ว่าด้วยประสบการณ์

โดยตลอดประสบการณ์ของเปโตร เขาได้เผชิญกับการทดสอบเป็นร้อยๆ  แม้ว่าผู้คนทุกวันนี้จะตระหนักรู้ศัพท์ “การทดสอบ” แต่พวกเขาก็ยังงุนงงสับสนในความหมายและรูปการณ์แวดล้อมที่แท้จริงของสิ่งนั้น  พระเจ้าทรงทำให้ความมุ่งมั่นของผู้คนบรรเทาลง ถลุงความมั่นใจของพวกเขา และทำให้ทุกส่วนของพวกเขามีความเพียบพร้อม และโดยพื้นฐานแล้ว การนี้ถูกทำให้สัมฤทธิผลโดยผ่านทางการทดสอบอันเป็นพระราชกิจที่ซ่อนอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน ดูราวกับว่าพระเจ้าทรงทอดทิ้งผู้คน และดังนั้นหากพวกเขาไม่ระมัดระวัง พวกเขาก็จะมองการทดสอบเหล่านี้เป็นดังการทดลองของซาตานไป  อันที่จริง การทดสอบมากมายสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นการทดลอง และนี่คือหลักการกับกฎเกณฑ์ตามที่พระเจ้าทรงพระราชกิจ  หากผู้คนใช้ชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าอย่างแท้จริง พวกเขาจะพิจารณาสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นการทดสอบจากพระเจ้า และจะไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นหลุดลอยไป  หากใครบางคนพูดว่า เนื่องจากพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขา ซาตานจะไม่เข้าใกล้พวกเขาอย่างแน่นอน นี่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  หากเป็นเช่นนั้นจริง จะสามารถได้รับการอธิบายได้อย่างไรว่า พระเยซูทรงเผชิญหน้ากับการทดลองหลังจากที่พระองค์ได้ทรงถืออดอาหารในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลาสี่สิบวัน?  ดังนั้นหากผู้คนปรับทรรศนะของพวกเขาเกี่ยวกับการเชื่อในพระเจ้าให้ถูกต้องอย่างแท้จริง พวกเขาจะมองเห็นหลายสิ่งอย่างชัดเจนขึ้นมาก และความเข้าใจของพวกเขาจะไม่เอนเอียงและผิดพลาด  หากใครบางคนปลงใจอย่างแท้จริงที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า พวกเขาต้องเข้าหาเรื่องราวทั้งหมดที่เผชิญหน้าพวกเขาจากแง่มุมมากมายที่แตกต่าง โดยไม่เอนเอียงไปมาไม่ว่าทางซ้ายหรือทางขวา  หากเจ้าไม่มีความรู้ใดๆ เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้า เจ้าก็จะไม่รู้ว่าจะร่วมมือกับพระเจ้าอย่างไร  หากเจ้าไม่รู้จักหลักการแห่งพระราชกิจของพระเจ้า และไม่ตระหนักรู้ว่าซาตานทำงานกับมนุษย์อย่างไร เจ้าก็จะไม่มีเส้นทางที่จะปฏิบัติ  การไล่ตามเสาะหาอันแรงกล้าเพียงอย่างเดียวจะไม่ทำให้พวกเจ้าสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์  หนทางแห่งการได้รับประสบการณ์เช่นนั้นก็เหมือนหนทางของลอว์เรนซ์ กล่าวคือ ไม่ทำการแยกแยะอะไรทั้งสิ้น และเพ่งไปที่ประสบการณ์เท่านั้น ไม่ตระหนักรู้โดยสิ้นเชิงว่าอะไรคืองานของซาตาน อะไรคือพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ มนุษย์อยู่ในสภาวะเช่นไรยามปราศจากการทรงสถิตของพระเจ้า และประชากรประเภทไหนที่พระเจ้าทรงต้องประสงค์จะทำให้มีความเพียบพร้อม  หลักการอะไรที่ควรถูกนำมาใช้เมื่อจัดการกับผู้คนชนิดต่างๆ  จะจับความเข้าใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าในปัจจุบันได้อย่างไร จะรู้พระอุปนิสัยของพระเจ้าได้อย่างไร และพระเมตตา พระบารมี กับความชอบธรรมของพระเจ้าถูกเล็งไปที่ผู้คน รูปการณ์แวดล้อม และวัยใด—ลอว์เรนซ์ไม่มีการแยกแยะใดๆ ในสิ่งเหล่านี้เลย  หากผู้คนไม่มีวิสัยทัศน์เชิงซ้อนเป็นดังรากฐานสำหรับประสบการณ์ของพวกเขา เช่นนั้นแล้วชีวิตก็จะเป็นไปไม่ได้ และการได้รับประสบการณ์ก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปใหญ่ พวกเขาสามารถนบนอบและสู้ทนทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปอย่างโง่เขลา  ผู้คนเช่นนั้นยากยิ่งที่จะทำให้มีความเพียบพร้อม  อาจกล่าวได้ว่าหากเจ้าไม่มีวิสัยทัศน์อะไรตามที่กล่าวมาข้างต้น นี่ย่อมเป็นข้อพิสูจน์ที่มากพอว่า เจ้านั้นเป็นคนปัญญาทึบ เจ้าเป็นเหมือนเสาเกลือที่ตั้งอยู่ในอิสราเอลเสมอ  ผู้คนเช่นนี้ไร้ประโยชน์ ไม่ได้เรื่อง!  ผู้คนบางคนเอาแต่นบนอบอย่างหูหนวกตาบอดเท่านั้น พวกเขารู้จักตัวเองเสมอ และใช้วิถีของพวกเขาเองเสมอในการวางตนเมื่อจัดการกับเรื่องใหม่ๆ หรือไม่พวกเขาก็ใช้ “ปัญญา” จัดการกับเรื่องสัพเพเหระที่ไม่คู่ควรกับการกล่าวถึง  ผู้คนเช่นนั้นขาดการแยกแยะ และเหมือนกับว่าธรรมชาติของพวกเขานั้นคือการยอมตนให้ถูกค่อนแคะ และพวกเขาก็เป็นเหมือนเดิมเสมอ พวกเขาไม่เคยเปลี่ยนแปลง  ผู้คนเช่นนั้นคือคนโง่ที่ขาดแม้กระทั่งการแยกแยะแม้เพียงเล็กน้อย  พวกเขาไม่เคยพยายามที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมต่อรูปการณ์แวดล้อมหรือผู้คนที่แตกต่างกัน  ผู้คนเช่นนั้นไม่มีประสบการณ์  เราเคยพบเห็นผู้คนบางคนที่ถูกมัดอยู่กับความรู้เกี่ยวกับตัวเองมากเสียจนเมื่อเผชิญกับผู้คนที่ถูกงานของพวกวิญญาณชั่วครอบงำ พวกเขาก็ก้มหัวและสารภาพบาปของพวกเขา ไม่กล้าที่จะยืนขึ้นและประณามคนพวกนั้น  และเมื่อเผชิญหน้ากับพระราชกิจซึ่งเป็นที่ประจักษ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขาก็ไม่กล้าที่จะเชื่อฟัง  พวกเขาเชื่อว่าพวกวิญญาณชั่วก็อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าด้วย และไม่มีความกล้าแม้แต่น้อยที่จะยืนขึ้นและต้านทานพวกมัน  ผู้คนเช่นนี้นำความอับอายมาสู่พระเจ้า และไม่สามารถแบกรับพระภาระอันหนักอึ้งของพระองค์ได้โดยสิ้นเชิง  คนเขลาแบบนี้ไม่ทำการแยกแยะใดๆ  ฉะนั้น หนทางแห่งการได้รับประสบการณ์เช่นนั้นสมควรถูกกวาดล้าง เพราะนั่นไม่เหมาะแก่การครอบครองในสายพระเนตรของพระเจ้า

พระเจ้าทรงพระราชกิจมากมายกับผู้คนจริงๆ  บางครั้งทรงทดสอบพวกเขา บางครั้งทรงสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อทำให้พวกเขาสงบลง และบางครั้งก็ตรัสพระวจนะเพื่อนำทางพวกเขาและแก้ไขข้อบกพร่องของพวกเขา  บางครั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำผู้คนไปยังสภาพแวดล้อมที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ เพื่อให้พวกเขาค้นพบหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกเขายังขาดพร่องโดยไม่รู้ตัว  พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานความรู้แจ้งแก่พวกเขาเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายมากมายที่พวกเขาไม่ได้เข้าใจมาก่อน ทำให้พวกเขามองเห็นหลายสิ่งและผู้คนมากมายชัดเจนขึ้น ให้พวกเขามองเห็นเข้าไปในหลายสิ่งที่พวกเขาไม่ได้รู้มาก่อน โดยผ่านทางสิ่งที่ผู้คนพูดและทำ และวิถีที่ผู้คนปฏิบัติต่อผู้อื่นและจัดการกับสิ่งทั้งหลาย โดยที่ผู้คนเหล่านั้นก็ไม่รู้ถึงข้อนี้  เมื่อเจ้ามีส่วนร่วมกับโลก พวกเจ้าก็ค่อยๆ เริ่มแยกแยะสิ่งทั้งหลายของโลก และก่อนที่เจ้าจะพบกับบทอวสานของพวกเจ้า เจ้าก็อาจสรุปว่า “มันยากอย่างแท้จริงในการเป็นบุคคลคนหนึ่ง”  หากเจ้าใช้เวลาบางส่วนไปกับการได้รับประสบการณ์เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และมาเข้าใจพระราชกิจของพระเจ้าและพระอุปนิสัยของพระองค์ เจ้าก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเชิงลึกมากมายโดยไม่รู้ตัว  และวุฒิภาวะของเจ้าจะค่อยๆ เติบโต  เจ้าจะเข้าใจหลายสิ่งฝ่ายจิตวิญญาณดีขึ้น และเจ้าจะชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าเป็นพิเศษ  เจ้าจะยอมรับพระวจนะของพระเจ้า พระราชกิจของพระเจ้า ทุกการกระทำของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นและทรงมี เสมือนชีวิตของเจ้าเอง  หากทั้งหมดที่เจ้าทำคือเดินท่องไปในโลก ปีกของเจ้าก็มีแต่จะยิ่งแข็งกระด้างขึ้นเรื่อยๆ และการต้านทานพระเจ้าของเจ้าจะใหญ่หลวงขึ้นเรื่อยๆ เช่นนั้นแล้วพระเจ้าจะทรงสามารถใช้เจ้าได้อย่างไร?  เพราะมี “ความเห็นของฉัน” มากเกินไปในตัวเจ้า พระเจ้าจึงไม่ทรงใช้เจ้า  ยิ่งเจ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้ามากขึ้นเท่าใด เจ้าก็จะยิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นเท่านั้น  หากเจ้ายังคงมีชีวิตในโลกประดุจสัตว์ร้าย—ปากของเจ้าเอ่ยอ้างความเชื่อในพระเจ้า แต่หัวใจของเจ้ากลับอยู่ที่อื่น—และหากเจ้ายังคงศึกษาปรัชญาฝ่ายโลกเพื่อการดำรงชีวิต เช่นนั้นแล้วน้ำพักน้ำแรงก่อนหน้านี้ของเจ้าจะไม่เป็นไปโดยเปล่าประโยชน์แล้วหรือ?  ดังนั้น ยิ่งผู้คนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้ามากขึ้นเท่าใด ก็จะยิ่งเป็นการง่ายขึ้นเท่านั้นที่พวกเขาจะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้า  นี่คือเส้นทางตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพระราชกิจของพระองค์  หากเจ้าไม่เข้าใจการนี้ ก็จะเป็นไปไม่ได้สำหรับเจ้าที่จะเข้าสู่ร่องครรลองที่ถูกต้อง และการที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมโดยพระเจ้าก็จะเป็นไปไม่ได้  เจ้าจะไม่สามารถมีชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ปกติ นั่นจะเหมือนกับว่าเจ้านั้นพิการ และเจ้าจะมีเพียงงานหนักของเจ้าเองเท่านั้น และไม่มีพระราชกิจของพระเจ้าเลย  นี่ไม่ใช่ความผิดพลาดในการได้รับประสบการณ์ของเจ้าหรือ?  เจ้าไม่จำเป็นต้องอธิษฐานอย่างเลี่ยงไม่ได้เพื่ออยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหรอก  การที่เจ้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า บางครั้งนั่นอยู่ในการที่เจ้าใคร่ครวญพระเจ้าหรือการไตร่ตรองพระราชกิจของพระองค์ บางครั้งนั่นอยู่ในการจัดการกับบางเรื่องของเจ้า และบางครั้งก็โดยผ่านทางการที่เจ้าได้รับการเผยในเหตุการณ์หนึ่งๆ  ผู้คนส่วนใหญ่พูดว่า “ฉันไม่อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าหรือ ในเมื่อฉันอธิษฐานบ่อยๆ?”  ผู้คนมากมายอธิษฐานอย่างไม่รู้จบ “เฉพาะพระพักตร์พระเจ้า”  แม้ว่าคำอธิษฐานอาจจะอยู่บนริมฝีปากของพวกเขาเสมอ แต่พวกเขากลับไม่มีชีวิตอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าจริงๆ  นี่เป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่ผู้คนแบบนั้นสามารถใช้เพื่อดำรงสภาพเงื่อนไขของพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า พวกเขาไม่สามารถใช้หัวใจของพวกเขาในการมีส่วนร่วมกับพระเจ้าตลอดเวลาได้อย่างเต็มที่ และพวกเขาก็ไม่สามารถมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าด้วยหนทางแห่งการได้รับประสบการณ์ ไม่ว่าจะโดยผ่านทางการไตร่ตรอง การใคร่ครวญเงียบๆ หรือการใช้จิตใจของพวกเขาในการมีส่วนร่วมกับพระเจ้าภายในหัวใจของพวกเขา ด้วยการใส่ใจในพระภาระของพระเจ้า  พวกเขาเพียงถวายคำอธิษฐานแด่พระเจ้าในสวรรค์ด้วยปากของพวกเขา  หัวใจของผู้คนส่วนมากสูญสิ้นพระเจ้า และพระเจ้าทรงอยู่ ณ ที่นั้นก็ต่อเมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้พระองค์ เวลาส่วนใหญ่แล้ว พระเจ้าไม่ได้ทรงอยู่ ณ ที่นั้นเลย  นี่ไม่ใช่การสำแดงการไม่มีพระเจ้าในหัวใจของคนเราหรอกหรือ?  หากพวกเขามีพระเจ้าในหัวใจของพวกเขาจริงๆ พวกเขาจะสามารถทำสิ่งทั้งหลายที่พวกโจรและพวกสัตว์ร้ายทำได้หรือ?  หากบุคคลคนหนึ่งเคารพพระเจ้าจริงๆ พวกเขาจะนำหัวใจที่แท้จริงของพวกเขาเข้าสู่การติดต่อกับพระเจ้า และความคิดกับแนวคิดของพวกเขาจะถูกพระวจนะของพระเจ้าครองไว้เสมอ  พวกเขาจะไม่ทำความผิดพลาดทั้งในวาทะและการกระทำ และจะไม่ทำสิ่งใดก็ตามที่ต่อต้านพระเจ้าอย่างเห็นได้ชัด  เช่นนี้คือมาตรฐานสำหรับการเป็นผู้เชื่อ

ก่อนหน้า: ผู้เลี้ยงที่เหมาะสมควรเตรียมตัวให้พร้อมสรรพด้วยสิ่งใดบ้าง

ถัดไป: พระบัญญัติแห่งยุคใหม่

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การสนทนาเรื่องชีวิตในคริสตจักรและชีวิตจริง

ผู้คนรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเปลี่ยนสภาพได้เฉพาะภายในชีวิตในคริสตจักรเท่านั้น และหากพวกเขาไม่ได้อยู่ภายในชีวิตในคริสตจักร เช่นนั้นแล้ว...

ในเวลาที่เจ้าได้เห็นกายจิตวิญญาณของพระเยซู พระเจ้าจะได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว

เจ้าปรารถนาที่จะพบเจอพระเยซูหรือไม่?  เจ้าปรารถนาที่จะใช้ชีวิตร่วมกับพระเยซูหรือไม่?...

บทที่ 6

จงล่วงรู้เรื่องของจิตวิญญาณ สนใจต่อวจนะของเรา  และสามารถอย่างแท้จริงที่จะคำนึงถึงวิญญาณของเรากับสิ่งที่เราเป็น...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า (แก่นสารสำคัญของผู้เชื่อใหม่) คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้