172 พระเจ้าต้องทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทรงพระราชกิจ

Intro

พระเจ้าทรงช่วยผู้คน

ให้รอดพ้นอิทธิพลของซาตาน

เรื่องนี้ไม่อาจทำโดยตรง

หากว่าเป็นพระวิญญาณพระเจ้า

แต่กระทำโดยเนื้อหนังที่พระวิญญาณได้สวมใส่

และนั่นก็คือเนื้อหนังของพระเจ้า

ผู้ทรงจุติลงมาเป็นมนุษย์

Verse 1

เนื้อหนังนี้ก็คือคนที่ถึงพร้อม

ในความเป็นมนุษย์โดยทั่วไป

เป็นพระเจ้าที่เทวสภาพเต็มเปี่ยม

พระองค์ต่างมิได้เหมือนกับพระวิญญาณ

แต่ที่ช่วยมนุษย์ให้รอดยังเป็นพระเจ้าทรงจุติ 

คือพระวิญญาณและเนื้อหนัง

Pre-chorus 1

จากในจำนวนทั้งสามช่วงระยะของพระราชกิจนั้น

มีเพียงช่วงระยะหนึ่งเท่านั้น

ที่ดำเนินการโดยตรงโดยพระวิญญาณ

พระราชกิจพระเจ้าอีกสองช่วงระยะที่เหลือนั้น

กระทำโดยพระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์

และไม่ได้ทรงดำเนินการโดยพระวิญญาณโดยตรง

Chorus

มีเพียงพระเจ้าในเนื้อหนังของคน

สามารถเป็นผู้ที่มนุษย์ไว้ใจ เฝ้าคอยดูแลนำทาง 

และให้ความช่วยเหลือทุกเรื่องราว

คือความจำเป็นต่อเหล่าผู้คน

ของการจุติมาเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

วันนี้และอดีตวันวาน

Verse 2

พระราชกิจธรรมบัญญัติ

ที่กระทำโดยพระวิญญาณพระเจ้า

ไม่ได้ข้องเกี่ยวหรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ ก็ตาม

กับการปรับเปลี่ยนอุปนิสัย

อันเสื่อมทรามของเหล่ามวลมนุษย์

หรือความรู้เรื่องพระเจ้าของคน

Pre-chorus 2

พระราชกิจของพระเจ้าที่เป็นเนื้อหนังในยุคพระคุณ

และในยุคแห่งราชอาณาจักร

เกี่ยวข้องกับอุปนิสัยมนุษย์ที่เสื่อมทราม

ความรู้ในเรื่องพระเจ้าของผู้คน

นี่คือตอนที่สำคัญและวิกฤติ

ของพระราชกิจพระเจ้า

ที่ต้องทรงช่วยมวลมนุษย์ให้รอด

Bridge

ด้วยเหตุนั้นมนุษย์ผู้เสื่อมทรามถึงได้ต้องการ

พระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ยิ่งกว่าใคร 

เพื่อให้พระองค์ประทานความรอด

และพระราชกิจโดยตรง

คอยดูแลช่วยเหลือ ให้น้ำให้อาหาร 

ทำการพิพากษา และตีสอนผู้คน

มวลมนุษย์ต้องการพระคุณให้มากขึ้น

จากพระเจ้าผู้ทรงจุติ 

และการไถ่บาปที่ยิ่งใหญ่ขึ้นจากพระองค์

Chorus

มีเพียงพระเจ้าในเนื้อหนังของคน

สามารถเป็นผู้ที่มนุษย์ไว้ใจ เฝ้าคอยดูแล นำทาง 

และให้ความช่วยเหลือทุกเรื่องราว

คือความจำเป็นต่อเหล่าผู้คน

ของการจุติมาเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

วันนี้และอดีตวันวาน

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 171 พระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์ทรงเหมาะสมกับพระราชกิจแห่งความรอดมากกว่า

ถัดไป: 173 สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

ปี 2021 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

271 พระเจ้าทรงช่วยผู้ที่หนีจากมารและนมัสการพระองค์

Verse 1 ช่วงเวลาแห่งโนอาห์ผู้คนหลงผิด กลายเป็นเสื่อมทรามหนักหนา และพระองค์ไม่แลเหลียวเขาอีก สิ้นสูญพระพรของพระเจ้า อยู่ในความมืดมิด...

พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์ การพิพากษาเริ่มต้นที่พระนิเวศของพระเจ้า แก่นพระวจนะจากพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย พระวจนะของพระเจ้าประจำวัน พระเจ้าได้เสด็จมาแล้วพระองค์ทรงเป็นองค์กษัตริย์ ข้อคัดสรรของพระวจนะแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 170 หลักธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติความจริง ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ แนวทางสำหรับการเผยแผ่ข่าวประเสริฐแห่งราชอาณาจักร แกะของพระเจ้าได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า คำพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ทั้งหลายหน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ วิธีที่ข้าพเจ้าได้หันกลับไปสู่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้