พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อสร้างทุกสรรพสิ่ง พระเจ้าทรงสร้างอาดัมกับเอวา โนอาห์ อับราฮัม การทำลายล้างเมืองโสโดมของพระเจ้า ความรอดของพระเจ้าของเมืองนีนะเวห์ โยบ พระราชกิจและพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้า พระเจ้าทรงเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตสำหรับทุกสรรพสิ่ง หัวเลี้ยวหัวต่อหกจุดในชีวิตมนุษย วิธีที่พระเจ้าทรงปกครองและทรงบริหารโลกฝ่ายวิญญาณ สิทธิอำนาจและอธิปไตยแห่งพระวจนะของพระเจ้า
 • หนทางเพื่อการรู้จักพระเจ้า
  • พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อสร้างทุกสรรพสิ่ง
  • พระเจ้าทรงสร้างอาดัมกับเอวา
  • โนอาห์
  • อับราฮัม
  • การทำลายล้างเมืองโสโดมของพระเจ้า
  • ความรอดของพระเจ้าของเมืองนีนะเวห์
  • โยบ
  • พระราชกิจและพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้า
  • พระเจ้าทรงเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตสำหรับทุกสรรพสิ่ง
  • หัวเลี้ยวหัวต่อหกจุดในชีวิตมนุษย
  • วิธีที่พระเจ้าทรงปกครองและทรงบริหารโลกฝ่ายวิญญาณ
  • สิทธิอำนาจและอธิปไตยแห่งพระวจนะของพระเจ้า
พระเจ้าทรงเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตสำหรับทุกสรรพสิ่ง

เรื่องเล่าที่ 1 เมล็ดพันธุ์ แผ่นดินโลก ต้นไม้ แสงอาทิตย์ นก และมนุษย์

วันนี้เราจะสามัคคีธรรมกับพวกเจ้าเกี่ยวกับหัวข้อใหม่ หัวข้อนี้คืออะไรน่ะหรือ? ชื่อของหัวข้อนี้ก็คือ “พระเจ้าทรงเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตสำหรับทุกสรรพสิ่ง” ห…

เรื่องเล่าที่ 2 ภูเขาใหญ่ ลำธารน้อย ลมรุนแรง และคลื่นยักษ์

มีลำธารสายน้อยสายหนึ่งที่เลี้ยวลดไปมา จนในที่สุดก็มาถึงที่ตีนภูเขาใหญ่ลูกหนึ่ง ภูเขาได้บังกั้นเส้นทางของลำธารจิ๋วนี้ไว้ ดังนั้น ลำธารจึงได้กล่าวกับภูเ…

พระเจ้าทรงสร้าง ทรงปกครอง และทรงบริหารจัดการทั้งหมด//อย่างครบถ้วนบริบูรณ์เพื่อความอยู่รอดของมวลมนุษย์

สองเรื่องที่เราเพิ่งได้บอกเล่าไปนั้น ถึงแม้ว่าเนื้อหาและลักษณะการแสดงออกจะผิดปกติไปเล็กน้อย ซึ่งได้ถูกเล่าไปในหนทางที่ค่อนข้างพิเศษอย่างที่เป็น แต่ก็เ…

สภาพแวดล้อมพื้นฐานสำหรับชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างสำหรับมวลมนุษย์: อากาศ

แรกที่สุด พระเจ้าได้ทรงสร้างอากาศเพื่อให้มนุษย์ได้หายใจ อากาศเป็นสสารที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้เป็นประจำทุกวันและเป็นสิ่งที่มนุษย์พึ่งพาอยู่ในทุกๆ ชั่…

สภาพแวดล้อมพื้นฐานสำหรับชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างสำหรับมวลมนุษย์: อุณหภูมิ

สิ่งที่สองที่พวกเราจะเสวนากันคือ อุณหภูมิ ทุกคนรู้ว่าอุณหภูมิคืออะไร อุณหภูมิเป็นบางสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับความอยู่รอ…

สภาพแวดล้อมพื้นฐานสำหรับชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างสำหรับมวลมนุษย์: เสียง

สิ่งที่สามคืออะไร? มันก็เป็นบางสิ่งที่เป็นส่วนจำเป็นอย่างยิ่งของสภาพแวดล้อมปกติของการดำรงอยู่ของมนุษย์ บางสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจำเป็นต้องทำการจัดการเตร…

สภาพแวดล้อมพื้นฐานสำหรับชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างสำหรับมวลมนุษย์: แสง

สิ่งที่สี่นั้นเกี่ยวข้องกับดวงตาของผู้คน นั่นก็คือ แสง นี่ก็สำคัญมากเช่นกัน เมื่อเจ้าเห็นแสงจ้าและความจ้าของแสงนั้นไปถึงความแรงกล้าเฉพาะในระดับหนึ่ง ม…

สภาพแวดล้อมพื้นฐานสำหรับชีวิตที่พระเจ้าทรงสร้างสำหรับมวลมนุษย์: กระแสลม

สิ่งที่ห้าคืออะไร? สิ่งนี้เกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดกับชีวิตของแต่ละบุคคลในแต่ละวัน ความสัมพันธ์ของสิ่งนี้กับชีวิตมนุษย์ใกล้ชิดมากเสียจนร่างกายมนุษย์ไม่ส…

การมองเห็นเสบียงอาหารของพระเจ้าสำหรับมนุษย์โดยผ่านทางสภาพแวดล้อมพื้นฐานเพื่อการดำรงชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น

ในหนทางที่พระเจ้าได้ทรงจัดการเตรียมการสภาพเงื่อนไขพื้นฐานทั้งห้านี้เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ เจ้าสามารถมองเห็นวิธีที่พระองค์ทรงจัดเตรียมให้แก่มวลมนุษย…

อาหารและเครื่องดื่มประจำวันที่พระเจ้าทรงตระเตรียมให้แก่มวลมนุษย์

เมื่อตะกี้นี้พวกเราเพิ่งพูดเกี่ยวกับส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพเงื่อนไขทั้งหลายที่จำเป็นต่อความอยู่รอดของมนุษย์ที่พระเจ้าไ…

พระเจ้าทรงใช้หนทางอันทรงมหิทธิฤทธิ์และทรงพระปัญญาของพระองค์เพื่อจัดหาทุกสรรพสิ่งและธำรงความอยู่รอดของมวลมนุษย์

หัวข้ออะไรหรือที่พวกเราเพิ่งได้เสวนากันไป? พวกเราได้เริ่มต้นโดยการพูดคุยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่และสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงทำเพื่อสภาพแวดล้อ…

พระเจ้าทรงวาดอาณาเขตสำหรับสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์อันหลากหลาย

วันนี้ เราจะพูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับว่า กฎประเภทนี้ที่พระเจ้าได้ทรงนำมาสู่ทุกสรรพสิ่งนั้น เลี้ยงดูมวลมนุษย์ทั้งปวงอย่างไร นี่เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างกว้าง ด…

พระเจ้าทรงวาดอาณาเขตสำหรับหมู่นก เหล่าสัตว์ร้าย ปลา หมู่แมลง และพืชพรรณทั้งมวลอันหลากหลาย

เพราะอาณาเขตที่พระเจ้าได้ทรงวาดขึ้นเหล่านี้ ภูมิประเทศอันหลากหลายจึงได้สร้างสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันสำหรับการอยู่รอด และสภาพแวดล้อมสำหรับการอยู่รอ…

อาณาเขตได้เกิดขึ้นเนื่องจากลีลาชีวิตอันหลากหลายของมวลมนุษย์

พระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งและได้ทรงกำหนดอาณาเขตสำหรับพวกมัน ในท่ามกลางสรรพสิ่งพระองค์ได้ทรงเลี้ยงดูสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ในขณะเดียวกัน พระองค์ยังได้ทร…

พระเจ้าทรงวาดอาณาเขตระหว่างเผ่าพันธุ์ที่ต่างกัน

…เหตุใดหรือพระเจ้าจึงจะทรงวาดเค้าโครงอาณาเขตในหนทางนี้? นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญใหญ่หลวงสำหรับมวลมนุษย์ทั้งปวง—มีความสำคัญใหญ่หลวงอย่างแท้จริง! พระ…

ธรรมบัญญัติของพระเจ้าสำหรับทุกสรรพสิ่งนั้นโยงใยกับความอยู่รอดของมวลมนุษย์อย่างมิอาจแยกจากกันได้

หลังจากการพูดคุยเกี่ยวกับบางสิ่งเหล่านี้แล้ว ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกว่าเจ้าได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับหัวข้อหลักที่พวกเราเพิ่งจะหารือกันไปหรือไม่?…

พระเจ้าทรงทำให้สัมพันธภาพระหว่างทุกสรรพสิ่งมีสมดุลเพื่อประทานสภาพแวดล้อมสำหรับการอยู่รอดที่มีเสถียรภาพแก่มวลมนุษย์

พระเจ้าทรงสำแดงกิจการของพระองค์ท่ามกลางทุกสรรพสิ่ง และท่ามกลางทุกสรรพสิ่งพระองค์ทรงปกครองและทรงควบคุมกฎของทุกสรรพสิ่ง พวกเราเพิ่งได้พูดคุยเกี่ยวกับว…

ติดต่อเราผ่าน Messenger