราทำ สิ่งที่พวกเราคิด และสิ่งที่พวกเรากำลังใช้ชีวิตตามอยู่ในขณะนี้  พวกเจ้าควรจะกระทำการอย่างไรเล่า?  จงเป็นพยานและยกย่องพระเจ้าไปตลอดกาล ยกย่องพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย—พระเจ้าที่แท้จริงผู้ทรงเอกลักษณ์ชั่วนิรันดร์!

นับจากนี้ไป เจ้าควรมองเห็นอย่างชัดเจนว่าพวกที่ไม่เป็นพยานให้กับพระเจ้า—พวกที่ไม่เป็นพยานให้กับพระเจ้าที่แท้จริงผู้ทรงเอกลักษณ์พระองค์นี้ รวมถึงพวกที่เก็บงำความสงสัยเกี่ยวกับพระองค์ไว้—พวกเขาทั้งหมดล้วนเจ็บป่วยและตายแล้ว และเป็นพวกที่เยาะเย้ยท้าทายพระเจ้า!  พระวจนะของพระเจ้าได้รับการพิสูจน์แล้วจากสมัยโบราณว่า ใครไม่รวบรวมไว้กับเราก็ทำให้กระจัดกระจาย และใครไม่อยู่ฝ่ายเราก็ต่อต้านเรา นี่คือความจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งถูกสลักไว้ในศิลา!  พวกที่ไม่เป็นพยานให้กับพระเจ้าก็เป็นข้ารับใช้ของซาตาน  ผู้คนเยี่ยงนั้นได้มารบกวนและหลอกลวงลูกๆ ของพระเจ้า และขัดจังหวะการบริหารจัดการของพระองค์ พวกเขาต้องถูกดาบฟาดฟัน!  คนเหล่านั้นทั้งหมดที่แสดงเจตนาดีต่อพวกข้ารับใช้ของซาตาน ก็แสวงหาการทำลายล้างให้กับพวกเขาเอง  เจ้าควรรับฟังและเชื่อถ้อยดำรัสของพระวิญญาณของพระเจ้า เดินบนเส้นทางของพระวิญญาณของพระเจ้า และดำรงชีวิตตามพระวจนะของพระวิญญาณของพระเจ้า  ยิ่งไปกว่านั้น เจ้าควรยกย่องพระบัลลังก์ของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ไปชั่วกัลปาวสาน!

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเจ้าแห่งพระวิญญาณทั้งเจ็ด!  พระเจ้าผู้ทรงมีพระเนตรทั้งเจ็ดและดาวทั้งเจ็ดก็คือพระองค์ด้วย พระองค์ทรงแกะตราทั้งเจ็ดดวง และหนังสือม้วนทั้งเล่มได้ถูกคลี่ออกโดยพระองค์!  พระองค์ทรงเป่าแตรทั้งเจ็ด และทรงคว้าชามทั้งเจ็ดและภัยพิบัติทั้งเจ็ดไว้ในพระหัตถ์ เพื่อปลดปล่อยตามน้ำพระทัยของพระองค์  โอ เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดที่ได้ถูกปิดผนึกไว้ตลอดเวลา!  เวลาของการเปิดเผยพวกมันได้มาถึงแล้ว!  พระองค์ผู้จะทรงทำให้เกิดเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดได้ทรงปรากฏต่อหน้าต่อตาของพวกเราแล้ว!

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์!  เมื่อมีพระองค์ทั้งหมดก็ได้รับการปลดปล่อยและเป็นอิสระ ไม่มีความลำบากยากเย็นเลย และทั้งหมดไหลรินอย่างราบรื่น!  ไม่มีสิ่งใดกล้าขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อพระองค์ และทั้งหมดล้วนนบนอบเฉพาะพระพักตร์พระองค์  ผู้ใดที่ไม่นบนอบจะเสียชีวิต!

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระเจ้าผู้ทรงมีพระเนตรทั้งเจ็ด!  ทั้งหมดล้วนชัดเจนอย่างสมบูรณ์ ทั้งหมดล้วนส่องสว่างและไม่ถูกปกปิด และทั้งหมดถูกเปิดเผยและแผ่วาง  เมื่อมีพระองค์ทั้งหมดก็ชัดเจนมาก และไม่ใช่เพียงพระเจ้าพระองค์เองเท่านั้นที่ทรงเป็นเช่นนี้ ทว่าบรรดาบุตรของพระองค์ก็เป็นแบบนี้ด้วย  ไม่มีผู้ใด ไม่มีวัตถุใด และไม่มีเรื่องราวใดที่สามารถถูกปกปิดไว้เฉพาะพระพักตร์พระองค์และบรรดาบุตรของพระองค์ได้!

ดาวทั้งเจ็ดดวงของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ส่องสว่าง!  คริสตจักรได้ถูกทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระองค์ พระองค์ทรงตั้งผู้สื่อสารของคริสตจักรและทั่วทั้งคริสตจักรอยู่ภายในการจัดเตรียมของพระองค์  พระองค์ทรงแกะตราทั้งเจ็ดดวงและพระองค์ทรงนำพาแผนการบริหารจัดการและน้ำพระทัยของพระองค์ให้ครบบริบูรณ์ด้วยพระองค์เอง  หนังสือม้วนเป็นภาษาทางจิตวิญญาณที่ลึกลับของการบริหารจัดการของพระองค์ และได้ถูกคลี่ออกและเปิดเผยโดยพระองค์!

ผู้คนทั้งหมดควรฟังเสียงกึกก้องของแตรทั้งเจ็ดของพระองค์  เมื่อมีพระองค์ทั้งหมดก็ถูกทำให้เป็นที่รู้จัก ไม่มีวันถูกซ่อนเร้นอีกแล้ว และไม่มีความโศกเศร้าอีกต่อไป  ทั้งหมดถูกเปิดเผย และทั้งหมดเป็นชัยชนะ!

แตรทั้งเจ็ดของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือแตรชัยชนะอันรุ่งโรจน์เปิดออก!  พวกมันยังเป็นแตรที่พิพากษาศัตรูของพระองค์อีกด้วย!  ในท่ามกลางชัยชนะของพระองค์ เขาของพระองค์กำลังได้รับการยกย่อง!  พระองค์ทรงปกครองอยู่เหนือทั่วทั้งจักรวาล!

พระองค์ได้ทรงตระเตรียมชามทั้งเจ็ดแห่งภัยพิบัติ ศัตรูของพระองค์ตกเป็นเป้า และภัยพิบัติเหล่านั้นถูกปล่อยลงในกระแสน้ำเชี่ยวสุดขั้ว และพวกศัตรูเหล่านั้นจะถูกเผาผลาญในเปลวไฟจากไฟอันเดือดดาลของพระองค์  พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงแสดงมหิทธิฤทธิ์แห่งสิทธิอำนาจของพระองค์ และพวกศัตรูของพระองค์ทั้งหมดก็พินาศสิ้นไป  เสียงฟ้าร้องครั้งสุดท้ายทั้งเจ็ดต้องไม่ถูกผนึกตราเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์อีกต่อไป พวกมันทั้งหมดถูกเปิดเผยแล้ว!  พวกมันทั้งหมดถูกเปิดเผยแล้ว!  พระองค์ทรงสังหารพวกศัตรูของพระองค์จนตายด้วยเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ด จัดตั้งแผ่นดินโลกให้มั่นคงและทำให้มันทำการปรนนิบัติต่อพระองค์ โดยไม่มีวันถูกแผ่วางอย่างเปล่าประโยชน์อีก!

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงชอบธรรม!  พวกเราถวายสาธุการพระองค์ไปตลอดกาล!  พระองค์ทรงสมควรได้รับการสรรเสริญอันไม่สิ้นสุด และการโห่ร้องและการยกย่องชั่วนิรันดร์!  เสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ดของพระองค์ไม่ใช่แค่ถูกใช้เพื่อการพิพากษาของพระองค์ แต่ถูกใช้เพื่อพระสิริและสิทธิอำนาจของพระองค์มากกว่า เพื่อทำให้ทุกสรรพสิ่งครบบริบูรณ์!

กลุ่มชนทั้งหมดเฉลิมฉลองต่อหน้าพระบัลลังก์ ถวายสาธุการและยกย่องพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย!  เสียงของพวกทำให้ทั้งจักรวาลสั่นสะเทือนเหมือนเสียงฟ้าร้อง!  ทุกสรรพสิ่งดำรงอยู่เพราะพระองค์และเกิดขึ้นเพราะพระองค์อย่างแน่นอน  ผู้ใดเล่ากล้าที่จะไม่ถวายสง่าราศี เกียรติ สิทธิอำนาจ ปัญญา ความบริสุทธิ์ ชัยชนะ และวิวรณ์แด่พระองค์อย่างครบถ้วนบริบูรณ์?  นี่คือความสำเร็จลุล่วงแห่งน้ำพระทัยของพระองค์ และเป็นความครบบริบูรณ์สุดท้ายแห่งการสร้างการบริหารจัดการของพระองค์!

ก่อนหน้า: บทที่ 33

ถัดไป: บทที่ 35

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 18

พระวจนะของพระเจ้าทั้งหมดมีพระอุปนิสัยบางส่วนของพระองค์อยู่ในนั้น  พระอุปนิสัยของพระเจ้าไม่สามารถแสดงออกในพระวจนะได้อย่างครบถ้วน...

ผู้ที่รักพระเจ้าอย่างแท้จริงคือบรรดาผู้ที่สามารถนบนอบโดยสมบูรณ์ต่อการทรงภาคชีวิตจริงของพระองค์

การได้รับความรู้เกี่ยวกับการทรงภาคชีวิตจริงและความเข้าใจอันถ้วนทั่วเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า─ทั้งสองสิ่งนี้มองเห็นได้ในพระวจนะของพระองค์...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้