เพลงคริสเตียน | "พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเปิดหนังสือม้วน"

วันที่ 18 เดือน 03 ปี 2021

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าแท้จริง

ผู้ทรงครบถ้วนบริบูรณ์ ทรงสัมฤทธิ์ทุกสิ่ง ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้น!

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเป็นพระเจ้าแท้จริง

ผู้ทรงครบถ้วนบริบูรณ์ ทรงสัมฤทธิ์ทุกสิ่ง ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้น!

พระองค์ไม่เพียงทรงถือดาวทั้งเจ็ดดวง ทรงมีพระวิญญาณทั้งเจ็ด

ทรงมีพระเนตรทั้งเจ็ด ทรงแกะตราผนึกทั้งเจ็ด และทรงเปิดหนังสือม้วนทั้งเจ็ดเท่านั้น

แต่ที่มากยิ่งกว่านั้นคือ พระองค์ทรงบริหารภัยพิบัติทั้งเจ็ดและชามทั้งเจ็ดใบ

และทรงเปิดเผยเสียงฟ้าร้องทั้งเจ็ด

พระองค์ทรงเป่าแตรทั้งเจ็ดนานมาแล้วด้วยเช่นกัน!

ทุกสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างและทำให้ครบบริบูรณ์ควรสรรเสริญพระองค์

ถวายพระสิริแด่พระองค์ และยกย่องพระบัลลังก์ของพระองค์

โอ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์! พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง

พระองค์ได้ทรงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จลุล่วง

และเมื่อมีพระองค์ ทั้งหมดก็ครบบริบูรณ์ สว่างไสว

ถูกปลดปล่อย เป็นอิสระ แข็งแรง และเต็มไปด้วยพลังอำนาจ!

ไม่มีสิ่งใดถูกซ่อนเร้นหรือปกปิดไว้เลย

เมื่อมีพระองค์ความล้ำลึกทั้งหมดถูกเปิดเผย

ยิ่งไปกว่านั้น พระองค์ได้ทรงพิพากษาศัตรูจำนวนมากมายของพระองค์

พระองค์ทรงเปิดเผยพระบารมีของพระองค์

ทรงสำแดงไฟที่เดือดดาลของพระองค์

พระองค์ทรงแสดงออกซึ่งพระพิโรธของพระองค์

และที่มากกว่านั้นคือ พระองค์ทรงแสดงพระสิริอันไม่สิ้นสุดเต็มที่

เป็นนิรันดร์กาล แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนของพระองค์!

กลุ่มชนทั้งปวงควรตื่นขึ้นมาแซ่ซ้องและร้องเพลงโดยไม่สงวนท่าที

เชิดชูพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ทรงจริงแท้อย่างบริบูรณ์ ผู้ทรงพระชนม์ทั้งสิ้น

ผู้ทรงโอบอ้อมอารี ผู้ทรงเปี่ยมสง่าราศีและแท้จริงพระองค์นี้

ผู้ทรงมาจากนิรันดร์กาลสู่นิรันดร์กาล

กลุ่มชนทั้งปวงควรตื่นขึ้นมาแซ่ซ้องและร้องเพลงโดยไม่สงวนท่าที

เชิดชูพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้ทรงจริงแท้อย่างบริบูรณ์ ผู้ทรงพระชนม์ทั้งสิ้น

ผู้ทรงโอบอ้อมอารี ผู้ทรงเปี่ยมสง่าราศีและแท้จริงพระองค์นี้

ผู้ทรงมาจากนิรันดร์กาลสู่นิรันดร์กาล

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger