16 พลับพลาของพระเจ้าได้เข้ามายังโลกมนุษย์แล้ว

Verse 1

เมื่อพระเจ้าทรงกลับมา

ประชาชาติทั้งหลายจะแบ่งแยกไปแล้ว

ตามเขตที่แยกไว้ ด้วยพระเพลิงของพระองค์

จะทรงปรากฏกายดั่งอาทิตย์

ที่แผดเผาดั่งองค์บริสุทธิ์

จะทรงเดินท่ามกลางชาติทั้งหลายเช่นครั้งที่

พระยาห์เวห์ทรงเคยเดินท่ามกลางเผ่ายิว

ด้วยเสาเมฆบนฟ้า พระองค์จะทรงนำทางชีวิตผู้คน

พวกเขาจะได้เห็นพระสิริ

เพราะพระเจ้าปรากฏในแดนศักดิ์สิทธิ์

จะเห็นวันอันชอบธรรม การทรงปรากฏรุ่งโรจน์

ทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอน

เมื่อพระเจ้าทรงปกครองแผ่นดินโลกทั้งมวล


Chorus

คนจะนอบน้อมต่อพระเจ้า

พลับพลาพระองค์ตั้งตระหง่าน

ตั้งบนพระศิลาราชกิจที่พระองค์ทรงทำในวันนี้

พระเจ้าจะทรงทุบทิ้งแท่นบูชา

ซึ่งโสโครกและสร้างขึ้นใหม่

มนุษย์จะรับใช้พระเจ้าในพระวิหาร

กองลูกแกะลูกวัวบนแท่นบูชา

เจ้าจะได้เห็นพระเจ้า ได้รับความรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่

วันที่พระองค์ทุบทำลายวิหาร

และสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทน

เจ้าจะได้เห็นพลับพลาของพระองค์มายังโลกา

ซึ่งจะเป็นเฉกเช่นเดียวกัน

ที่มนุษย์เห็นพระองค์ทรงลงมา


Verse 2

พระเจ้าจะทรงขยี้ชนชาติทั้งหลาย

ก่อนนำมารวมใหม่เข้าด้วยกัน

จะทรงสร้างพระวิหารและจัดเตรียมแท่นบูชา

เพื่อมนุษย์จะได้ถวายเครื่องบูชาและรับใช้

อุทิศตนอย่างซื่อตรงต่อราชกิจ

ในชาติชนต่างชาติทั้งหลาย

พวกเขาทั้งหมดจะเป็นดังเช่น

คนอิสราเอลในปัจจุบัน

ที่แต่งกายด้วยเสื้อและมงกุฎอย่างนักบุญ

และอยู่ท่ามกลางพระสิริของพระองค์

พระบารมีวนเวียนอยู่เหนือพวกเขา

และคงอยู่ไม่ไปไหน


Chorus

คนจะนอบน้อมต่อพระเจ้า

พลับพลาพระองค์ตั้งตระหง่าน

ตั้งบนพระศิลาราชกิจที่พระองค์ทรงทำในวันนี้

พระเจ้าจะทรงทุบทิ้งแท่นบูชา

ซึ่งโสโครกและสร้างขึ้นใหม่

มนุษย์จะรับใช้พระเจ้าในพระวิหาร

กองลูกแกะลูกวัวบนแท่นบูชา

เจ้าจะได้เห็นพระเจ้า

ได้รับความรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่

วันที่พระองค์ทุบทำลายวิหาร

และสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทน

เจ้าจะได้เห็นพลับพลาของพระองค์มายังโลกา

ซึ่งจะเป็นเฉกเช่นเดียวกัน

ที่มนุษย์เห็นพระองค์ทรงลงมา


Bridge

พระองค์จะทรงงานในชาติชนต่างชาติคล้ายกัน

ดังที่ทรงเคยทำในดินแดนอิสราเอล

เพราะจะทรงขยายราชกิจในอิสราเอล

และจะแผ่ขยายราชกิจออกไปสู่ชาติของชนต่างชาติ


Chorus

คนจะนอบน้อมต่อพระเจ้า

พลับพลาพระองค์ตั้งตระหง่าน

ตั้งบนพระศิลาราชกิจที่พระองค์ทรงทำในวันนี้

พระเจ้าจะทรงทุบทิ้งแท่นบูชา

ซึ่งโสโครกและสร้างขึ้นใหม่

มนุษย์จะรับใช้พระเจ้าในพระวิหาร

กองลูกแกะลูกวัวบนแท่นบูชา

เจ้าจะได้เห็นพระเจ้า ได้รับความรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่

วันที่พระองค์ทุบทำลายวิหาร

และสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทน

เจ้าจะได้เห็นพลับพลาของพระองค์มายังโลกา

ซึ่งจะเป็นเฉกเช่นเดียวกัน

ที่มนุษย์เห็นพระองค์ทรงลงมา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, งานแห่งการเผยแผ่ข่าวประเสริฐคืองานแห่งการช่วยมนุษย์ให้รอดด้วยเช่นกัน

ก่อนหน้า: 15 พระเจ้าได้ทรงกลับมาด้วยชัยชนะ

ถัดไป: 17 นัยสำคัญแห่งการทรงปรากฏของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger