312 พระเจ้าทรงชมเชยบรรดาผู้ที่รับใช้พระคริสต์อย่างจริงจังตั้งใจเท่านั้น

Verse 1

พวกเจ้าปรารถนาให้พระเจ้าทรงปีติในตัวพวกเจ้า

แต่กลับอยู่ห่างไกลพระเจ้า พวกเจ้ามีปัญหาใด?

พวกเจ้ายอมรับเพียงพระวจนะ

มิใช่การตัดแต่ง การเตรียมการ

พวกเจ้ายิ่งไม่มีความเชื่อบริบูรณ์ในพระองค์

ฉะนั้นสิ่งใดคือปัญหาในที่นี้

ความเชื่อของพวกเจ้าเหมือน

ไข่ที่ไม่มีวันออกลูกไก่

เพราะความเชื่อพวกเจ้ามิได้

นำมาซึ่งความจริงหรือชีวิต

แต่นำมาซึ่งสำนึกลวงแห่ง

ความจรรโลงใจและความหวัง


Pre-chorus

พวกเจ้าเชื่อในพระเจ้าบนสวรรค์

ปฏิเสธพระเจ้าบนโลก

แต่พระเจ้าทรงไม่เห็นชอบกับ

มุมมองนี้ของพวกเจ้า


Chorus

พระเจ้าชมเชยผู้รับใช้พระเจ้า

บนโลกอย่างจริงจังตั้งใจ

พระองค์ไม่เคยชมเชยผู้ไม่

ยอมรับพระคริสต์บนโลก

พวกเขาไม่อาจหลบพ้นเมื่อ

พระเจ้าทรงลงโทษคนชั่ว

ไม่ว่าพวกเขาจะภักดีต่อพระเจ้า

บนสวรรค์เพียงใดก็ตาม


Verse 2

เป้าหมายพวกเจ้าในการเชื่อในพระเจ้า

นั้นเพื่อจรรโลงใจเพื่อความหวังพวกเจ้า

มากกว่าเพื่อชีวิตและความจริง

ความเชื่อพวกเจ้าน่าละอาย

แค่พยายามประจบประแจงพระเจ้า

และนี่ไม่อาจถือได้ว่าเป็นความเชื่อที่แท้จริง

ความเชื่อประเภทนี้จะมีดอกผลได้อย่างไรกัน

เป้าหมายเดียวของความเชื่อพวกเจ้าในพระเจ้า

คือเพื่อใช้พระเจ้าเพื่อการลุล่วง

จุดมุ่งหมายพวกเจ้าเอง

นี่ไม่เป็นการล่วงเกินพระอุปนิสัยหรือไร


Pre-chorus

พวกเจ้าเชื่อในพระเจ้าบนสวรรค์

ปฏิเสธพระเจ้าบนโลก

แต่พระเจ้าทรงไม่เห็นชอบกับ

มุมมองนี้ของพวกเจ้า


Chorus

พระเจ้าชมเชยผู้รับใช้พระเจ้า

บนโลกอย่างจริงจังตั้งใจ

พระองค์ไม่เคยชมเชยผู้ไม่

ยอมรับพระคริสต์บนโลก

พวกเขาไม่อาจหลบพ้นเมื่อ

พระเจ้าทรงลงโทษคนชั่ว

ไม่ว่าพวกเขาจะภักดีต่อพระเจ้า

บนสวรรค์เพียงใดก็ตาม


Bridge

พวกนี้เป็นพวกคนชั่วที่ต่อต้านพระเจ้า

ไม่เชื่อฟังพระคริสต์

และรวมทั้งพวกที่ไม่รู้จัก

หรือไม่ยอมรับรู้ถึงพระคริสต์


Chorus

พระเจ้าชมเชยผู้รับใช้พระเจ้า

บนโลกอย่างจริงจังตั้งใจ

พระองค์ไม่เคยชมเชยผู้ไม่

ยอมรับพระคริสต์บนโลก

พวกเขาไม่อาจหลบพ้นเมื่อ

พระเจ้าทรงลงโทษคนชั่ว

ไม่ว่าพวกเขาจะภักดีต่อพระเจ้า

บนสวรรค์เพียงใดก็ตาม


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, วิธีรู้จักพระเจ้าบนแผ่นดินโลก

ก่อนหน้า: 311 มนุษย์ไม่มีความเชื่อที่แท้จริงในพระคริสต์

ถัดไป: 313 ไม่มีผู้ใดรู้จักพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger