พระคัมภีร์บอกว่า “ความรอด” และ “การเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์” “เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” (โรม 10:10) เราได้รับการช่วยให้รอดผ่านทางความเชื่อในพระเยซูของเราแล้ว เมื่อเราได้รับการช่วยให้รอดแล้ว เราก็รอดตลอดกาล เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาถึง เราจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้อย่างแน่นอน

วันที่ 07 เดือน 11 ปี 2020

ตอบ: “เมื่อเราได้รับความรอดแล้ว เราก็จะได้รับความรอดตลอดไป และสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้” นี่เป็นแค่มโนคติและจินตนาการของมนุษย์ นี่ไม่ได้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าสักนิด องค์พระเยซูเจ้าไม่เคยตรัสว่าผู้คนสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้โดยแค่ได้รับการช่วยให้รอดผ่านทางความเชื่อ องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่ามีเพียงบรรดาผู้ที่ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดาแห่งสวรรค์เท่านั้นที่สามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ มีเพียงพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าเท่านั้นที่มีสิทธิอำนาจและเป็นความจริง มโนคติและจินตนาการของมนุษย์ไม่ใช่ความจริง มันไม่ใช่มาตรฐานว่าคนเราสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ เกี่ยวกับ “ความรอดผ่านทางความเชื่อ” ที่เราพูดถึง “ความรอด” นี้อ้างถึงการที่บาปได้รับการอภัย ไม่ถูกตัดสินความผิดหรือลงโทษจนตายโดยธรรมบัญญัติเท่านั้น มันไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ได้รับการ “ช่วยให้รอด” สามารถเดินในพระมรรคาของพระเจ้า เป็นอิสระจากบาป และกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ มันไม่ได้หมายถึงว่าเขาสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้อย่างแน่นอน แม้ว่าเราได้รับการอภัยบาปผ่านทางความเชื่อ บาปของเราก็ยังคงอยู่ เรายังสามารถทำบาปและต่อต้านพระเจ้าได้บ่อยๆ เราใช้ชีวิตในวังวนการทำบาปแล้วก็สารภาพบาปของเราตลอดเวลา คนแบบนั้นจะสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ยังไง พระคัมภีร์กล่าวว่า “ความบริสุทธิ์ เพราะถ้าปราศจากความบริสุทธิ์แล้ว ก็จะไม่มีใครได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเลย” (ฮีบรู 12:14) ถ้าพวกคุณพูดว่าคนบาปเป็นนิจสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ นั่นไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเลย พวกคุณกล้าพูดว่าคนไม่บริสุทธิ์และเสื่อมทรามพวกนั้น พวกคนบาปเป็นนิจ อยู่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์เหรอครับ พวกคุณเคยเห็นคนชั่วไม่บริสุทธิ์ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ไหม องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงชอบธรรมและบริสุทธิ์ องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอนุญาตให้คนบาปเป็นนิจเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์เหรอ องค์พระเยซูเจ้าตรัสไว้ครั้งหนึ่งว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า ทุกคนที่ทำบาปก็เป็นทาสของบาป ทาสอยู่ในบ้านเพียงชั่วคราว บุตรต่างหากที่อยู่ตลอดไป(ยอห์น 8:34-35) เพราะฉันนั้น เราสามารถเห็นได้ว่าพวกคนที่ไม่เป็นอิสระจากพันธนาการของบาปและเข้าถึงความบริสุทธิ์จะไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ ถ้าสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริง และบรรดาผู้ที่ได้รับความรอดผ่านทางความเชื่อสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์ได้ งั้นทำไมองค์พระเยซูเจ้าถึงตรัสแบบนี้ “ไม่ใช่ทุกคนที่เรียกเราว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า’ จะได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” ทำไมพระองค์จึงตรัสว่าพระองค์จะทรงแยกแพะออกจากแกะ และข้าวสาลีจากข้าวละมาน เช่นนี้ “บรรดาผู้ที่ได้รับการช่วยให้รอดผ่านความเชื่อจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่อาณาจักรแห่งสวรรค์” จึงไม่สามารถเป็นความจริงได้! ความเชื่อนั้นขัดแย้งกับพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าโดยตรง!

ตัดตอนจากบทภาพยนตร์เรื่อง ความทรงจำอันเจ็บปวด

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

ติดต่อเราผ่าน Messenger