1. พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย
พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

นี่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การทรงสร้างที่พระเจ้าได้ตรัสต่อมนุษยชาติทั้งมวล พระดำรัสเหล่านี้คือข้อความแรกที่พระเจ้าได้ทรงแสดงท่ามกลางมนุษยชาติเป็นข้อความที่พระองค์ทรงตีแผ่ผู้คน ทรงนำพวกเขา ตัดสินพวกเขา และตรัสกับพวกเขาอย่างเปิดใจ และดังนั้น เหล่านี้จึงเป็นพระดำรัสแรกๆด้วยเช่นกัน ที่พระเจ้าทรงยอมให้ผู้คนได้รู้จักย่างพระบาทของพระองค์ สถานที่ซึ่งพระองค์พำนัก พระอุปนิสัยของพระเจ้า สิ่งที่พระเจ้าทรงมีและทรงเป็น พระดำริของพระเจ้า และความห่วงใยของพระองค์ที่ทรงมีต่อมนุษยชาติ อาจกล่าวได้ว่าเหล่านี้คือพระดำรัสแรกๆที่พระเจ้าได้ตรัสกับมนุษยชาติจากสวรรค์ชั้นที่สามนับตั้งแต่การทรงสร้าง และเป็นครั้งแรกที่พระเจ้าทรงใช้อัตลักษณ์ตัวตนตามธรรมชาติพื้นฐานของพระองค์เพื่อปรากฏและแสดงพระสุรเสียงแห่งพระหทัยของพระองค์แก่มนุษยชาติผ่านทางถ้อยคำ

พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร) พระดำรัสของพระคริสต์ในยุคสุดท้าย (ข้อที่คัดสรร)

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ทรงแสดงพระวจนะเพื่อพิพากษาและชำระผู้คนให้บริสุทธิ์ และนำทางพวกเขาเข้าสู่ยุคใหม่ — ยุคอาณาจักร ทุกคนที่เชื่อฟังภายใต้การปกครองของพระคริสต์จะสามารถเพลิดเพลินกับความจริงที่สูงส่งกว่า ได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่า มีชีวิตอยู่ในแสงสว่างอย่างแท้จริง และได้รับความจริง หนทางและชีวิตอีกด้วย

หนังสือม้วนนั้นได้เปิดออกแล้วโดยพระเมษโปดก หนังสือม้วนนั้นได้เปิดออกแล้วโดยพระเมษโปดก

พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ได้ทรงแสดงพระวจนะ อันเป็นการกล่าวคำพยานว่าพระผู้ช่วยให้รอดได้กลับมานานแล้วบน “ก้อนเมฆสีขาว” และได้ทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาโดยเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า เพื่อพิพากษา ชำระให้บริสุทธิ์และช่วยมนุษยชาติให้รอด พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์คือพระเมษโปดกที่หนังสือวิวรณ์ได้พยากรณ์ไว้ ผู้ซึ่งเปิดหนังสือม้วนและตราผนึกเจ็ดดวง

การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย ได้ทรงแสดงพระวจนะเพื่อพิพากษา ชำระให้บริสุทธิ์และช่วยผู้คนให้รอด และพระองค์ได้ทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาซึ่งเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ทรงปรากฏในบูรพาทิศของโลกพร้อมกับความชอบธรรม ความสง่างาม พระพิโรธและการตีสอน และพระองค์ได้ทรงเปิดเผยพระองค์ต่อมนุษยชาติผู้อยู่ที่นั่นจำนวนมากมายเหลือคณานับ! นี่คือการบรรลุต่อคำพูดใน 1 เปโตร 4:17 “เพราะถึงเวลาแล้ว ที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้า”

พระวจนะอมตะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ว่าด้วยพระกิตติคุณของอาณาจักร พระวจนะอมตะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ว่าด้วยพระกิตติคุณของอาณาจักร (ข้อที่คัดสรร)

ข้อที่คัดสรรจากพระวจนะอมตะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ถูกรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้และเป็นพยานสำหรับทุกคนที่หวังและอธิษฐานให้มีการทรงปรากฏของพระเจ้าแห่งการหวนคืนของพระผู้ช่วยให้รอดบนเมฆขาวนานมาแล้ว และเป็นพยานต่อการทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคอาณาจักร การนี้นำพามนุษยชาติไปสู่ความตระหนักรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์และองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวกัน—พระองค์คือพระเมษโปดกตามการพยากรณ์ในหนังสือวิวรณ์ผู้ซึ่งได้ทรงเปิดหนังสือม้วนและตราผนึกทั้งเจ็ดดวง