891 พระเจ้าใส่พระทัยที่สุดต่อบรรดาผู้ที่พระองค์จะทรงช่วยให้รอด

Verse 1

พระเจ้าทรงไม่อาจรอ

ทำให้แผนครบบริบูรณ์ในยุคปัจจุบัน

และช่วยผู้คนที่ทรงต้องการให้รอด

สิ่งที่พระเจ้าใส่พระทัย

มิใช่การต่อต้านของพวกไม่ติดตาม

มิใช่วิธีที่มนุษย์ให้ร้ายพระองค์


Chorus

พระองค์เพียงใส่พระทัยว่าผู้ติดตามพระองค์

ผู้เป็นเป้าหมายความรอดของพระองค์

ได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์

หรือเป็นมนุษย์ที่พระองค์พอพระทัยแล้วหรือไม่


Verse 2

สำหรับพวกผู้คน

ที่นอกเหนือจากพวกติดตามพระองค์

พระองค์ทรงพิโรธลงโทษพวกเขา

ในขณะเดียวกัน

ทรงอารักขาผู้ที่ติดตามพระองค์

พวกที่จะได้รับความรอดจากพระองค์


Chorus

พระองค์เพียงใส่พระทัยว่าผู้ติดตามพระองค์

ผู้เป็นเป้าหมายความรอดของพระองค์

ได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์

หรือเป็นมนุษย์ที่พระองค์พอพระทัยแล้วหรือไม่


Verse 3

พระอุปนิสัยพระเจ้า

มองในด้านหนึ่งจะทรงยอมอดทน

ถึงที่สุดต่อพวกที่จะทรงทำให้ครบบริบูรณ์

ทรงรอคอยพวกเขา

นานเท่าที่ทรงรอคอยได้

และในทางตรงข้ามในอีกแง่หนึ่งนั้น


Bridge

พระเจ้าทรงแสนชิงชังรังเกียจ

พวกผู้คนประเภทซาตาน

ผู้ต่อต้านและผู้ไม่ติดตาม


Chorus

พระองค์เพียงใส่พระทัยว่าผู้ติดตามพระองค์

ผู้เป็นเป้าหมายความรอดของพระองค์

ได้รับการทำให้ครบบริบูรณ์

หรือเป็นมนุษย์ที่พระองค์พอพระทัยแล้วหรือไม่


Outro

ถึงพระเจ้าไม่ใส่พระทัย

ว่าคนประเภทซาตานนมัสการหรือไม่

พระองค์นั้นทรงอดทน แต่ก็ยังทรงชิงชัง

และขณะทรงกำหนด

บทอวสานของผู้คนประเภทซาตาน

ก็ทรงรอให้ขั้นตอนของแผนการมาถึงเช่นกัน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 1

ก่อนหน้า: 890 แก่นแท้ของพระคริสต์คือความรัก

ถัดไป: 892 บรรดาผู้ที่พระเจ้าจะทรงช่วยให้รอดนั้นสำคัญที่สุดในพระหทัยของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger