866 ความหมายของการทรงปรากฏของพระเยซูหลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์

Verse 1

พระเจ้าทรงต้องการให้คนใกล้ชิดพระองค์

เป็นครอบครัวพระองค์ ไม่หลบเลี่ยงพระองค์

ฉะนั้นหลังการคืนพระชนม์ชีพ

พระเยซูทรงปรากฏในเนื้อหนัง ทรงดื่มกินกับคน


Pre-chorus 1

พระเจ้าเห็นคนเป็นครอบครัว

ทรงต้องการให้คนเห็นเป็นที่รักที่สุด

เช่นนี้พระเจ้าสามารถได้รับผู้คน

คนสามารถรัก นมัสการพระเจ้า


Chorus 1

มีพระดำริมากมายในสิ่งที่พระเยซูตรัส

และทรงกระทำหลังการคืนพระชนม์ชีพ

นี่เต็มไปด้วยความรัก ความใส่

พระทัยของพระองค์

ต่อความสัมพันธ์ล้ำลึกกับคน

ตอนทรงอยู่ในเนื้อหนัง

นี่เต็มไปด้วยการถวิลหาวันเวลา

ที่ได้เสวยและดำรงพระชนม์ชีพ

กับบรรดาผู้ติดตามระหว่าง

ช่วงที่ทรงอยู่ในเนื้อหนัง


Verse 2

พระเจ้าทรงไม่เคยต้องการให้

คนรู้สึกเหินห่างจากพระองค์

ทรงไม่ต้องการให้มนุษย์ตีตัว

ออกห่างจากพระองค์

ทรงไม่ต้องการให้คนรู้สึกว่า

พระเยซูหลังการคืนพระชนม์ชีพ

มิใช่องค์พระผู้เป็นเจ้าที่สนิทกับผู้คนอีกต่อไป

หรือว่าพระเยซูเสด็จกลับไปหาพระบิดา

ผู้ซึ่งคนไม่อาจมองเห็นหรือเอื้อมถึง

ทรงไม่ต้องการให้คนรู้สึกว่า

สถานะต่างกับพระองค์


Pre-chorus 2

เมื่อพระเจ้าทรงเห็นผู้คนปรารถนาจะติดตาม

แต่รักษาระยะห่างจากพระองค์

ทรงเจ็บปวดเพราะหัวใจที่ห่างไกลกัน

ยากที่พระองค์จะได้รับหัวใจ


Chorus 2

พระเยซูทรงทำให้คนรู้สึก

ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้เปลี่ยน

ถึงทรงถูกตรึงกางเขนแต่ทรงคืนพระชนม์ชีพ

ทรงไม่เคยทิ้งมนุษยชาติ

ทรงกลับมาท่ามกลางมวลมนุษย์

พระองค์ทรงไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนไป

ทรงทำให้คนสนิทสนม สบายใจ

ได้พระองค์คืนมาอย่างชื่นบาน

อย่างสบายใจ คนไว้ใจ

และเคารพยำเกรงพระองค์

บุตรมนุษย์ผู้ทรงสามารถ

อภัยให้บาปของพวกเขา

คนอธิษฐานต่อพระเยซูโดยไม่มีความลังเล

เพื่อให้ได้รับพระคุณและพระพร

สันติสุขและความชื่นบาน

ความใส่พระทัย การอารักขา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3

ก่อนหน้า: 865 พระเจ้าตรอมพระทัยจากความชั่วและความเสื่อมทรามของมวลมนุษย์

ถัดไป: 867 พระเจ้าเป็นผู้ค้ำจุนมนุษย์ตลอดกาล

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger