182 สิทธิอำนาจของการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

Intro

เมื่อพระเจ้าทรงจุติเป็นคน

ทรงดูเหมือนคนปกติธรรมดา

แต่ผลลัพธ์จากพระคำ จักสำแดงต่อคน

ว่าคือพระองค์ผู้ทรงสิทธิอำนาจ

และพระคำคือการแสดงออกของพระเจ้า


Verse 1

ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ คนมิอาจทำให้เคือง

หรืออยู่เหนือพระคำแห่งการพิพากษา

ไม่มีพลังมืดใดชนะฤทธานุภาพ

ผู้คนนบนอบพระองค์

เพราะทรงเป็นพระคำที่ทรงบังเกิดมาเป็นคน

เพราะสิทธิอำนาจอันสูงส่ง

และพระคำพิพากษา


Chorus

พระราชกิจโดยพระเจ้าในเนื้อหนัง

คือพระสิทธิอำนาจสูงสุด

เนื้อหนังของพระเจ้า

จึงทรงสามารถครองสิทธิอำนาจ

และทรงสามารถทำพระราชกิจ

ที่เป็นจริงท่ามกลางคน

พระราชกิจที่มองเห็นและจับต้องได้

นี่คือเหตุผลที่ทรงจุติเป็นคน


Verse 2

พระราชกิจกระทำโดยเนื้อหนังของพระเจ้า

มีความเป็นจริงมากกว่าที่ทำโดยพระวิญญาณ

ผู้ซึ่งถือครองสิทธิอำนาจโดยสมบูรณ์

ผลลัพธ์เห็นชัดแจ้งกว่ามาก เพราะพระเจ้าผู้ทรงจุติ

ตรัสและทรงงาน ในแบบที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง


Bridge

รูปพรรณภายนอกของพระเจ้าในเนื้อหนัง

มิได้กุมสิทธิอำนาจใด

พระองค์ยังทรงสามารถเข้าหาได้โดยมนุษย์

ในขณะที่เนื้อแท้ของพระองค์ ถือครองสิทธิอำนาจ

ที่ไม่สามารถจะมองเห็นโดยผู้ใด

เมื่อพระเจ้าผู้ทรงจุติตรัสและทรงงาน

ไม่มีใครล่วงรู้พระสิทธิอำนาจที่มี

อำนวยให้พระองค์ทรงงานที่จริง จับต้องได้


Verse 3

พระเจ้าบังเกิดเป็นคนและพระกิจจริงทั้งมวล

สัมฤทธิ์สมพระประสงค์ ในทางปฎิบัติ

แม้ไม่มีใครล่วงรู้ถึงพระสิทธิอำนาจ

แม้มนุษย์มิอาจมองเห็นพระพิโรธ

หรือรู้ว่าไม่อาจทำให้ทรงขุ่นเคือง

พระคำสัมฤทธิ์ผลลัพธ์ผ่านทางพระพิโรธ

และพระสิทธิอำนาจที่ซ่อนไว้


Chorus

พระราชกิจโดยพระเจ้าในเนื้อหนัง

คือพระสิทธิอำนาจสูงสุด

เนื้อหนังของพระเจ้า

จึงทรงสามารถครองสิทธิอำนาจ

และทรงสามารถทำพระราชกิจ

ที่เป็นจริงท่ามกลางคน

พระราชกิจที่มองเห็นและจับต้องได้

นี่คือเหตุผลที่ทรงจุติเป็นคน


Verse 4

พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นคนและด้วยน้ำเสียงพระองค์

ความเข้มขรึมและพระปรีชาญาณของพระคำ

มนุษย์ถูกทำให้เชื่อโดยสนิทใจ

และด้วยเหตุนี้

มนุษย์จึงนบนอบต่อพระเจ้า

ผู้ทรงจุติเป็นคนธรรมดาซึ่งดูไร้อำนาจใดๆ

สัมฤทธิ์ตามพระประสงค์พระเจ้า

ในการช่วยมนุษย์ให้รอด


Outro

จุดหมายหนึ่งของการจุติเป็นคน

เพื่อการตรัสที่ดูเป็นจริงมากขึ้น

และเอื้อให้พระคำมีผลต่อผู้คน

เพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถรับรู้ถึง

ฤทธานุภาพของพระคำ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (4)

ก่อนหน้า: 181 สิทธิอำนาจและนัยสำคัญของการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

ถัดไป: 183 ฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจของพระเจ้าสำแดงในเนื้อหนัง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger