717 พยานแด่พระเจ้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย

Verse 1

การเปลี่ยนแปลงของอุปนิสัยมนุษย์นั้น

มาจากราชกิจของพระเจ้าหลากหลายชนิด

หากไร้การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้น มนุษย์ไม่อาจ

เป็นพยานสมดังพระทัยของพระเจ้า

การเปลี่ยนแปลงของอุปนิสัยมนุษย์นั้น

แสดงการเป็นอิสระจากความมืดและซาตาน

เขาเป็นต้นแบบแท้จริงของราชกิจ

เขาเป็นพยาน สมดังพระทัยของพระเจ้า


Pre-chorus

บรรดาผู้ที่เป็นคำพยานแด่พระเจ้า

ต้องมีความรู้เรื่องพระองค์

มีเพียงคำพยานนี้ที่เป็นจริง

เพียงสิ่งนี้ทำซาตานอับอาย


Chorus

พระเจ้าทรงใช้ผู้ที่มารู้จักพระองค์

โดยผ่านการจัดการและการตัดแต่ง

โดยผ่านการพิพากษาของพระองค์

เพื่อเป็นคำพยานให้พระองค์

ทรงใช้ผู้ที่ถูกทำให้เสื่อมทราม

และผู้ที่ได้เปลี่ยนอุปนิสัยตน

ฉะนั้นจึงได้รับพระพรของพระองค์

เพื่อเป็นคำพยานให้พระองค์


Verse 2

วันนี้พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

พระองค์เสด็จมาทรงราชกิจบนโลกนี้

ทรงพึงประสงค์ให้มนุษย์รู้จักพระองค์

เชื่อฟังพระองค์และเป็นพยานให้พระองค์

ให้รู้จักราชกิจปกติสัมพันธ์ชีวิตจริง

เชื่อฟังราชกิจ วจนะ ที่ขัดมโนคติมนุษย์

เป็นพยานให้ราชกิจช่วยมนุษย์ให้รอด

และกิจการที่ทรงได้ทำเพื่อพิชิตผู้คน


Pre-chorus

บรรดาผู้ที่เป็นคำพยานแด่พระเจ้า

ต้องมีความรู้เรื่องพระองค์

มีเพียงคำพยานนี้ที่เป็นจริง

เพียงสิ่งนี้ทำซาตานอับอาย


Chorus

พระเจ้าทรงใช้ผู้ที่มารู้จักพระองค์

โดยผ่านการจัดการและการตัดแต่ง

โดยผ่านการพิพากษาของพระองค์

เพื่อเป็นคำพยานให้พระองค์

ทรงใช้ผู้ที่ถูกทำให้เสื่อมทราม

และผู้ที่ได้เปลี่ยนอุปนิสัยตน

ฉะนั้นจึงได้รับพระพรของพระองค์

เพื่อเป็นคำพยานให้พระองค์


Outro

ไม่ทรงต้องการพวกที่สรรเสริญด้วยปาก

อีกทั้งคำสรรเสริญและคำพยาน

ของพวกซาตานที่พระเจ้าไม่ได้ช่วยให้รอด

มีเพียงผู้รู้จักพระเจ้าที่สามารถ

เป็นคำพยานให้พระองค์

ผู้ที่เปลี่ยนอุปนิสัยเท่านั้น

จึงมีคุณสมบัติอันควร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, มีเพียงผู้ที่รู้จักพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเป็นคำพยานต่อพระเจ้า

ก่อนหน้า: 716 มีเพียงบรรดาผู้ที่มีความจริงเท่านั้นที่สามารถใช้ชีวิตตามชีวิตจริงได้

ถัดไป: 718 จงมีความเชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger