มีเขียนไว้ว่า “เพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ […]” (โรม 8:1) เพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ มีการรับประกันแล้วว่าเราจะไม่ถูกลงโทษและสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้!

วันที่ 07 เดือน 11 ปี 2020

ตอบ: พวกคุณคิดว่าตราบใดที่มนุษย์เชื่อในพระเยซูคริสต์ เขาก็อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้ว นั่นเป็นมโนคติของมนุษย์ “คนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์” ไม่ได้อ้างถึงทุกคนที่เชื่อในองค์พระเยซูเจ้า คนส่วนใหญ่ที่เชื่อในองค์พระเยซูเจ้าไม่สามารถได้รับการสรรเสริญของพระเจ้าได้ อย่างที่องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า “เพราะว่าคนที่ได้รับเชิญก็มีมาก แต่คนที่ได้รับการทรงเลือกก็มีน้อย” ท่ามกลางพวกคนที่ไม่ได้รับเลือก บางคนเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ชั่วคราวจากความเชื่อของพวกเขาเท่านั้น บางคนไม่เคยรักความจริง อีกทั้งไม่ปฏิบัติความจริง บางคนถึงกับทำชั่วในการต่อต้านพระเจ้า โดยเฉพาะพวกผู้นำศาสนา พวกเขาส่วนใหญ่เดินบนเส้นทางของพวกฟาริสี พวกเขาทั้งหมดเป็นศัตรูของพระคริสต์ บางคนเชื่อในพระนามของพระเจ้า พวกเขาเป็นผู้ไม่เชื่อ คุณพูดว่าพวกคนทั้งหมดที่เชื่อในองค์พระเยซูเจ้านั้นอยู่ในพระเยซูคริสต์แล้ว คำพูดเหล่านั้นไม่สมเหตุสมผลเลย “เพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ […]” คนกลุ่มไหนกันแน่ที่ข้อพระคัมภีร์นี้อ้างถึง บรรดาผู้ที่สามารถรักษาพระบัญญัติของพระเจ้า ปฏิบัติความจริง และเชื่อฟังพระเจ้าได้ หรือก็คือบรรดาผู้ที่ไล่ตามความจริงและได้รับชีวิต ผู้ที่สามารถเชื่อฟังพระคริสต์ อดกลั้นจากการทำชั่วในการต่อต้านพระเจ้า และเข้ากันกับพระคริสต์ได้อย่างเต็มที่ บรรดาคนเหล่านั้นคือผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนที่ทุกคนที่เชื่อในองค์พระเยซูเจ้าจะอยู่ในพระเยซูคริสต์ มีผู้เชื่อบางคนที่ความเชื่อไม่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้า อย่างเช่น องค์พระเยซูเจ้าเคยตรัสไว้ครั้งหนึ่งว่า “เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนจำนวนมากร้องแก่เราว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ได้เผยพระวจนะในพระนามของพระองค์ และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามของพระองค์ไม่ใช่หรือ?’ เมื่อนั้นเราจะกล่าวแก่พวกเขาว่า ‘เราไม่เคยรู้จักพวกเจ้าเลย เจ้าผู้ทำความชั่ว จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา’(มัทธิว 7:22-23) คุณพูดได้ไหมว่าพวกคนที่ถูกกล่าวถึงนี้ที่เผยพระวจนะ ขับผี และได้ทำการแห่งฤทธานุภาพมากมายในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดอยู่ในพระคริสต์ พวกเขาทั้งหมดเป็นคนที่ได้ถูกพระเจ้าลงโทษไม่ใช่เหรอ เช่นนั้น “ความเชื่อในพระเยซูคริสต์” และ “การอยู่ในพระคริสต์” เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน พวกคนที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่สามารถได้รับการสรรเสริญของพระองค์ได้ไม่ได้อยู่ในพระคริสต์ เพราะพระราชกิจแห่งความรอดของพระเจ้าไม่ได้ดำเนินไปตามหนทางที่ทุกคนคิดว่ามันเป็น ไม่ใช่ว่าคนทั้งหมดที่เชื่อในพระเจ้าจะสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้ พวกเขามากมายจะถูกกำจัด โดยเฉพาะพวกที่จงใจทำบาปหลังจากที่พวกเขาได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้ว บาปเหล่านี้รวมถึงการขโมยเครื่องบูชา ปฏิเสธพระเจ้า ทรยศพระเจ้า ไม่ปฏิบัติความจริง ขี้ขลาดหรือล่วงประเวณี เป็นต้น คนพวกนั้นจะยังถูกพระเจ้าลงโทษและละทิ้ง พวกคนที่ทำชั่วมหันต์จะถูกลงโทษ ดังที่กล่าวไว้ในฮีบรู 10:26 “เพราะถ้าเรายังจงใจทำบาปอยู่เรื่อยๆ หลังจากได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้ว ก็จะไม่มีเครื่องบูชาลบบาปเหลืออยู่เลย” เพราะฉะนั้น เราสามารถเห็นได้ว่าไม่ใช่ผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งหมดจะอยู่ในพระคริสต์ มีเพียงผู้เชื่อที่รักความจริงเท่านั้น ที่สามารถไล่ตามความจริง และโดยทางนั้นก็เชื่อฟังพระคริสต์ รู้จักพระคริสต์จริงๆ ไม่มีมโนคติเกี่ยวกับพระคริสต์ ไม่กบฏหรือต่อต้านพระองค์ รับพระทัยของพระคริสต์ไว้ในใจพวกเขา และสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ก็คือคนที่อยู่ในพระคริสต์ พวกเขาเป็นคนที่จะได้รับการสรรเสริญของพระเจ้าและเข้าสู่ราชอาณาจักรของพระองค์

ตัดตอนจากบทภาพยนตร์เรื่อง ความทรงจำอันเจ็บปวด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

ติดต่อเราผ่าน Messenger