คำทำนายเรื่องการกลับมาของพระเจ้าในพระคัมภีร์จะปรากฏเป็นจริงอย่างไร"องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเคาะประตู"

วันที่ 09 เดือน 02 ปี 2020

ละครสั้นเรื่อง องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเคาะประตู อธิบายวิธีที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเคาะประตูหัวใจของเราด้วยพระวจนะของพระองค์ในยุคสุดท้าย และอธิบายว่าบรรดาพรหมจารีผู้มีปัญญาสามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าและฉลองกับพระเมษโปดกได้ ศิษยาภิบาลฉาง โฉ่วเต้า รอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ แต่เมื่อบราเดอร์เจิ้น เป็นพยานแก่เขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเสร็จกลับมาแล้ว เขาติดอยู่กับมโนคติที่หลงผิดและการคิดฝันของเขาเองอย่างดื้อรั้น โดยเชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาบนเมฆ และปิดประตูหัวใจของเขาจากหนทางที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ บราเดอร์เจิ้นสนทนาแลกเปลี่ยนกับเขาถึงข้อความจากพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเขาก็ค้นพบว่าพระคัมภีร์มีคำเผยพระวจนะว่า ในยุคสุดท้าย องค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จกลับมาอย่างลับๆ ในการจุติเป็นมนุษย์ เพื่อตรัสพระวจนะใหม่และชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ และภายหลังจากนั้นเท่านั้นจึงจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยเพื่อให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว ในขณะเดียวกันนั้น เขาได้มาเข้าใจความหมายที่แท้จริงเกี่ยวกับการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกำลังเคาะประตูบ้านของเรา และเข้าใจว่ากุญแจสำหรับการต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือการสามารถได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้านั่นเอง ในที่สุด เมื่อเขาได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เขาจึงเปิดประตูหัวใจของเขาและต้อนรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในที่สุด

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ นั่นคือ ฟ้าแลบจากทิศตะวันออก ได้ถือกำเนิดขึ้นเพราะการทรงปรากฏพระองค์และพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์—องค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับมา—พระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย คริสตจักรแห่งนี้ประกอบด้วยผู้คนทั้งหมดทั้งมวลที่ยอมรับพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในยุคสุดท้าย และได้รับการเอาชนะใจและช่วยให้รอดโดยพระวจนะของพระองค์ คริสตจักรแห่งนี้ได้รับการวางรากฐานทั้งหมดทั้งสิ้นโดยพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์เอง และได้รับการนำทางโดยพระองค์ในฐานะผู้เลี้ยงแกะ คริสตจักรแห่งนี้หาได้รับการสร้างขึ้นโดยบุคคลหนึ่งคนอย่างแน่นอน พระคริสต์คือความจริง วิถีทาง และชีวิต ลูกแกะของพระเจ้าสดับรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า ตราบเท่าที่คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คุณจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงปรากฏแล้ว

คำประกาศพิเศษ: การผลิตวิดีโอครั้งนี้ได้ผลิตขึ้นโดยคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ในลักษณะชิ้นงานที่ไม่แสวงผลกำไร และได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โปรดอ้างอิงถึงแหล่งที่มาเมื่อทำการแจกจ่ายแบ่งปันวิดีโอนี้ ห้ามมิให้องค์กร กลุ่มชุมชน หรือปัจเจกบุคคลใดให้ข้อมูลผิดเพี้ยน บิดเบือน หรือตัดลอกคลิปจากวิดีโอนี้หรือสร้างงานดัดแปลงอื่นใดจากวิดีโอนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสียก่อน นอกจากนี้ ห้ามมิให้มีการใช้วิดีโอนี้โดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์

ดูเพิ่ม

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

Leave a Reply

แบ่งปัน

ยกเลิก

ติดต่อเราผ่าน Messenger