852 พระเจ้าปฏิบัติต่อมนุษย์ดั่งดวงใจของพระองค์

พระเจ้าสร้างมวลมนุษย์

ไม่ว่ามนุษย์ถูกทำให้เสื่อมทราม

หรือว่าติดตามพระองค์

พระเจ้าทรงรักและหวงแหนผู้คน

เป็นที่รักที่สุด ของพระองค์

มนุษย์ไม่ใช่ของเล่นของพระองค์

พระองค์ทรงเป็นผู้สร้าง และมนุษย์นั้นสร้างโดยพระองค์

ตำแหน่งนั้นช่างดูแตกต่าง

แต่ทุกสิ่งที่ทรงทำ เพื่อมนุษย์นั้นเหนือกว่าความสัมพันธ์

พระองค์รักมนุษย์ใส่ใจผู้คน และเผยว่าทรงเป็นห่วง

พระองค์ทรงให้มนุษย์โดยไม่เหนื่อย

ไม่เคยคิดว่าเป็นภาระ

และไม่ต้องการ ได้คำชื่นชม

พระองค์ไม่รู้สึกว่าการช่วยเหลือคน

จุนเจือพวกเขา และประทานทุกสิ่ง

เป็นการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่มากมาย

นั่นคือวิธีของพระองค์

เนื้อแท้ สิ่งที่ทรงมี ทรงเป็น

พระองค์จุนเจือผู้คนอย่างนิ่งเงียบและสงบ

ไม่ว่าคนได้รับมากเท่าไหร่จากพระองค์

พระเจ้าไม่ต้องการคำชื่นชม

มันก็เป็นไปตาม เนื้อแท้พระองค์

เป็นการสำแดงอุปนิสัยของพระองค์


ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 850 ความเป็นจริงและความน่ารักชื่นชมของพระเจ้า

ถัดไป: 853 พระเจ้าทรงดูแลดีทั่วถึงกัน

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้