ดนตรีคริสเตียน | "พระเจ้าทรงพิพากษาและทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมด้วยพระวจนะของพระองค์ในยุคสุดท้าย"

วันที่ 29 เดือน 06 ปี 2020

พระเจ้าผู้ทรงจุติเป็นมนุษย์แห่งยุคสุดท้ายได้เสด็จมาเพื่อที่จะตรัสพระวจนะของพระองค์

เพื่อที่จะทรงอธิบายทั้งหมดที่จำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์

เพื่อที่จะทรงชี้ให้เห็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะเข้าสู่

เพื่อที่จะทรงแสดงให้มนุษย์เห็นกิจการของพระเจ้า

และเพื่อที่จะทรงแสดงให้มนุษย์เห็นพระปรีชาญาณ ฤทธานุภาพสูงสุดและความมหัศจรรย์ของพระเจ้าเป็นหลัก

โดยผ่านทางวิธีมากมายที่พระเจ้าทรงใช้ตรัส

มนุษย์ก็มองเห็นความยิ่งใหญ่สูงสุดของพระเจ้า ขนาดอันมหึมาของพระเจ้า

และยิ่งไปกว่านั้น ความถ่อมพระทัยและความลี้ลับของพระเจ้า

มนุษย์เห็นว่าพระเจ้าทรงสูงสุด

แต่ก็เห็นว่าพระองค์ถ่อมพระทัยและทรงลี้ลับ และทรงสามารถกลายเป็นน้อยที่สุดของทั้งหมดได้

พระวจนะของพระองค์บางคำตรัสโดยตรงจากมุมมองของพระวิญญาณ

บางคำตรัสโดยตรงจากมุมมองของมนุษย์

และบางคำจากมุมมองบุคคลที่สาม

ในการนี้จะสามารถเห็นได้ว่าลักษณะของพระราชกิจของพระเจ้าผันแปรอย่างมาก

และโดยผ่านทางพระวจนะนั่นเองที่พระองค์ทรงอนุญาตให้มนุษย์เห็นการนั้น

พระราชกิจที่พระเจ้าทรงทำในระหว่างยุคนี้โดยหลักแล้วเป็นการจัดเตรียมพระวจนะสำหรับชีวิตของมนุษย์

การเปิดโปงอุปนิสัยที่เสื่อมทรามของมนุษย์ และธาตุแท้แห่งธรรมชาติของมนุษย์

และการกำจัดสิ้นมโนคติที่หลงผิดทางศาสนา

ความนึกคิดเชิงศักดินา ความนึกคิดที่ล้าสมัยและความรู้และวัฒนธรรมของมนุษย์

สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดต้องได้รับการชำระให้สะอาดโดยผ่านทางการถูกเปิดโปงด้วยพระวจนะของพระเจ้า

ในยุคสุดท้ายพระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม

ไม่ทรงใช้หมายสำคัญและการอัศจรรย์

พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์เพื่อเปิดโปงมนุษย์

พิพากษามนุษย์ ตีสอนมนุษย์และทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม

พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์เพื่อเปิดโปงมนุษย์

พิพากษามนุษย์ ตีสอนมนุษย์ และทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อม

เพื่อว่าในพระวจนะของพระเจ้า มนุษย์จะได้มาเห็น

พระปรีชาญาณและความดีงามของพระเจ้า

และมาเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้า

และเพื่อว่ามนุษย์จะมองเห็นกิจการของพระเจ้าโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า

ในระหว่างยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงมีเจตนารมณ์ที่จะทำให้

พระราชกิจช่วงระยะที่พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์สำเร็จลุล่วงเป็นหลัก

และนี่คือส่วนหนึ่งของแผนการบริหารจัดการของพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger