พระวจนะของพระเจ้า | "พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 10" (ตอนที่สาม)

วันที่ 02 เดือน 07 ปี 2021

จงฟังการอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แล้วเจ้าจะรู้จักพระอัตลักษณ์ของพระเจ้า สถานะของพระเจ้า และแก่นแท้ของพระเจ้า จากพระราชกิจและพระวจนะของพระองค์ รวมถึงพระอุปนิสัยที่พระองค์ทรงแสดงออกมา และแล้วเจ้าก็จะเชื่อว่าพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย—พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—คือองค์หนึ่งเดียวผู้ทรงปกครองเหนือสรรพสิ่ง

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger