MV เพลงคริสเตียน | "ความปรารถนาเดียวของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก"

วันที่ 02 เดือน 02 ปี 2021

พระเจ้าเสด็จมาในเนื้อหนังครั้งนี้เพื่อตอบรับคำเชิญ

และโดยเป็นการตอบรับอย่างตรงจุดต่อสภาพเงื่อนไขของมนุษย์

กล่าวคือ พระองค์เสด็จมาเพื่อจัดหาสิ่งที่มนุษย์จำเป็นต้องมีให้แก่มนุษย์

ไม่สำคัญว่าขีดความสามารถหรือการอบรมของมนุษย์จะเป็นอย่างไร

กล่าวโดยสรุป พระองค์จะทรงทำให้เขาสามารถเห็นพระวจนะของพระเจ้าได้

และจากพระวจนะของพระองค์ เขาสามารถเห็นการดำรงอยู่

และการสำแดงของพระเจ้าและยอมรับการที่พระเจ้าทรงทำให้เขามีความเพียบพร้อม

โดยเปลี่ยนแปลงความคิดและมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์

เพื่อที่โฉมพระพักตร์ดั้งเดิมของพระเจ้าจะหยั่งรากอย่างมั่นคงในส่วนลึกของหัวใจมนุษย์

นี่คือความปรารถนาบนแผ่นดินโลกเพียงประการเดียวของพระเจ้า

ไม่สำคัญว่าธรรมชาติของมนุษย์ที่มีมาแต่กำเนิดจะยิ่งใหญ่เพียงใด

หรือแก่นแท้ของมนุษย์จะต่ำต้อยเพียงใด

หรือพฤติกรรมในอดีตของมนุษย์จริงๆแล้วจะเหมือนสิ่งใดก็ตาม

พระเจ้าไม่ทรงคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้

พระองค์เพียงทรงหวังให้มนุษย์ทำพระฉายาของพระเจ้า

ที่เขามีในหัวใจภายในของเขาขึ้นใหม่อย่างครบบริบูรณ์

และมารู้จักแก่นแท้ของมวลมนุษย์

และด้วยผลจากการนั้นจึงมาถึงการแปลงสภาพของทัศนะเชิงอุดมการณ์ของมนุษย์

และมีความสามารถที่จะถวิลหารอคอยพระเจ้า

จากส่วนลึกและปลุกความผูกพันชั่วนิรันดร์ต่อพระองค์

นี่คือข้อเรียกร้องหนึ่งเดียวที่พระเจ้าทรงขอจากมนุษย์

นี่คือข้อเรียกร้องหนึ่งเดียวที่พระเจ้าทรงขอจากมนุษย์

นี่คือข้อเรียกร้องหนึ่งเดียวที่พระเจ้าทรงขอจากมนุษย์

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger