พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ภาคผนวก

การตีความความล้ำลึกต่าง ๆ แห่งพระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล

(การตีความของบางบท)