ปัจจุบันเราเชื่อในองค์พระเยซูเจ้า เราเสียสละเพื่อเผยแผ่พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ละทิ้งสิ่งอื่นทั้งหมด เราก็กำลังทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์ นี่แปลว่าเราถูกทำให้บริสุทธิ์แล้ว เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาถึง พระองค์จะทรงรับเราขึ้นไปสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์แน่นอน

วันที่ 07 เดือน 11 ปี 2020

ตอบ: สำหรับเรื่องที่ว่าใครสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้นั้น องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า “ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า’ จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” (มัทธิว 7:21) องค์พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ชัดเจน ว่าบรรดาผู้ที่ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์เท่านั้นที่จะสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ พี่น้องชายหญิงทุกคน แม้ว่าผู้คนจะเสียสละเพื่อเผยแผ่พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ละทิ้งสิ่งอื่นทั้งหมด เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าพวกเขาก็ทำบาปมากมายด้วย ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาทำบาปแปลว่าพวกเขาเป็นของซาตานและยังโสโครกและเสื่อมทราม พวกเขายังสามารถต่อต้านและทรยศพระเจ้าได้ มันแปลว่าพวกเขายังไม่ได้ถูกชำระให้สะอาดอย่างแท้จริง หากพวกเขาถูกทำให้เป็นกษัตริย์ พวกเขาก็จะก่อตั้งราชอาณาจักรของตัวเองเพื่อเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้า นี่เพียงพอจะพิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้ถูกชำระให้สะอาดและทำให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริง คนที่ต่อต้านพระเจ้าแบบนี้จะสามารถมีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ยังไง การเสียสละเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เผยแผ่ข่าวประเสริฐ สถาปนาคริสตจักร สนับสนุนผู้เชื่อ และอื่นๆ ทั้งหมดนี้เป็นพฤติกรรมที่ดีของมนุษย์ หากผู้คนปฏิบัติพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยความรักต่อพระเจ้า หากพวกเขากำลังเสียสละเพื่อพระเจ้าอย่างแท้จริง หากพวกเขาตั้งใจเชื่อฟังและสนองพระเจ้า หากพวกเขาไม่แสวงหาที่จะสนองเจตนาของตัวเองหรือทำข้อตกลงกับพระเจ้า งั้นพฤติกรรมเหล่านี้ก็เป็นการกระทำที่ดีอย่างแท้จริง พระเจ้าจะทรงจดจำพฤติกรรมเหล่านี้และอวยพรคนเหล่านี้ หากพวกเขากำลังทำไปเพื่อพยายามทำข้อตกลงกับพระเจ้า หากพวกเขาแสวงที่จะตอบสนองความปรารถนาทางเนื้อหนังของพวกเขา ถ้าพวกเขากำลังทำไปเพื่อเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์และได้รับรางวัล งั้นพฤติกรรมเหล่านี้ก็เป็นแค่ความพยายามที่จะหลอกลวงพระเจ้า คนเหล่านี้กำลังต่อต้านพระเจ้า! เพราะฉะนั้น ข้อเท็จจริงที่ว่ามนุษย์ปฏิบัติตามพฤติกรรมดีๆ ภายนอกเหล่านี้เป็นหลักฐานว่าพวกเขากำลังทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์ไหม มันแปลว่าพวกเขาบริสุทธิ์ไหม ไม่ใช่อย่างแน่นอน! พฤติกรรมดีๆ ของพวกเขาถูกกำกับโดยธรรมชาติบาปหนาของพวกเขา พวกเขาเพียงแค่กำลังทำสิ่งเหล่านั้นเพราะพวกเขาต้องการทำข้อตกลงกับพระเจ้า เพื่อตอบสนองความปรารถนาที่ฟุ้งเฟ้อของพวกเขา นี่พิสูจน์ว่ามีความไม่บริสุทธิ์ในหัวใจของมนุษย์มากเกินไป คนแบบนี้จะสามารถรักพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าอย่างแท้จริงได้ยังไง มนุษย์เชื่อฟังและถูกควบคุมโดยธรรมชาติบาปหนาของพวกเขา เมื่อพระเจ้าทรงทำและตรัสบางสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับมโนคติของพวกเขาเอง พวกเขาก็ตัดสินพระองค์ ปฏิเสธและกล่าวโทษพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงทดสอบพวกเขา พวกเขาก็เข้าใจผิด โทษและทรยศพระเจ้า พวกเขาบูชาและติดตามมนุษย์ในขณะที่เชื่อในพระเจ้า พวกเขาฟังมนุษย์ก่อนจะฟังพระเจ้า เมื่อพวกเขารับใช้พระเจ้าก็ยังสามารถทำตามมโนคติของตัวเองบ่อยๆ ยกย่องตัวเอง เป็นพยานต่อตัวเอง และเห็นพระเจ้าเป็นศัตรู มนุษย์ถูกผูกมัดและควบคุมโดยธรรมชาติบาปหนาของตัวเอง ทันทีที่พวกเขาได้รับอำนาจ พวกเขาจะเป็นปรปักษ์กับพระเจ้าและสถาปนาราชอาณาจักรของตัวเอง นี่ก็เหมือนสิ่งที่พวกมหาปุโรหิต ธรรมาจารย์ และฟาริสียิวเคยทำ เมื่อองค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อทรงพระราชกิจของพระองค์ พวกเขากล่าวโทษและต่อต้านพระองค์อย่างบ้าคลั่งเพื่อที่จะปกป้องตำแหน่งของตัวเอง ผลก็คือ ความรอดขององค์พระเยซูเจ้าไม่เคยเป็นที่ยอมรับโดยคนยิว พวกเขาไม่ได้สถาปนาราชอาณาจักรของตัวเองในการเป็นปรปักษ์กับพระเจ้าเหรอ เพราะฉะนั้น แม้แต่คนที่ภายนอกกำลังตรากตรำและประพฤติตัวดี หากธรรมชาติบาปหนาของพวกเขาไม่ได้รับการแก้ไข และอุปนิสัยแบบซาตานของพวกเขาไม่ได้รับการชำระให้สะอาด พวกเขาจะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าจริงๆ ได้ยังไง ไม่คำนึงถึงว่าพวกเขาทนทุกข์แค่ไหนหรือพวกเขาทำงานอะไร บรรดาผู้ที่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าโดยสมบูรณ์อย่างไม่ต้องสงสัย พวกเขามีความคิดแบบเดียวกับพระเจ้าอย่างแน่นอน พวกเขาจะไม่กบฏต่อหรือต่อต้านพระเจ้าแน่ๆ คนเหล่านี้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์และได้รับพระสัญญาของพระเจ้า

ตัดตอนจากบทภาพยนตร์เรื่อง ความทรงจำอันเจ็บปวด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เราละทิ้งสิ่งอื่นทั้งหมด เผยแผ่ข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้า และดูแลคริสตจักร การตรากตรำแบบนี้เป็นหนทางเพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์ การที่เราปฏิบัติแบบนี้มีอะไรผิดไหม

ตอบ: การเผยแผ่ข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทำงานเพื่อพระองค์ ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าคุณกำลังทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์...

องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า “ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า’ จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์ และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือ?’ เมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่า ‘เราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลย เจ้าผู้ทำความชั่ว จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา’” (มัทธิว 7:21-23) บรรดาผู้ที่กล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้า” ล้วนรับใช้และเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาได้จัดทำเครื่องบูชา ได้สละตัวพวกเขา และได้ทำงานอย่างหนักเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ และพวกเขาได้เผยแผ่ข่าวประเสริฐและปลูกสร้างคริสตจักร พวกเขาไม่ได้ติดตามน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการทำการนี้ทั้งหมดหรือ? เมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงกลับมา ทำไมพวกเขาจะไม่ได้รับการชมเชยโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า และกลับถูกพระองค์ทรงกล่าวโทษว่าเป็นพวกคนทำชั่วแทนเล่า?

พระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานที่มนุษย์ใช้ตัดสินมนุษย์คนอื่นๆ อยู่บนพื้นฐานของพฤติกรรมของพวกเขา กล่าวคือ...

Leave a Reply

ติดต่อเราผ่าน Messenger