186 มนุษย์สามารถเข้าใจพระเจ้าได้ดีขึ้นผ่านการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

Verse 1

ภาพบรรดาเทพที่คลุมเครือทั้งหลาย ซึ่งอยู่ในใจผู้คน

ไม่อาจถูกขับไล่หรือขจัด

ได้ด้วยเพียงแค่พระวจนะ

ในท้ายที่สุด การกระทำเช่นนี้

ยังคงเป็นเรื่องที่ยากหนักหนา

ที่จะขจัดขับไล่สิ่งที่หยั่งรากลึกลงไปในใจคน

มีเพียงพระเจ้าเที่ยงแท้และพระฉายา

สามารถแทนที่สิ่งคลุมเครือเช่นนี้

เพื่อให้คนรู้จักสิ่งเหล่านี้ได้

นี่เป็นวิธีที่ทำให้สัมฤทธิ์ผล

คนได้เห็นว่าพระเจ้าที่ตามหา

ที่ผ่านมาคลุมเครือ ไม่เป็นรูปธรรม

มันไม่ใช่การนำของพระวิญญาณ

ที่จะทำให้เกิดผลเช่นนี้ได้

มันไม่สัมฤทธิ์ผล ด้วยคำสอนของมนุษย์

แต่ด้วยการบังเกิด เป็นมนุษย์ของพระเจ้า


Chorus

มนุษย์สามารถรู้จักพระเจ้า และมองเห็นพระองค์

ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก็ต่อเมื่อพระเจ้า

ทรงทำงาน อยู่ท่ามกลางมนุษย์ด้วยการ

เปิดเผยตัวตน และพระฉายา

มันไม่สามารถจะสำเร็จ โดยมนุษย์ที่มีเนื้อหนัง

หรือโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกัน


Verse 2

มโนคติของคนถูกวางแผ่ออก

เมื่อพระเจ้าซึ่งบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงทำงาน

ความปกติและเป็นจริงของพระองค์

ตรงข้ามกับเหล่าเทพที่ช่างคลุมเครือ

หากไม่เปรียบกับพระเจ้าในร่างเนื้อหนัง

มโนคติคนคงไม่ถูกเปิดเผย

ถ้าไม่มีความเป็นจริงมาเทียบเคียง

สิ่งคลุมเครือทั้งหลายก็คงไม่ถูกเผยออกมา

มีเพียงพระเจ้าองค์เดียวที่สามารถทำราชกิจ

ไม่มีใครสามารถทำแทนในนามของพระองค์


Chorus

มนุษย์สามารถรู้จักพระเจ้า และมองเห็นพระองค์

ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก็ต่อเมื่อพระเจ้า

ทรงทำงาน อยู่ท่ามกลางมนุษย์ด้วยการ

เปิดเผยตัวตน และพระฉายา

มันไม่สามารถจะสำเร็จ โดยมนุษย์ที่มีเนื้อหนัง

หรือโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกัน


Verse 3

ไม่มีใครสามารถใช้พระคำ เพื่อทำพระราชกิจเช่นนี้ได้

ทำพระราชกิจให้ชัดเจน

ไม่สำคัญว่าถ้อยคำคนมีมากเพียงใด

เขาไม่อาจทำให้เห็นชัดถึงความเป็นจริง

และความเป็นปกติของพระเจ้าได้


Chorus

มนุษย์สามารถรู้จักพระเจ้า และมองเห็นพระองค์

ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ก็ต่อเมื่อพระเจ้า

ทรงทำงาน อยู่ท่ามกลางมนุษย์ด้วยการ

เปิดเผยตัวตน และพระฉายา

มันไม่สามารถจะสำเร็จ โดยมนุษย์ที่มีเนื้อหนัง

หรือโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเช่นกัน


ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 185 วิธีที่พระเจ้าทอดพระเนตรมวลมนุษย์

ถัดไป: 187 พระเจ้าผู้จุติมาเป็นมนุษย์สำคัญยิ่งต่อมวลมนุษย์

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้