691 การเกิดความเจ็บป่วยคือความรักของพระเจ้า

Verse 1

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระเศียรของทุกสิ่ง

ทรงใช้ฤทธานุภาพจากพระบัลลังก์

ทรงปกครองสรรพสิ่ง ทรงนำพวกเราบนโลก

มาอยู่เฉพาะพระพักตร์ เรียนรู้ตลอดเวลา

ผู้คน เรื่องทั้งหลายและวัตถุ

ล้วนรับอนุญาตจากพระบัลลังก์

หากอาการป่วยตกแก่เจ้า

นั่นเพราะเจตนารมณ์ของพระเจ้า

จงไม่คร่ำครวญ พระองค์จะประทานพระคุณ


Chorus 1

ต่อให้ร่างกายต้องทนทุกข์

จงอย่ารับแนวคิดซาตาน

สรรเสริญพระเจ้าขณะเจ็บไข้

จงอย่าใจเสียหรือถอดใจ

จงแสวงหา เจ้าจะได้ความสว่าง

จงแสวงหา เจ้าจะได้ความสว่าง


Verse 2

จงคิดถึงโยบ เขาเชื่อมั่นเพียงใด

พระเจ้าคือแพทย์ทรงฤทธานุภาพ

จมในความเจ็บป่วย เจ้าก็ป่วย

จมในจิตวิญญาณ เจ้าก็สบาย

หากเจ้าหายใจจะไม่ทรงให้เจ้าตาย


Chorus 2

พระชนม์ชีพพระคริสต์ที่ฟื้นอยู่ในพวกเรา

แต่พวกเราไม่มั่นใจในพระเจ้า

ขอทรงให้ความมั่นใจแก่พวกเรา

พระวจนะช่างหวานชื่น

พระวจนะเป็นยารักษาทุกสิ่ง

พระวจนะเป็นยารักษาทุกสิ่ง


Bridge

พวกมารและซาตานต้องอับอาย

พระวจนะจะช่วยหัวใจพวกเราให้รอดโดยเร็ว

พระวจนะเกื้อกูลพวกเรา

ช่วยขจัดสิ่งที่ไม่ดี

ทำให้ทุกสิ่งมีสันติสุข


Verse 3

ความมั่นใจเป็นเหมือนสะพานซุงท่อนเดียว

พวกขลาดกลัวไม่อาจข้ามไป

แต่พวกพลีอุทิศตน พวกเขาสามารถข้ามไป

ซาตานลวงให้มีความคิดขลาดอาย

มันกลัวว่าเราจะข้ามสะพาน

แห่งความมั่นใจเข้าสู่พระเจ้า


Chorus 3

ซาตานคิดหาหนทางมากมาย

ให้พวกเรามีความคิดไม่ดี

จงขอความสว่างโดยอธิษฐาน

พึ่งพาพระองค์ให้ชำระพิษพวกเรา

จงใกล้ชิดให้ทรงปกครองพวกเรา

จงใกล้ชิดให้ทรงปกครองพวกเรา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 6

ก่อนหน้า: 690 เจ้าต้องแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเมื่ออาการป่วยซัดกระหน่ำ

ถัดไป: 692 ท่าทีของมนุษย์ที่มีต่อบททดสอบ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger