798 ศรัทธาที่แท้จริงมาจากการรู้จักพระเจ้าเท่านั้น

Verse 1

ยามนี้งานพระเจ้าคือการตรัส ไม่มีนิมิตหรือปาฏิหาริย์

มันไม่ใช่ยุคพระคุณ พระเจ้าเป็นปกติและจริง

มิใช่พระเยซู ผู้เหนือธรรมชาติในยุคสุดท้าย

แต่เป็นพระเจ้าภาคชีวิตจริง ไม่ต่างจากผู้คน


Chorus

ดังนั้นมนุษย์จึงเชื่อในพระเจ้าเพราะงานวาจา 

และกิจนานาของพระองค์

ใช่ วาจาของพระเจ้า พิชิตให้คนเพียบพร้อม

นิมิต ปาฏิหาริย์ไม่ใช่รากของศรัทธา

ใช่ พระราชกิจทำให้คนรู้จักพระองค์


Verse 2

พระเจ้าแสดงอุปนิสัยที่ต่างไปในทุกยุค

เป็นส่วนที่แตกต่างในกิจของพระองค์

แต่ทั้งสิ้นนี้ยังให้ความรู้ลึกซึ้งของพระองค์

และความเชื่อที่เป็นจริง และติดดินมากขึ้น


Chorus

ดังนั้นมนุษย์จึงเชื่อในพระเจ้าเพราะงานวาจา 

และกิจนานาของพระองค์

ใช่ วาจาของพระเจ้า พิชิตให้คนเพียบพร้อม

นิมิต ปาฏิหาริย์ไม่ใช่รากของศรัทธา

ใช่ พระราชกิจทำให้คนรู้จักพระองค์


Bridge

เจ้าจะเข้าใจสภาพแท้จริง และอุปนิสัยของพระองค์

ได้ด้วยการรู้การกระทำที่แท้จริง งานที่ทำและตรัส

การใช้พระปัญญาทำให้คนเพียบพร้อม

เข้าใจวิธีที่พระองค์ใช้กับคน

เข้าใจสิ่งที่ทรงชอบและไม่ชอบ

สิ่งนี้สามารถช่วยแยกแยะ ผิดและถูก

และด้วยความรู้ของพระเจ้า ชีวิตจึงมีความก้าวหน้า


Chorus

ดังนั้นมนุษย์จึงเชื่อในพระเจ้าเพราะงานวาจา 

และกิจนานาของพระองค์

ใช่ วาจาของพระเจ้า พิชิตให้คนเพียบพร้อม

นิมิต ปาฏิหาริย์ไม่ใช่รากของศรัทธา

ใช่ พระราชกิจทำให้คนรู้จักพระองค์


ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 797 พระราชกิจของพระเจ้านั้นมิอาจหยั่งลึกได้

ถัดไป: 799 ผลลัพธ์สุดท้ายซึ่งพระราชกิจของพระเจ้ามุ่งหมายที่จะสัมฤทธิ์

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้