วิดีโอเต้นรำคริสเตียน | "พวกเราชุมนุมกันในความชื่นบานยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า"

วันที่ 24 เดือน 04 ปี 2024

I

พวกเราชุมนุมกันในความชื่นบานยินดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า

และพวกเรามีความสุขยิ่งนัก

พวกเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

และนำมาซึ่งยุคสมัยใหม่

พระเจ้าพระองค์เองทรงพระราชกิจและตรัสท่ามกลางมนุษย์

พระองค์ทรงพิพากษาความไม่ชอบธรรมของมนุษย์

และทรงเผยให้เห็นความเสื่อมทรามของพวกเรา

พวกเราติดตามย่างพระบาทของพระเจ้า

และเข้าร่วมงานเลี้ยงของราชอาณาจักรแห่งสวรรค์

พวกเรามองเห็นการทรงปรากฏของพระเจ้าต่อหน้าโดยตรง

พระอุปนิสัยของพระเจ้าเปี่ยมกรุณา อีกทั้งชอบธรรมและเปี่ยมบารมี

จงสรรเสริญและชื่นบาน! พระเจ้าได้ทรงกลับมาพร้อมชัยชนะ!

II

พวกเรากินและดื่มพระวจนะของพระเจ้า อธิษฐานต่อพระเจ้า

และพวกเรามีความแข็งแกร่งในหัวใจของพวกเรา

โดยการเข้าใจความจริงพวกเรารู้สึกสดใสและมีหนทางใหม่ให้ติดตาม

การปฏิบัติความจริงและการทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัย

ทำให้พวกเรามีสันติสุขในหัวใจ

พวกเราได้รับการอวยพรเมื่อพวกเราสรรเสริญ

และเป็นพยานให้แก่พระองค์

พวกเราก้าวผ่านการพิพากษาของพระเจ้า

และความเสื่อมทรามของพวกเราก็ถูกชำระให้สะอาด

พระอุปนิสัยอันชอบธรรมของพระเจ้า ควรค่าที่จะรักยิ่งนัก

พวกเราได้ลิ้มรสความรักที่แท้จริงของพระเจ้า

และบรรลุความรอดอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

จงสรรเสริญและชื่นบาน! พระเจ้าได้ทรงกลับมาพร้อมชัยชนะ!

III

พระเจ้าได้ทรงทำให้ซาตานปราชัย และได้ทรงสร้างกลุ่มผู้ชนะ

พญานาคใหญ่สีแดงถูกทำให้อัปยศและถูกเอาชนะอย่างราบคาบ

การกระทำของพระเจ้าได้ถูกเผยต่อมวลมนุษย์แล้วอย่างครบถ้วน

พวกเรามองเห็นว่าพระเจ้าทรงปัญญาและทรงมหิทธิฤทธิ์ยิ่งนัก

พระคุณแห่งความรอดของพระเจ้านั้นไพศาล

พวกเราโค้งคำนับเพื่อนมัสการด้วยความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยม

ขอบคุณการพิพากษาและการชำระให้บริสุทธิ์

ของพระเจ้าเพื่อความรอดของพวกเรา

จงสรรเสริญและชื่นบาน! พระเจ้าได้ทรงกลับมาพร้อมชัยชนะ!

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger