867 พระเจ้าเป็นผู้ค้ำจุนมนุษย์ตลอดกาล

Verse 1

แม้พระเยซูคืนพระชนม์

ใจและงานนั้นไม่จากผู้คน

ทรงแสดงตนและบอกคนว่า

ทรงอยู่ด้วย ไม่ว่าในรูปร่างใด

พระองค์จะเดินไปกับผู้คน

อยู่ด้วยทุกเวลา ทุกที่

จัดเตรียม เลี้ยงดู ให้เขาสัมผัส เห็น

เพื่อเขาจะไม่ไร้ที่พึ่งพิง


Chorus

ทั้งสิ้นที่ทรงทำหลังทรงฟื้นคืนพระชนม์

แสดงถึงความหวัง ความเป็นห่วงของพระองค์

ว่าพระองค์หวงแหน และห่วงใยผู้คน

เป็นเช่นเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปร


Verse 2

พระเยซูต้องการให้คนรู้ว่า

ชีวิตบนโลกนี้ไม่เดียวดาย

พระเจ้าทรงเป็นห่วง สถิตอยู่ด้วย

เป็นผู้เดียวที่คนพึ่งพาได้

เป็นครอบครัวให้ผู้ติดตาม

เมื่อพึ่งพระเจ้า คนไม่อ่อนแอ เดียวดาย

คนที่ยอมรับพระองค์ให้ไถ่บาป

จะไม่ถูกพันผูกด้วยบาปอีก


Chorus

ทั้งสิ้นที่ทรงทำหลังทรงฟื้นคืนพระชนม์

แสดงถึงความหวัง ความเป็นห่วงของพระองค์

ว่าพระองค์หวงแหนและห่วงใยผู้คน

เป็นเช่นเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปร


Verse 3

งานพระเยซูหลังคืนพระชนม์

เป็นสิ่งเล็กน้อยสำหรับผู้คน

แต่พระเจ้าเห็นว่าสำคัญ

มีคุณค่า และมีความหมายยิ่ง

ทรงทำสิ่งที่เริ่มให้เสร็จ

มีขั้นตอน แผนการ สำแดงพระปัญญา

การกระทำยิ่งใหญ่ พลานุภาพ

รวมถึงความรักและเมตตา


Chorus

ทั้งสิ้นที่ทรงทำหลังทรงฟื้นคืนพระชนม์

แสดงถึงความหวัง ความเป็นห่วงของพระองค์

ว่าพระองค์หวงแหน และห่วงใยผู้คน

เป็นเช่นเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปร


Verse 4

สิ่งสำคัญยิ่งในงานของพระเจ้า

คือทรงใส่ใจอย่างลึกซึ้งต่อมนุษย์

และทรงเป็นห่วงมนุษย์มากมาย

เป็นความรู้สึกที่ไม่อาจเพิกเฉย


Chorus

ทั้งสิ้นที่ทรงทำหลังทรงฟื้นคืนพระชนม์

แสดงถึงความหวัง ความเป็นห่วงของพระองค์

ว่าพระองค์หวงแหน และห่วงใยผู้คน

เป็นเช่นเดิม ไม่เคยเปลี่ยนแปร


ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 866 ความหมายของการทรงปรากฏของพระเยซูหลังจากการคืนพระชนม์ของพระองค์

ถัดไป: 869 พระเจ้าทรงทนทุกข์ใหญ่หลวงเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้